Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЧАСТКА

ЧАСТКА – службове незмінюване слово, яке надає слову або ре-ченню додаткового відтінку значення, служить засобом творення форм слів чи похідних слів: Хай прийдуть до мене; Жив би собі тихенько, нікого не зачіпав би. Головною рисою часток в українській мові є їх семантико-синтаксична функція – виражати суб’єктивні смисли у висловленні і таким чином відображати ставлення автора до ви¬словленого: емоційне, модально-вольове, логіко-смислове тощо.
Частки виконують словотворчі та формотворчі функції і цим наближаються до морфем. За місцем у реченні частки можуть бути препозитивними (стоять перед словом, до якого належать) та пост-позитивними (стоять після слова, до якого належать). Деякі частки можуть переміщуватися в реченні, тобто стояти у будь-якій позиції.
За ролгію у слові і в реченні частки можуть бути формотворчи¬ми, словоїйЬрчими, такими, що виражають різні смислові відтінки: модальні, емоційно-експресивні.
Частки не виступають членами речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.