Брюховецький В. С. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис

ПРИМІТКИ

До розділу «Неокласики»
1. Рильський М. Микола Зеров —. поет і перекладач // Жов­
тень. — 1965. — № 1. — С 79.
2. Литвинчук М. Ми любили його // Рад. Житомирщина. —
1965.—27 квіт.
3. Зеров М. Наші літературознавці і полемісти // Червоний
. шлях. — 1926. — № 4. — С 167.
4. Літературно-громадський рух на Україні в 1925 р. // Про­
летарська правда. — 1926. — 10 лют.
5. Мистецька хроніка // Шляхи мистецтва. — 1921. — № 2—
С 144.
6. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури
(1917—1927). — X.: ДВУ, 1928. — Т. 2. — С 65.
7. Зеров М. До джерел. — К.: Слово, 1926. — С 94.
8. Панфутуристи працюють // Більшовик. — 1922. — 7 груд.
9. Літературна хроніка // Більшовик. — 1922. — 14 груд.
10. Літературна хроніка // Більшовик. — 1922. — 26 груд.
11. Арх. ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР (Далі: ЦНБ
АН УРСР). — Фонд XXXV. — № 46. Арк. 1.
12. Трирог М. («Декламатор «Слово»] // Більшовик. — 1922.—
28 груд.
13. М. Т. [Сулима M. Історія українського письменства] //
Більшовик. — 1923. — 1 січ.
14. Клен Ю. Спогади про неокласиків. — Мюнхен, 1947,
1947. — С 13.
15»; Більшовик. — 1923. — 29 черв.
16. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 576. — Арк. 1.
Саме на основі цього моменту можна визначити помилко­
вість датування М. Рильським листа. Вивчення оригіналу по­
казує, що адресант почав його чорним чорнилом. Потім во­
но, очевидно, закінчилось, і більшість тексту написано вже
292
фіолетовим чорнилом. Дата ЗО квітня — чорним, 4 хвітня —
фіолетовим. Лист писався на початку місяця, і психологіч­
ні передумови такого роду помилок полягають у тому, що
за звичкою вказується місяць попередній, а не «молодий».
Отож у парі «4 квітня — ЗО квітня» помилка могла .стати­
ся тіяьки в першій даті. На підставі цього й визначаємо, що
лист писався 4 травня 1923 р.
17. Там же. — Арк. 6.
18. Зеров М. Наші літературознавці і полемісти. — С 169.
19. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 576., — Арк. 3—4.
20. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського
(1910—1941). — Щ.: Наук, думка, 1980. — С 107.
21. Савченко Я. Українська неокласика // Більшовик. —
1923. — 12 верес.
22. Пролетарская правда. — 1923. — ЗО июня.
23. Савченко Я. Українська неокласика // Більшовик. —
1923. — 16 верес.
24. Савченко Я. Жовтень і літературні угрупування // Біль­
шовик. — 1923. — 7 листоп.
25. Червоний шлях. — 1923. — № 4—5. — С 258.
26. Богдан Шестерня. «Гоп академики» // Більшовик. —
1923. — 28 верес.
27. Рильський М. Лист до редакції // Більшовик. — 1923.—
25 верес.
28. Якубський Б. Українська поезія в 1923 році // Рад. ос­
віта. —. 1924. — № 1—2. — С 80.
29. Рильський М. Лист до М. Зерова від 25 лип. 1926 p.—
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 579. — Арк. 1.
30. Рильський М. Адам Міцкевич і його «Пан Тадеуш» //
Життя й революція, — 1925. — № 3. — С 69.
31. Доленго М. Нотатки про сучасну поезію // Культура і
побут. — 1926. — 22 серп.
32. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. —
С 158.
33. Підмогильний В. Без стерна// Життя й революція. —
1927. — № 1. — С 46.
293 295 /
66. Загул Д. Література чи літературщина: (Про україн­
ських «неокласиків»). — К.: Глобус, 1926. — С 7.
67. Крыжановский С. Максим Рыльский. — M.: Сов. писа­
тель, 1956. — С. 22.
68. Крыжановский С. И чувств, и мыслей полнота // Рыль­
ский М. Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель,
1988. — С. 13.
69. На рукописі, за яким подаємо текст, зроблена така при­
мітка M. Зерова: «Перша редакція писалася втрьох: я, Фи-
липович, Драй. Друга теж втрьох — Рильський, Филипович
і я. Два вечори по годині» (ЦНБ АН УРСР. — Фонд
XXXV. — № 14. — Арк. 1).
70. Крижанівський С Чи був у неокласиків літературний
маніфест? // Вітчизна. — 1988. — № 2. — С 163—168.
