План-конспект уроку (розробка уроків)

Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Урок №83

Тема. Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»;

розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, уміння виконувати тестові завдання; самостійно працювати;

виховна: виховувати шанобливе ставлення до мови.

Внутрішньопредметні звязки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

2. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

3. У якому рядку порушено чергування у//в, і// й?

А Земля й небо; пішла в школу; У Ялті проходить зустріч.

Б батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

В прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.

4. У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?

А Він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот;

Б сіл..ю, пишеш.., учительці, Уман..щина, спіл..нота;

В нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот.

5. У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?

А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний;

Б матір..ю, від..їздом, розм..якшити, дит..ясла;

В з..явитися, дух..мяний, торф..яний, об..єднатися.

6. У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних?

А Облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю, спів..ітчизник;

Б закон..ий, від..іл, військ..омат, письмен..ик;

В священ..ик, Ган..а, збіж..я, сторіч..я, л..ється.

7. У якому рядку всі слова написано правильно?

А Рим, джигіт, більярд, вікінг;

Б Кордильєри, віньєтка, монпансьє, адютант;

В бароко, коміссія, інтелігент, апарат.

8. У якому рядку всі ненаголошені приголосні можна перевірити наголосом?

А Березень, бриніти, вітер, ожеледь;

Б широкий, темніти, великий, криве;

В земля, дерево, розумний, весло.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:

1 Подовжуються приголосні

2 Знак м’якшення пишемо після літер:

3 Апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:

4. У словах іншомовного походження апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:

=========================

А б, п, м, в, ф

Б д, т, з, б, л, ц, р, ж, ш

В д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш

Г д, т, з, с, дз, ц, л, н

Д г, к, x, ж, ч, ш, б, п, м, в, ф

II варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних при зміні слова?

А Виск, випуск, пропуск, хворост;

Б контраст, компост, студент, пестощі;

В бризкати, блиск, тиск, тріск.

2. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А Схопити, зпрощувати, стискати, зробити;

Б здійснити, зміцнити, сфальсифікувати, змурувати;

В сходити, спилювати, зчистити, зцілити.

3. У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів?

А Враз, втриматися, ударити, вступ;

Б вживатися, вправа, удача, узимку;

В вбігти, уміти, ввійти, уболівати.

4. У якому рядку всі слова пишемо зі знаком м’якшення?

А Донец..кий, ган..ба, швец.., тон..ший;

Б різ..бяр, т..мяний, нєн..чин, робит..ся;

В корис..тю, дівчинон..ці, на пис..мі, кін..чик.

5. У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів?

А Пам’ять, пів’яблука, Лук’яненко, солов’їний;

Б з’явитися, черв’як, довір’я, святкувати;

В возз’єднання, верб’я, пів’ящика, підгір’я.

6. У якому рядку всі слова написані правильно?

А Поволжжя, майбуття, з’їхатися, п’ятсот;

Б льється, під’єднати, Маринці, бадьорість;

В чотирма, шістсот, кузня, верб’я, яблуньці.

7. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Буквений, потомствений, статтей, лебединий;

Б чайний, старовинний, священик, хвилинний;

В навмання, сонний, середньовічя, прибуття.

8. У якому рядку всі слова написано правильно?

А Цифра, приоритет, фабрика, стимул;

Б ін’єкція, п’єдестал, миш’як, бюро;

В мадонна, ірреальний, група, брутто.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:

1 Подовжуються приголосні

2 Знак м’якшення пишемо після літер

3 Апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:

4 У словах іншомовного походження апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:

А д, т, з, с, дз, ц, л, н

Б г, к, х, ж, ч, ш, б, п, м, в, ф

В д, т, з, б, л, ц, р, ж, ш

Г д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш

Д б, п, м, в, ф

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

а

в

а

а

б

б

а

в

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д

Варіант 2

а

а

в

б

в

в

б

в

1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Рефлексія

Які завдання були складними? Чому?

3 якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.