План-конспект уроку (розробка уроків)

Синтаксичний розбір речення.

Урок №110

Тема. Синтаксичний розбір речення.

Мета:

навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалювати вміння робити синтаксичний аналіз речень;

розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, память;

виховна: виховувати самостійність, акуратність та повагу до товаришів, любов до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (алгоритм синтаксичного аналізу).

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Які ви знаєте другорядні члени речення?

Для чого вони служать?

Що називається додатком? На які питання відповідає?

Дайте визначення означення. На які питання відповідає?

Який член речення називається обставиною? На які питання відповідає?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з алгоритмом (парна)

За алгоритмом проаналізуйте 1 речення (на вибір) з попереднього завдання.

Схема синтаксичного аналізу речення

Мовний аналіз

Визначте і підкресліть головні і другорядні члени речення.

Жили колись на світі хлопець і дівчина. Між ними виникло щире кохання. Та хлопець мусив їхати в далеку дорогу. Перед розлукою з синіх очей дівчини покотилися сльози. З них проросли квітки пам’яті. їх називають незабудками.

Вибіркова робота на основі тексту

Випишіть словосполучення з тексту, визначте головне і залежне слово, поставте запитання.

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В полінця зеленого, що росте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В кореневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової.

Пояснювальний диктант

Запишіть загадки, знайдіть і підкресліть у них головні та другорядні члени речення, поставте до них питання (зверху олівцем). Напишіть зверху, якою частиною мови виражені обставини.

1. Умивається часто, але рушником не витирається. (Кіт)

2. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. (Санчата) 3. Вдень ховається. Вночі йде шукать собі харчі. Весь з тоненьких голочок. Як він зветься? (Їжачок)

Синтаксичне моделювання

Складіть схеми речень.

1. Три явори посадила сестра при дорозі. 2. У полі холод ночі став відчутнішим. 3. Дніпро — найбільша ріка в Україні. 4. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Тестові завдання

Завдання 1-10, 12 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна відповідь. Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Поширене словосполучення складається з:

А двох виражених самостійними частинами мови слів;

Б двох виражених самостійними частинами мови слів і прийменника;

В двох виражених самостійними частинами мови слів і сполучника;

Г трьох і більше виражених самостійними частинами мови і слів.

2. Граматична основа речення — це:

А означення, додаток, обставина;

Б підмет і присудок;

В підмет і означення;

Г присудок і обставина.

3. У кінці розповідного окличного речення потрібно ставити:

А крапку;

Б знак питання;

В знак оклику;

Г крапку й знак оклику.

4. До другорядних членів речення належать:

А означення, додаток, обставина;

Б підмет і присудок;

В підмет і означення;

Г присудок і обставина.

5. Додаток відповідає на питання:

А який? яка? яке?

Б який є підмет? хто він такий?

В кого? чого? ким? чим?

Г де? куди? як? чому?

6. Присудок найчастіше в реченні виражено:

А іменником;

Б прикметником;

В дієсловом;

Г прислівником.

7. Позначте рядок, у якому всі сполуки слів є словосполученнями:

А історія країни, читати й писати;

Б бузок цвіте, духмяні трави;

В знайти в словнику, вивчити напам’ять;

Г посіяли квіти, у небі.

8. Позначте рядок, у якому словосполучення поширене:

А подорож до моря;

Б читати цікаву книг;

В дорожчий за життя;

Г говорити з другом.

9. Позначте спонукальне речення:

А Красне літо в вирій відлетіло, мов його ніколи й не було (Є. Гуцало).

Б Уже вода замерзла на озерах (М. Рильський).

В Ой яка чудова українська мова! (О. Підсуха)

Г Лети ж, рідне слово, лети в рідний край! (Олена Пчілка)

10. Позначте речення, у кінці якого потрібно поставити знак питання:

А Хто ми в світі без рідного слова (Б. Крищенко).

Б Любіть свою хату, хоч і небагату (Б. Лепкий).

В Видиш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирій (Б. Лепкий).

Г Вже перший сніг кружляє над землею і тихо падає

(М. Рильський).

11. «Дощик нитками плететься, в’ється, сиплеться і ллється по ріллі» (Г. Чупринка). Позначте правильну відповідь:

А один підмет, чотири однорідних присудки;

Б тільки присудки;

В один підмет і один присудок;

Г складне речення.

12. У реченні «Як парость виноградної лози, плекайте мову» (М. Рильський) визначте граматичну основу:

А тільки підметом;

Б тільки присудком;

В підметом і присудком;

Г двома підметами і присудком.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Вивчіть напам’ять вислови про мову видатних людей.

Складіть пам’ятку «Робимо синтаксичний аналіз речення».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.