71. Кочур Г. Про одне літературне відкриття // Літ. Украї­
на. — 1988. — 29 верес.
72. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 14—16.
73. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 16. —Арк. І.
74. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 15. — Арк. 1.
75. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 16. — Арк. 1.
76. Якубовський Ф. Літературний рік // Більшовик. — 1926.—
28 січ.
77. Могилянський М. Лист до редакції // Пролетарська прав­
да. — 1926. — 11 лют.
78. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літерату­
ри. — Т. 2. — С 300.
79. Натяк на О. Досвітнього, автора статті «До розвитку
письменницьких сил» («Вапліте», зошит перший, 1926), в якій
відзначається позитивний внесок «неокласиків» у літератур­
ний процес.
80. Чирков Ю. Соловки // Сов. культура. — 1989. — 4 марта.
До розділу «VIVERTE HONESTE».
1. Розповідаючи в своїй «Автобіографії» про ці роки, Остап
Вишня у властивому йому тоні фактично іронізував над
кампанією нападок на «неокласиків»: «Отут мені й повер­
нути б було на «неокласицизм», бо вчилися ми разом і»
296
М. К. Зеровим. Так я не схотів. Самі ж знаєте, неокласиком
бути — силу треба терпіння. Читай Горація, Вергілія, Овідія
та інших Гомерів. А бути сучасним письменником — знач­
но легше. Нічого собі не читаєш, тільки пишеш. І всі задо­
волені. Так що наші з М. К- Зеровим стежки розійшлися.
Він — на Рим, я — на Шенгеріївку» (Вишня О. Твори: В
4 т, — К.: Дніпро, 1988. — Т. І. — С 9.
2. Зеров М. До джерел. — С. 67.
3. Над могилою Бориса Грінченка: Автобіографія, спомини,
статті // Упоряд. С. Єфремова. — К-, 1910. — С 124.
4. Зерова С. Ф. Жизнь, ограненная в сонет… // Радуга. —
1988. — № 1. — С 102.
5. Трудно сказати, чи це випадкова друкарська помилка, чи
свідомий захисний прийом студента. Адже він учився тільки
на другому курсі університету, а в «тюрмі народів» знову
нагніталися українофобські настрої. До речі, цю гіпотезу
певною мірою потверджують і виступи М. Зерова в журна­
лі «Світло», де він підписувався криптонімом «M. Z.», і в
газеті «Рада» — «М. 3-в».
6. Над труною Лесі Українки // Рада. — 1912. — 24 лип.
7. За Український університет // Рада. — 1912. — 5 черв.
8. М. 3-в. [Записки українського наукового товариства в
Києві. Кн. XII. Київ. 1912.] // Рада. — 1913. — 28 листоп.
9. З листування М. Зерова // Рад. літературознавство. —
1988. — № 4. — С 37.
10. Там же. — С 43.
11. Базилевич В. Лист до М. Зерова від 1 груд. 1914 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд, XXXV. — № 436.
12. Зеров М. Лист до П. Федоренка від 25 квіт. 1915 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 263. — Арк. 2—3.
13. Гольденвейзер О. Лист до М. Зерова від 13 листоп.
1916 —р. ЦНБ АН УРСР.—Фонд XXXV. — № 467. —Арк. 1.
14. Вопросы внешкольного образования и Зеньковское зем­
ство // Труд. — 1916. — 4 нояб.
15. Зеров М. Лист до Л. Книшевої від 22 січ. Д917 p. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 729.
297 298 50. В. «Європа чи просвіта?»: (Замість відчиту про диспут)
// Більшовик. — 1925. — 28 трав.
51. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 40.
52. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 40.
53. Дорошкевич О. За більшовицьку самокритику // Проле­
тарська правда. — 1931. — 15 листоп.
54. Дорошкевич О. Українська література. — К-: Книгоспіл-
ка. — 1927. — С 370.
55. Ярошенко В. Лист до редакції //Більшовик.— 1923.—
18 серп.
56. Ярошенко В. Вовків боятися — в ліс не ходить // Біль­
шовик. — 1925. — 8 лют.
57. Могилянський М. Іронія і скепсис Анатоля Франса //
Червоний шлях. — 1925. — № 9. — С 175—176.
58. Філянський М. Лист до М. Зерова від 12 груд. 1925 р.—
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 629.
59. Присутній. Герць за античні святощі // Пролетарська
правда. — 1926. — ЗО берез.
