Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ДЕКЛЯРАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПРОЛЕТАРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Десять років минуло від того дня, як на Україні волею
мас пролетаріяту і всіх трудящих утворено робітничо-се­
лянський радянський уряд. За цю першу славетну декаду
УСРР піднеслась на небувалу в її історії височінь держав­
ного, економічного й культурного розвитку. Зокрема на­
родилась і в бойовому змаганні розквітла нова українська
революційна література.
Та нелегкий і нерівний був шлях нової літератури!
Після перемоги на численних фронтах громадянської
війни розпочалася нова боротьба на ґрунті економічного й
культурного будівництва в умовах імперіялістичного ото­
чення зовні та змагання капіталістичних приватно-влас­
ницьких елементів проти соціялістичного будівництва в са­
мій країні.
Наша державність та економіка своєчасно опанували
нові, складніші, форми боротьби. Але ускладненіш цей
процес відбувався на культурному фронті. Одна з ділянок
цього фронту, художня література, особливо болюче від­
чувала перехід на нові не звиклі для неї рейки, нові форми
творчости й боротьби. Виправдався і на цей раз загальний
марксистський закон — ідеологія не завжди йде врівень із
розвитком економіки. Цей закон виявився в надто гострому
й не завжди об’єктивному розумінні революційних перспек­
тив, відображенні деякими літературними угрупованнями
неминучих протиріч переходової доби.
В українській літературі почали розвиватися чужі про-
•:,м’і ,•,>((..• .
1
Із збірника А. Лейтеса і М. Яшека «Десять років української літе­
ратури*, т. II, стор. 237-239.
т летаріятові настрої занепадництва, індивідуалізму, кастової
відокремлености, тенденції протиставити пролетарському
інтернаціоналізмові обмежені націоналістичні теорії.
На ґрунті цих загрозливих ухилів постала гостра літе­
ратурна дискусія, що набула згодом особливого політич­
ного значення.
Комуністична партія більшовиків і цього разу своєчасно
сигналізувала небезпеку на літературному фронті, і цього
разу допомогла українській літературі своїм керівництвом,
подавши в низці документів генеральну лінію дальшого
творчого розвитку літератури. Та криза зайшла надто гли­
боко, і поруч певних безперечно важливих ознак оздоров­
лення і нових позитивних явищ в літературі, що постали в
наслідок згаданої допомоги партії, логіка ще некінченої
боротьби продовжує й далі загострювати ситуацію на лі­
тературному фронті.
Ускладнення міжнародного стану, консолідація сил фа­
шизму, що хоче посилити українську контрреволюцію і за
кордоном, і в УСРР, ще збільшують негативне значення
неладу на українському літературному фронті.
В цей складний і надто відповідальний момент Всеукра­
їнська спілка пролетарських письменників, цілком свідома
ваги взятого на себе завдання, закликає революційні літе­
ратурні організації УСРР до утворення єдиного літера­
турного революційно-радянського фронту. Цей заклик із­
нову збігається з директивною лінією, що накреслила
КП(б)У для всіх літературних організацій, давши їм одно­
часно цілковиту можливість вільного між собою творчого
змагання.
Практичне здійснення такого єдиного фронту може
забезпечити тільки Всеукраїнська федерація революційних
радянських письменників.
Федерація, поставивши завдання забезпечення умов, що
за них має найкраще розвиватися українська радянська
література, має з’явитися широка продукція художньо та
ідеологічно досконалих і так потрібних трудящим масам
творів, повинна об’єднати письменників, що поділяють такі
ідеологічні постуляти:
а) Рішуча боротьба проти спроб міжнародного й укра-
236
їнського емігрантського фашизму до послаблення дикта­
тури пролетаріяту і повернення України на стан пригноб­
леної, визискуваної, некультурної колонії.
б) Поширення ідеї пролетарського інтернаціоналізму і
гостра боротьба проти націоналістичних ухилів — русо-
тяпського (Ларін, Ваганян) і українського (шумськизм, хви-
льовизм) і всякого іншого, що мають іще місце на укра­
їнському літературному фронті.
в) Найміцніший зв’язок з революційним культурним ру­
хом усіх народів СРСР на засадах братерського співро­
бітництва і якнайрішучіша відсіч всяким спробам давати
ідейну перевагу буржуазній культурі Заходу над проле­
тарською культурою СРСР. Ніяк не зменшуючи потребу
опанування технічних надбань буржуазної культури (як по­
передніх віків, так і сучасної), не припускати використання
цього процесу для поширення на нашу літературу ідеоло­
гічних впливів капіталізму.
г) Викривати неминучі за переходової доби негативні
явища нашої дійсносте, поборювати їх у літературній твор­
чості, але не губити революційних перспектив, не закривати
очей на позитивні сторони і, не впадаючи ні в занепад­
ництво, ані в казенний оптимізм, висвітлювати величезну
роботу соціялістичного будівництва й небувалі в історії
людства досягнення пролетаріяту.
З організаційного боку федерація повинна забезпечу­
вати всім революційним радянським літературним орга­
нізаціям, що увійдуть до її складу, їхню цілість і умови
для вільного змагання їхньої художньої продукції.
Жодної дріб’язкової опіки! Жодного втручання до вну­
трішніх справ окремих організацій, оскільки їхня діяльність
не порушуватиме ідеологічних засад федерації та єдиного
фронту!
Жодного намагання будь-якої організації підмінити со­
бою вільнообраний керівничий орган федерації! Неухильне
виконання директиви ЦК ВКП(б):
«Партія не може віддати монополії будь-якій групі, на­
віть найбільш пролетарській своїм змістом: це значило б
згубити пролетарську літературу перш за все».
Разом із тим федерація має забезпечувати цілковиту
237 можливість марксистської критики як творів окремих пись­
менників, так і художньо-ідеологічної продукції цілих орга­
нізацій, ніяк не припускаючи метод, що можуть призвести
до порушення єдиного фронту й посилення позицій кля-
сових ворогів.
Беручи на себе ініціятиву утворення єдиного фронту,
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників закликає
всі революційні радянські літературні організації присту­
пити до практичного здійснення федерації на поданих
тут ідеологічних засадах.
Хай живе Всеукраїнська федерація революційних радян­
ських письменників!
Хай живе й квітне пролетарська художня література під
проводом комуністичної партії більшовиків!
Хай живе, розвивається й міцніє УСРР!
, 1927
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.