План-конспект уроку (розробка уроків)

Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»

Урок 113

Тема: Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»
Мета: узагальнити вивчений матеріал про звуки і букви; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до рідного краю.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учитель

Добрий день, другий клас!

Дуже рада бачить вас!

Учні

На урок прийшли ми знову

І навчатися готові!

II. Актуалізація опорних знань

1 Хвилинка каліграфії

Ки Че Ба Ук щи їв єм ча ах пл

Українці, Батьківщина, Київ

Від рідної землі віє теплом, від чужої — холодом.

— Доберіть до слова Батьківщина споріднені слова. Визначте корінь.

— які слова, близькі за значенням до слова Батьківщина, ви знаєте?

— Скільки звуків у слові Батьківщина? Скільки букв?

— чому кількість звуків і букв однакова в цьому слові, хоча знак м’якшення звука не позначає?

— Скільки звуків і букв у словах Київ та Україна? чому букв менше, ніж звуків?

— які ще букви можуть позначати два звуки?

— У яких випадках букви я, ю, є, ї завжди позначають два звуки? Наведіть приклади таких слів.

— А чи можуть дві букви позначати один звук? Наведіть приклади таких слів.

— як ви розумієте зміст прислів’я?

— Підкресліть у прислів’ї слова — назви ознак, протилежні за значенням.

2 Словникова робота

1) Гра «Загадки діда Буквоїда».

— які голосні пропущено?

— Запишіть утворені слова.

м тр        ср д        н д л     д т н

ч т ль       з ць      т тр       д т л

2) розгадування кросворда «Наголос».

1)Від хати до хати йде.

А в хату не заходить. (стежина)

2)Холодна, біла, ліс оголила,

Скувала річку,

Струмок спинила. (Зима)

3)І великі, і малі

Повдягалися в брилі,

І дощу ці одноніжки

Не бояться ані трішки.

Ліс — улюблений їх край.

А як звуться, відгадай! (Гриби)

4)Бджілки-трудівниці

Із різних квіток

Збирають щоліта

Смачненький… (медок).

5)Я руда, низького росту,

Хитра я і довгохвоста.

На курей я вельми ласа —

В них таке смачненьке м’ясо.

Вовку-брату я сестриця,

А зовуть мене. (лисиця).

6)Дуже товсті ноги маю,

Тихо їх переставляю.

Височезний я на зріст,

Біля рота маю хвіст! (слон)

7)Понад річкою місток

Виріс із семи стрічок.

Та по ньому не піду,

Бо ще у воду упаду. (Веселка)

— яке слово вийшло по вертикалі?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчений матеріал про звуки і букви.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань та вмінь

Завдання 1

Прочитати українську абетку. Яких літер бракує?

Бб Вв Гг Ґґ Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

— Скільки букв можуть позначати голосні звуки?

— Назвіть букви, що позначають приголосні звуки.

— яких звуків більше в українській мові — голосних чи приголосних?

— чого більше в українській мові — приголосних звуків чи букв, що їх позначають?

— яка буква завжди позначає два звуки?

— яка буква позначає завжди м’який звук?

— які букви можуть позначати по два звуки?

— які букви позначають дзвінкі звуки?

— які букви позначають глухі звуки?

— Назвіть звуки, під час вимовляння яких струмінь повітря не натрапляє на перешкоду.

— Назвіть кілька звуків, які б продовжили ряд: [з], [д], [дж], [б].

— Назвіть парні глухі звуки до таких дзвінких: [дз], [ґ], [з], [г].

— Назвіть парні тверді звуки до таких м’яких: [л], [т], [з], [р].

Завдання 2

робота в парах

1) Назвіть склади з м’якими приголосними в таких словах: тюлень, лисиця, ялина, тополя.

2) який одержимо склад, якщо м’який звук у ньому замінимо на твердий? (для, клю, день, нє, сльо)

3) який одержимо склад, якщо твердий звук у ньому замінимо на м’який? (пла, рук, глу, ле, тро)

4) Запишіть слова і позначте в дужках кількість звуків і букв у них (побудувати звукові моделі): сіль, дзьоб, маяк, бджола, щука, Юрась, льон.

Завдання 3

Списати слова, вставляючи ь. Назвати одним словом.

Олен_, рис_, лос_ , ведмід_ — це…

Карас_, окун_— це…

Васил_ко, Петрус_ , Івас_ — це…

Фізкультхвилинка

Завдання 4

Списати слова, поділяючи їх для переносу.

Донька, опеньки, синька, пальма, пісенька, гайка, чайник, впіймав.

Завдання 5

Зі слів кожного рядка скласти і записати речення.

а) Опеньки, коло, ростуть, пеньків, восени;

б) співала, пісеньку, доньці, мама.

Завдання 6

Утворити слова за зразком.

День

пень                             деньок

опеньки

Завдання 7

Списати слова, вставляючи пропущені букви. Поставити над словами наголос.

С_годні, т_хкає, сл_зи, л_дяник, л_тчик, с_мий, бад_рий, в_сна, оз_рце, н_бесний, з_мовий, кал_ндар, дорі_ка, соло_кий.

Завдання 8

Гра «порівняй!»

Визначити кількість звуків у словах і поставити знаки <, >, =.

Сіно = сани       рак___мак             сон___дощ

щітка > кішка    дзиґа_____мотив          парта ______гора

щит____вуж   нора_____ щиглик

гриб____гість     дзвоник_____джміль

рак____мак         лось_____ліс

Завдання 9

Записати слова в алфавітному порядку.

Горобина, льотчик, радість, автобус, веселка, світлячки, малина.

V. Підсумок уроку. Рефлексія

— Продовжити речення.

• Слова складаються зі… (звуків).

• Звуки на письмі позначаються .(буквами).

• Букви ми(бачимо, читаємо, пишемо).

• Букви бувають … і … (рукописні і друковані; великі і малі).

• Звуки бувають … і … (голосні і приголосні; дзвінкі і глухі; м ’які і тверді).

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.