План-конспект уроку (розробка уроків)

Аналіз контрольної роботи.

Урок №122

Тема. Аналіз контрольної роботи.

Мета:

навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно;

розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: таблиці-схеми, картки.

Тип уроку: урок повторення (урок-гра «Брейн-ринг»).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Давайте привітаємось,

Давайте посміхнемося,

Давайте в очі глянемо,

І нам тепліше стане.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

На уроці формують дві команди, учні обирають капітанів і дають назви своїм командам. Команди за ключовими словами визначають завдання останнього уроку з мови за рік.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Конкурс «Розминка»

Що таке фонетика?

Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?

Яка відмінність між глухими і дзвінкими приголосними? Назвіть пари.

Які склади відкриті, а які — закриті?

Які склади є наголошеними, а які — ненаголошеними?

Які букви мають подвійне значення?

Які букви, навпаки, означають один звук?

Що таке лексика?

Що таке лексикологія?

Що таке лексичне значення слова?

Які слова є однозначними?

Які слова багатозначні?

Розкажіть про пряме і переносне значення слова.

Що таке омоніми?

Що таке синоніми?

Що таке антоніми?

Назвіть значущі частини слова.

Як відрізнити спільнокореневі слова й форми слова?

Чим словосполучення відрізняється від речення?

Назвіть види речень за метою висловлювання,

Які розділові знаки ставлять у кінці речень?

Назвіть головні й другорядні члени речення.

Які члени речення називаються однорідними?

Що таке звертання? Наведіть приклади.

Назвіть найбільш уживані вставні слова.

Чим складні речення відрізняються від простих?

Які розділові знаки ставлять при прямій мові?

Які розділові знаки ставлять при діалозі?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Конкурс «Поясни орфограму»

Варіант 1

Береги, легко, стаття, дистанція, предобрий, шістнадцять, торф’яний, дівчинці.

Варіант 2

Під’їхати, свято, проїзний, віддати, зелений, придорожній, дикція, неньці.

(Максимальна оцінка — 8 балів)

Конкурс «Юний письменник»

Напишіть за малюнком міні-твір, у якому використайте синоніми, антоніми.

(Оцінка — 5 балів)

Конкурс капітанів

Зробіть повний фонетичний розбір слова.

1-ша команда — просьба.

2-га команда — земля.

Відповіді:

Прось\ба [проз’ба] — 7 б., 6 зв.

[п] — пр., тв., гл.

[р] — пр., тв., дзв.

[о] — гол, нагол.

[з] — пр., м’як., дзв.

[б] — пр., тв., дзв.

[а] — гол., ненагол.

1 — закр., наг.

2 — відкр., ненаг.

Зем\ля [зеимл’а] — 5 б., 5 зв.

[з] — пр., тв., дзв.

и] — гол., ненагол.

[м] — пр., тв., дзв.

[л] — пр., м’як., дзв.

[а] — гол., нагол.

1 — закр., ненаг.

2 — відкр., наг.

(Оцінка — 5 балів)

Гра «Хто швидше?»

Методика проведення: учні, які сидять за першими партами, отримують на папері зазначене слово, що є стрижневим словом синонімічного ряду. Дібравши свій один приклад синоніма до вказаного слова, фіксують його на аркуші і передають назад товаришам.

(За кожен дібраний синонім — 1 бал)

Ходити —

Говорити —

Гра «Коректор»

Прочитайте, доведіть, що це текст. Уставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктуацію. Продовжте текст двома-трьома реченнями.

Найкраща наша планета — в зеленому. Може тому що восени нам важко й печально прощатися з нею може тому що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну А може й тому що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю Влітку на ній найзатишніше людству…

Може й тому…

(Оцінка — 5 балів.)

Відповідь

Найкраща наша планета — в зеленому. Може, тому, що восени нам важко й печально прощатися з нею, може, тому, що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну? А, може, й тому, що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю? Влітку на ній найзатишніше людству… Може, й тому… (В. Яворівський)

Гра «Хто швидше?»:

За 1 хвилину запишіть якомога більше назв кольорів.

(За кожне записане слово — 1 бал)

Творчий конкурс

Прослухайте текст. Який висновок можна зробити з почутого? Складіть вірш або невеличке оповідання, у якому всі слова будуть починатися з літери прізвища капітана команди.

РІДНА МОВА

Було це давно, ще за старої Австрії 1916 року. В купе першого класу швидкого потягу Львів — Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, котрій із них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:

Англія — країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова — мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

Ні в якому разі,— гордовито заявив німець. — Німецька мова — це мова двох великих імперій — Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи… І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова — це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен… Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

Ви ж по суті нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов… Я на своїй мові можу укласти… вірш, де всі слова будуть починатися на «с». Якщо Ваша ласка, прошу послухати:

САМІТНІЙ САД

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.

Сріблом стеляться сніжинки,

Спить самітній сонний сад…

Сипле, стеле сад самітній

Сірий смуток — срібний сніг.

Сумно стогне сонний струмінь,

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх сіріє.

Сад солодкий спокій снить.

Геніально! Незрівнянно!..

Потім усі замовкли.

Говорити не було потреби

(За П. Столярчуком)

(Оцінка — 10 балів.)

V. ПІДСУМОК УРОКУ Бесіда

3 якими розділами мовознавчої науки ви ознайомились у 5 класі на уроках мови?

Вивчення якого розділу викликало найбільші труднощі?

Що найкраще запам’ятали?

Що треба повторювати?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Доберіть цікаві факти про українську мову.

Підготуйте опорний конспект із найскладнішої, на вашу думку, теми за 5-й клас.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.