60. Зеров М. Лист до І. Айзенштока від 21 листоп. 1926 р.—
Копія листа зберігається у Г. Кочура.
61. ЦДАМЛМ. — Фонд 28. — Оп. І. — № 206.
62. Зерова С. Жизнь, ограненная в сонет… — С 105.
63. Цит. за: Кузякіна Н. За соловецькою межею // Київ. —
1988. — № 7. — С 126.
64. ЦНБ АН УРСР. — Фонд 131. — № 122.
65. Зеров М. Лист до І. Айзенштока від 7 листоп. 1927 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 421.
66. Мисик В. Лист до М. Зерова (недатований) — ЦНБ
АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 540.
67. Майфет Г. Лист до М. Зерова від 3 лип. 1927 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 514.
68. Цит. за: Недруковані переклади Юрія Клена // Сучас­
ність, — 1965. — № 8. — С 46.
69. Лебедь M. Лист до M. Зерова від 22 січ. 1929 p. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 509. — Арк. L
70. Колесник П. Плач Ярославни або агонія буржуазно-на-
300
щіоналістичної Камени: (літературно-політична позиція
M. Зерова) // За марксо-ленінську критику. — 1934. —
№ 4. — С 35.
71. Цит. за: Московский литератор. — 1989. — 31 марта.
72. Зеров M. Лист до редакції // Пролетарська правда. —
1930. — 25 лют.
73. Білецький О. Лист до М. Зерова від 3 січ. 1930 p. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 445. — Арк. 1.
74. Підмогильний В. Лист до М. Зерова від 10 лип. 1931 р.—
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 558.
75. Підмогильний В. Лист до М. Зерова від 25 листоп.
1931 р. — ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV: — № 555.
76. ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 690.
77. Кузякіна H. За соловецькою межею. — С. 127.
78. Білокінь С. Микола Зеров // Письменники Радянської
України. — К.: Рад. письменник, 1989.. — С. 46.
79. «Поза сонетом я безпорадний…»: Листи Миколи Зеро­
ва до Ростислава Олексієва // Україна. — 1985. — № 31.—
С 11.
80. Щупак С. Проти націоналізму в літературі // Кому­
ніст. — 1933. — 22 лип.
81. Сталин И. Соч. — M.: Госполитиздат, 1947. — T. 5. —
С. 268.
82. Звітна доповідь тов. M. H. Демченко про роботу Київ­
ського обкому КП(б)У на II обласній та IV міській парт-
конференції // Пролетарська правда. — 1934.— 27 січ.
83. Ган Я- Під гучні оплески присутніх // Пролетарська
правда. — 1933. — 10 груд.
84. Постанова бюро київського міськпарткому з 10.ХІІ. 1933
року // Пролетарська правда. — 1933. — 14 груд.
85. Зосенко, Майстренко. Перетворити Київський Державний
університет на фортецю більшовицької української культу­
ри // За комуністичні кадри. — 1933. — 26 груд.
86. Зеров М. Лист невстановленій особі від 7 або 8 листоп.
1934 р. — ЦДАМЛМ. — Фонд 28. — Оп. І. — № 161.
301 303 10. Гаєвський С. На літературно-методологічні теми ff Жит­
тя й революція. — 1926. — № 4. — С 81—88.
11. Листи Миколи Хвильового до Миколи Зерова // Рад. лі­
тературознавство. — 1989. — № 7. — С 4.
12. Білецький О. [Зеров М. Камена]. — С 272.
13. Майфет Г. Лист до М. Зерова від 20 квіт. 1932 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 529. — Арк. 1.
14. Майфет Г. Лист до М. Зерова від ЗО березня. 1932 p.—
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 527. — Арк. 1.
15. Майфет Г. Лист до М. Зерова від 20 трав. 1928 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 532. — Арк. І.
16. Содомора А. Співець одвічних перевтілень // Публій Ові-
дій Назон. Метаморфози. — К.: Дніпро, 1985. — С. 14.
17. Корж Н. «Пам’ятник» Горація у перекладі М. Зерова ff
Вісн. Харк. ун-ту. —• 1971. — № 64. — Філологія. — Вип.
6. — С 70—71.
18. Рудницький М. Лист до М. Зерова від ЗО листоп. 1926 р.—
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 597. — Арк. 2.
19. Мисик В. Лист до М. Зерова від 2 лютого 1927 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 531.
20. Білецький М. Лист до М. Зерова від 2 черв. 1927 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 438. — Арк. 2—3.
21. Рильський М. Лист до М. Зерова від 4 трав. 1923 р. —
ЦНБ АН УРСР. — Фонд XXXV. — № 576. — Арк. 2.
