Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. Для виражен¬ня ступеня вияву ознаки у порівнюваних предметах якісні прикмет¬ники можуть утворювати ступені порівняння: вищий і найвищий.
Вищий ступінь указує на те, що якість властива цьому предме¬ту більшою чи меншою мірою, ніж іншому предмету, або цьому ж предмету раніше чи у майбутньому, пор.:

Сьогодні Катерина здавалася веселішою. На батьківщині і де¬рева зеленіші.
Вищий ступінь порівняння має просту і складену форми.
Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфіксів -ш- або -іш-, які додаються до неступеньованої форми які-сного прикметника: сильний – сильніший, жовтий – жовтіший, но¬вий – новіший, тонкий – тонший, дешевий – дешевший. Творення вищого ступеня за допомогою різних суфіксів може бути пов’язане з різним значенням: поганий – гірший (вчинок), гіркий – гіркіший (пе¬рець), рідкий-рідший (випадок), рідкіший (борщ). При творенні ви¬щого ступеня можуть відбуватися різні фонетичні процеси: високий- вищий, низький-нижчий, товстий – товщий, дорогий – дорожчий.
Складена форма вищого ступеня твориться за допомогою слів більш або менш, які додаються до неступеньованої форми (тобто аналітично): сильний-більш (менш) сильний, жовтий-більш (менш) жовтий, новий – більш (менш) новий.
Найвищий ступінь порівняння вказує, що в певному предметі якість виражена найбільшою або найменшою мірою: “Заповіт” мож¬на вважати найвизначнішим твором Тараса Шевченка; Найбільш повною була відповідь Петра.
Найвищий ступінь порівняння якісних прикметників має три фор-ми: просту, складну і складену.
Проста форма найвищого ступеня утворюється за допомогою префікса най-, який додається до форми вищого ступеня, пор.: сильний – сильніший – найсильніший, жовтий – жовтіший – най- жовтіший, новий – новіший – найновіший, тонкий-тонший-най- тонший, дешевий – дешевший – найдешевший.
Складна форма найвищого ступеня утворюється додаванням часток як або що до простої форми найвищого ступеня: якнайнові¬ший, щонайтонший, якнайдешевший.
Складена форма найвищого ступеня утворюється за допомогою слів найбільш, найменш, що додаються до неступеньованої форми прикметника: сильний-найбільш (найменш) сильний, новий-найбільш (найменш) новий, дешевий- найбільш (найменш) дешевий та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.