Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ — це матеріальні елементи, за допомо¬гою яких утворюються нові слова Словотворчими засобами можуть бути всі службові морфи: префікси, суфікси, постфікси, флексії, інтер¬фікси. Словотворчі засоби діляться на основні і допоміжні. Основні
словотворчі засоби утворюють нові слова без участі інших, тобто мо-

жуть виступати єдиним при утворенні нового слова: вітер — вітряк,
вступити — вступитися, бути — забути, жати — жнець.
Допог>чл. словотворчі засоби — це супровідні зміни в структурі похідного слова: гання звуків (рука — ручний), усічення твірної

основи (вінок-вінець), накладання морфів (таксі-таксист), зміна системи закінчень відмінкових слів (зброя, зброї, зброю… — зброяр, зброяра, зброяреві…), приєднання до словотвірного суфікса інфінітив¬ного суфікса -ти (синій — синіти, білий — білити).
Словотворчі засоби називають ще формантами, дериваторами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.