22. Зеров М. Юлій Словацький // Словацький Ю. Мазепа.—
К.: Слово, 1926. — С 18—19.
23. Черемшина М. Лист до М. Зерова від 13 берез. 1926 р.—
ІЛ — Фонд 19. — № 79. — Арк. І.
24. Український календар. — Варшава, 1969. — С 223.
25. Майфет Г. PRO MEMORIA POETAE. — Копія спога­
дів зберігається у Г. Кочура.
26. Рубчак Б. Шукаючи справжнього культобміну, справж­
нього Зерова і справжньої літератури // Сучасність. —
1965. — № 8. — С 64.
27. З листування М. К. Зерова // Рад. літературознав­
ство. — 1988. — № 4. — С 44.
Ш
28. Зеров М. У справі віршованого перекладу // Життя й
революція. — 1928. — №, 9. — С 136.
29. Там же. — С 141.
30. Зеров ЛІ. Перед судом методолога // Життя й револю­
ція. — 1927. — № 7. — С 89.
До розділу «Критик»
1. Зеров Микола // Литературная энциклопедия. — M.,
1930.. — T. 4. — С. 338—339.
2. Степняк M. Лист до M. Зерова від 20—24 верес. 1929 р.—
ЦДАМЛМ. — Фонд 28. — Оп. I. — № 167. — Арк. 2.
3. Зеров М. У справі віршованого перекладу. — С. 134.
4. ІЛ. —< Фонд 156. — № 112, 113.
5. Зеров M. Corollarium. — С. 175.
6. Зеров М. [Мандрика М. Пісні про Анемону] // Книгар. —
1918. — № 6. — С. 345.
7. Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 р. ff
Життя й революція. — 1925. — № 3. — С. 67—68.
8. Зеров М. Наші літературознавці і полемісти. — С. 170.
9. Загул Д. Литература чи літературщина. — С. 27.
10. Там же. — С. 35.
11. Тичина П. Лист до M. Зерова від 26 листоп. 1924 р. //
Рад. літературознавство. — 1971. —. № 11. — С 74.
12. Пригодій М. Діалектика зближення літератур. — К: На­
ук, думка, 1970. — С 85.
13. Зеров М. Євразійський ренесанс і пошехонські сосни //
Життя й революція. — 1925. — № 11. — С. 70.
14. Там же. — С 71.
15. Хвиля А. Поет і каменяр революції // Блакитний (Ел-
лан) В. Твори. — X.: ДВУ. 1929. — С XXIII.
16. Новиченко Л. О литературе и о жизни ff Дружба на­
родов. — 1963. — № 7. — С. 240.
17. Зеров М. Василь Елланський. — С. 34.
18. Там же. — С. 36.
19. Зеров М. Франко-поет // Франко І. Поезії.— X.: Книго-
спілка, 1925. — С. XXIX. 305 m
Ј07 30. Дорошкевич О. Лист до редакції // Літ. газ. — 1932.—
20 квіт.
31. Зеров М. Лекції з історії української літератури. —
С 196.
32. Там же. — С 217.
33. Там же. — С 251.
34. З листування М. К. Зерова // Рад. літературознавство.—
1988. — № 4. — С 42.
35. Див.: Поети пошевченківської пори. — С. III—XXX.
36. Див.: Байка і притча в українській літературі XIX—
XX в. — XV.; К-, Літ. і мистецтво, 1931. — С 3—72.
37. Див.: Коцюбинський М. Твори: В 10-ти т. — X.: Книго-
спілка, 1928. — Т. З — С
1928. — T. З, — С. V-XLIV.
38. Зеров M. Аполог в українській літературі XIX—XX в. //
Байка і притча в українській літературі XIX—XX в. —
С 20.
39. Там же. — С 31.
40. Копія листа зберігається у Г. Кочура.
41. ЦДАМЛМ. — Фонд 28. — Оп. І. — № 85. — Арк. 85.
42. Зеров М. Аполог в українській літературі XIX—XX в. —
С 36.
43. Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Коцюбинський М. Тво­
ри. _ т. 3. — С XXVII.
44. M. Z. Пам’яті M. Коцюбинського // Світло. — 1913. —
№ 8. — С. 4—9.
45. Сверстюк Є. Гострої розпуки гострий біль // Дукля. —
1967. — № 6. — С 57.
46. Шарварок О. Пошуки і сподівання // Літ. Україна. —
1968. — 9 серп.
47. Гриценко О. Авангард як традиція // Прапор. — 1989. —
№ 7. — С 165.

Категорія: Брюховецький В. С. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.