План-конспект уроку (розробка уроків)

Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання).

Урок №121

Тема. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання).

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів із виучуваних тем, уміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно;

розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення й стилістика.

Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

Критерії оцінювання тестових завдань з теми: завдання 1-8 оцінюються максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюється максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Правильно побудовано словосполучення в рядку:

А їхати по дорозі;

Б дякувати товаришеві;

В не звертати увагу;

Г робота по геометрії.

2. Лише тверді приголосні в усіх словах у рядку:

А дорога, доріжка, добро;

Б порожнина, кулак, попереду;

В підбадьорювати, молоко, сніжок;

Г йогурт, порада, допомога.

3. Слова з протилежним значенням називаємо:

А фразеологізмами;

Б синонімами;

В антонімами;

Г омонімами.

4. Літеру ґ замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку:

А ..удзик, ..речаний, з..уртувати;

Б ..рунт, ..азда, ..анок;

В ..речний, загартувати, ле..кий;

Г ..едзь, ..лузувати, ..атунок.

5. До якої групи за значенням належать слова приятель, товариш, друг?

А Антоніми;

Б синоніми;

В омоніми;

Г діалектизми.

6. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки при звертанні?

А Ластівочко сизокрила, звідкіля ти прилетіла?

(А. Камінчук)

Б Прощай дівчинонько, серце коханеє, прощайте кучері, личко рум’яне (Народна пісня).

В Мир тобі, сива, Вкраїно, вірю твоєму прозрінню

(О. Князенко).

Г Ой, вишенько-черешенько чом рясно не родиш? (Народна творчість).

7. М’який знак на місці пропусків уживаємо в усіх словах у рядку:

А українс..кий, нен..ці, гір..кий;

Б Гор..кий, Хар..ків, тр..ох;

В пал..чик, міл..ярд, чотир..ох;

Г тр..ох, мен..ший, уман..ський.

8. Не є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:

А відповідальна робота, на іспиті, привітна людина;

Б щасливі дні, власне бажання, подих вечора;

В слухати промову, батько й мати, підмет і присудок.

Г будні і свята, за бажанням, вечір затихає.

9. Установіть відповідність між реченнями і ускладнювальними елементами в них.

1 Вставне слово

2 Звертання

3 Однорідні підмети

4 Однорідні обставини

=================

А Спи, мій малесенький, пізній бо час (Леся Українка).

Б Пильно й ненастанно політь бур’ян (М. Рильський).

В Хліб і рушник — одвічні людські символи

(Б. Скуратівський).

Г Я живу, і борюсь, і творю для людей (Б. Забаштанський).

Д Ви, звичайно, знаєте мою сестру (Ю. Збанацький).

II варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому слові буква ю позначає два звуки [йу]?

А п’ю;

Б пюре;

В капелюх;

Г бюро.

2. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки?

А Увесь двір, садок, хата: все було залите червоним світом… (І. Нечуй-Левицький)

Б І земля, і поля, і повітря — усе поснуло

(М. Коцюбинський).

В Усе поволі зникає — море, скелі, земля

(М. Коцюбинський).

Г Нам треба іншого бажать — живого слова, правди і просвіти (Л. Глібов).

3. Літеру з на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку:

А ..питати, ро..чесати, бе..межний;

Б ..хитрувати, ро..біжність, ро..слабитися;

В ..чесати, ро..хитати, ро..межувати;

Г ро..пис, ..фотографувати, ..няти.

4. Однорідними членами ускладнено речення:

А Як парость виноградної лози, плекайте мову

(М. Рильський).

Б Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав легесенький туман (І. Нечуй-Левицький).

В Життя людське коротке, а світ такий чарівний

(Б. Козаченко).

Г Праця чоловіка годує, а лінь марнує (Народне прислів’я).

5. Наголошеним є другий склад у всіх словах у рядку:

А дочка, подруга, вимова;

Б новий, спина, виразно;

В завдання, попереду, предмет;

Г кропива, олень, приятель.

6. Укажіть рядок слів, в усіх словах якого замість пропусків слід поставити літеру і:

А кол..брі, пр..звище, пр..рва;

Б пр..їзд, в..сокий, пр..звисько;

В к..лимовий, пюп..тр, пр..гарний;

Г пр..довгий, пр..красний, аж..отаж.

7. Непоширеним є речення:

А Сьогодні відбудуться збори.

Б Уже надходить весна.

В Хлопці накивали п’ятами.

Г Тут спокійно.

8. Лише двоскладові слова наведено в рядку:

А радість, ґудзик, пенал;

Б олія, кінь, з’їзд;

В район, багато, пошук;

Г курйоз, трьох, око.

9. Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому.

1 Звертання

2 Однорідні присудки

3 Однорідні обставини

4 Вставне слово

============================

А Стрімка гірська річка рветься, шукає собі русла, потужним струменем падає з висоти

(За В. Мірошниченком).

Б Ой, не шуми журливо, темний гаю мій (Олександр Олесь).

В Ви десь, мабуть, не з наших сіл (П. Тичина).

Г Мандрували гайдамаки лісами, ярами (Т. Шевченко).

Д Мав він вдачу теплу й щиру (Б. Симоненко).

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Варіант 1 б б в б б а в г 1-Д, 2-А, 3-В, 4-Б
Варіант 2 а б в б в а в а 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В
Кількість балів 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Рефлексія

Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.