Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ – узагальнене граматичне поняття, яке об’єднує ряд співвідносних граматичних значень, виражених певною системою граматичних форм. Граматична категорія ґрунтується на двох і більше граматичних значеннях. Так, категорію числа, яке слу¬жить для вираження кількісних відношень, становлять співвідносні граматичні ознаки однини і множини. Необхідною умовою існування граматичної категорії виступає єдність значення і його вираження в системі граматичних форм. Категорія відмінка, наприклад, в українській мові об’єднує в собі ряд таких співвідносних граматичних значень іменних частин мови, як значення, що виражаються формами назив¬ного, родового, давального, знахідного, орудного, місцевого і клич¬ного відмінків. У кожному конкретному випадку вживання відмінюва¬ного слова типу рукою, ногою, головою спостерігається наявність у ньому кількох граматичних значень, що належать до різних грама¬тичних категорій (у наведених прикладах – із значень орудного відмінка (категорія відмінка), жіночого роду (категорія роду), однини (категорія числа).
Розрізняються граматичні категорії синтаксично виявлювані (реля¬тивні), які вказують перш за все на сполучуваність форм у складі словосполучення або речення (рід, відмінок прикметника тощо) і не- синтаксично виявлювані (номінативні, референційні), які виражають смислові узагальнення, які абстраговані від властивостей, зв’язків і відношень позамовної дійсності (вид, час дієслова), і граматичні ка¬тегорії, які поєднують ознаки синтаксично виявлюваних і несинтак- сично виявлюваних (число, особа).
Граматичні категорії поділяються на синтаксичні та морфологічні. Останні найповніше опрацьовані в науці, оскільки їх виділення ґрун-тується на спеціалізованих системах форм (відмінок, число та ін.), у плані виділення синтаксичних категорій наявні розбіжності думок, але незаперечним є факт розрізнення категорій головних і другорядних членів речення на формально-граматичному рівні, категорії предика¬тивності, модальності тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.