План-конспект уроку (розробка уроків)

Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія».

Урок №64

Тема. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія».

Мета:

навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність;

розвивальна: розвивати мовне чуття, память, мовленнєві вміння, навички зіставлення, порівняння;

виховна: виховувати повагу однокласників, здатність працювати в команді, виховувати повагу до предметів української культури.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: художня література, усна народна творчість, культура.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна хвилинка (слова записані на дошці)

Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Запишіть слова в зошит, поставте наголос.

Видання, віддавна, середина, аркуш, аніж, випадок, виплата, вираз.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

Розставте слова за алфавітом. Якщо ви правильно розставите слова, то з їхніх останніх букв має вийти українське прислів’я.

Шапкар, метраж, чау-чау, лимарство, корч, лжесвідок, чудище, кусачки, шевальє, чорноклен, шаг, кунгфу, лакей, чмих, шасі, кураж.

(Корч, кунгфу, кураж, кусачки, лакей, лжесвідок, лимарство, метраж, чау-чау, чмих, чорноклен, чудище, шаг, шапкар, шасі, шевальє.)

(Чужий кожух не гріє)

З’ясуйте за тлумачним словником значення незрозумілих для вас слів.

3 виділеними словами складіть речення.

Виконання вправ ланцюжком

Вправа 1

Визначте, за якою правописною нормою слова об’єднано в групи. Знайдіть у рядках слова з неправильним уживанням великої літери:

1) Данило Галицький, Карл Сміливий, Ахіллесова П’ята, Олександр Невський, Нестор Літописець, Ярослав Мудрий;

2) Сніжинка, Сірко, Красень, Бульдог, Гнідий, Сивий, Рябко;

3) Козеріг, Марс, Чумацький Шлях, Сузір’я Великого пса, Сатурн, Близнюки;

4) Далекий Схід, Південне Полісся, Північна Буковина, Країни Заходу;

5) Повість «Тіні забутих предків», кінофільм «Камінний Хрест», «Євангеліє», пісня «Чорнобривці»;

6) Біла Церква, Біловезька Пуща, Булонський Ліс, Жовті води, Затока Святого Лаврентія;

7) Перше Травня, Міжнародний Жіночий день, День Незалежності України, День Радіо;

8) Великий Піст, Спасівка, Великдень, Івана купала, Петра й Павла, Різдво.

Вправа 2

Відкриваючи дужки, запишіть запропоновані назви з великої чи малої літери, поясніть їхній правопис.

(О, о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій, (Р, р)еспубліка (М, м)олдова, (В, в)олодимир (В, в)еликий, (Б, б)алет «(З, з)запорожець за (Д, д)унаєм», (Б, б)удинок (X, х)удожника, (Г, г)азета «(В, в)ечірні (В, в)істі», (У, у)країнська (П, п)равославна (Ц, ц)ерква, (Д, д)ід (М, м)ороз, (П, п)резидент (А, а)кадемії (Н, н)аук (У, у)країни, (М, м)авка, (В, в)еликий (В, в)із, (В, в)улиця (П, п)етра (С, с)агайдачного, (П, п)ерська (3, з)атока, (М, м)іністерство (О, о)світи і (Н, н)ауки (У, у)країни, (Р, р)еспубліканське (В, в)иробниче (О, о)б’єднання «(П, п)оліграфкнига», (Г, г)отель «(З, з)олотий (К, к)олос», (Н, н)обелівська (П, п)ремія, (А, а)рхімедова (Т, т)еорема, (С, с)вято (П, п)еремоги.

Вправа 3

Відновіть рядки з відомого вірша Т. Г. Шевченка, вставте пропущені голосні звуки (Садок вишневий коло хати…).

С_д_к в_шн_в_й к_л_ х_т_,

Хр_щ_н_д в_шн_м_г_д_ть.

Пл_г_т_р_ з пл_г_м_йд_ть,

Сп_в__ть_ д_ч_ д_вч_т_,

_ м_т_р_в_ч_р_ть жд_ть.

Зробіть висновок про вживання голосних звуків у мовленні.

Вправа 4

Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д], [3], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н], [ц], [г], [м];

г) [п], [ш], [т], [к], [х], [с].

Вправа 5

У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

Вправа 6

Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [підйіхати], [осела], [снан:а];

б) [шчаста], [житіа], [джміл];

в) [ден], [йуніст], [дзвеинітие];

г) [йіжак], [підводиец:а], [йаблуневией].

Вправа 7

Наведені слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленим е; б) зі вставленим и.

В..л..тенський, укр..вати, січ..нь, в..делка, ел..мент, інд..відуальний, ел..гантний, Йос..півна, чайн..к, ож..л..дь, абр..кос, бухгалт..р, р..ферат.

Вправа 8

Запишіть наведені нижче слова у фонетичній транскрипції. Який звук є спільним для всіх чотирьох слів у кожному ряду.

1. Чашка, пищати, шість, щілина. 2. Куля, люлька, луна, люстерко.

Робота в групах

З’ясуйте наголошення слів, згрупуйте їх відповідно до свого завдання.

1-ша група знаходить слова з єдино можливим правильним наголосом;

2-га група — з подвійним наголосом;

3-тя група — у яких наголос змінює значення.

Атлас, об’єднання, обіцянка, приклад, комбайнер, читання, помилитися, завдання, орган, сім’я, випадок, батьківщина, слідом, усмішка, помилка, корисний, ознака, вірші, пора, листопад, зокрема, розбір.

Очікуваний результат

1-ша група: обіця’нка, читання, завдання, випадок, корисний, ознака, вірші, листопад.

2-га група: батьківщина, весняний, комбайнер, слідом, усмішка, помилка, зокрема, розбір.

3-тя група: атлас, об’єднання, приклад, помилитися, орган, сім’я, батьківщина, пора.

Фізкультхвилинка

Раз — підняти руки вгору,

Два — нагнутися додолу,

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги,

Три, чотири — прямо стати,

Будем знову починати.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз — піднялись, два — присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто втомився присідати,

Може вже відпочивати.

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичний аналіз

Перепишіть текст, уставляючи пропущені букви, поясніть їх правопис.

Прочитайте текст, дотримуючи орфоепічних норм.

Доберіть до нього заголовок.

Позначте рискою у виділених словах усі можливі переноси.

Кр..ниці. З яким пошанівком оспівано їх у піснях, опоетизовано в прислів’ях, возвеличено в л..гендах. З давніх-давен у б..гатьох народів з особливою р..тельністю охороняли й пр..крашали дж..рела, уважали їх святими місцями. Не випадково, що з кр..ницями пов’язані ч..сленні л..генди про сховані скарби, хоч ціннішого скарбу, ніж вода, у пр..роді, очевидно, не існує (За В. Скуратпівським).

Визначте стиль тексту.

Зробіть синтаксичний аналіз третього речення.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Що залишилося незрозумілим?

Яким балом ви оцінили б свою роботу на уроці?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: опишіть криницю, яку ви бачили у своєму житті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.