Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОРФОЕПІЯ

ОРФОЕПІЯ (від гр. огрИов – правильний, еров – мовлення, сло¬во) – 1) це система загальноприйнятих правил літературної вимо- пи, 2) розділ мовознавства, в якому вивчається нормативна літе¬ратурна вимова. Літературна вимова – це унормована вимова без діалектних, просторічних або індивідуальних рис.
В основі орфоепії лежить фонетична система мови. Орфоепічними нормами регулюється вимова окремих звуків та звукосполучень, ок¬ремих слів та граматичних форм, запозичених слів, норми наголошу¬вання та інтонації.
Дотримання норм літературної вимови має велике суспільне зна¬чення, оскільки полегшує процес спілкування. Це – один із показ¬ників загальної культури особистості.
В опануванні норм вимови широкими масами населення найбіль¬ша роль належить школі, а також радіо, телебаченню, кіно, театру.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.