Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ПСЕВДОМАРКСИЗМ ХВИЛЬОВОГО

«Багато є бажаючих „осадити» нас, але бачите…ліньки
поритись у книжках. Для всіх ясно, що ми десь помиляє­
мось, а саме де — чорт його знає».
Так пише Хвильовий у своїх статтях, вміщених у «Куль­
турі й побуті» під заголовком «Думки проти течії», про
своїх супротивників.
Претендуючи на апологета европеїзму в українському
культурному рухові, повстаючи проти «хуторянства» й
«культурної обмежености», Хвильовий позначив свої статті
таким зневажливим відношенням до своїх супротивників і,
нарешті, такою безвідповідальністю, що дивуєшся: як це
може робити людина, яка, це з усього видко, вмовила
себе, що вона виконує трохи не месіянську ролю, витя­
гаючи на своїх кволих плечах «український ренесанс» з
нетрів «просвітянства» й «масовізму».
Хвильовий не потребує жодних реальних доказів, щоб
кого б то не було назвати безграмотним. Він до такого
висновку про свого супротивника доходить не на підставі
того, що чув або вичитав у нього, а на ґрунті своєї власної
фантазії, яка показує йому чомусь раз-у-раз темну масу
неуків, що вишикувались у шеренги й наступають на святая
святих «мистецького Олімпу». Через те Хвильовий поле­
мізує не тільки проти того, що його супротивник написав,
але й проти того, що, на думку Хвильового, цей супро­
тивник міг би написати. Але найзнаменніше все таки в
писаннях т. Хвильового — це те, що з-під на диво «не­
скромного пера» його всі виходять страшенними неуками.
Не буду ховатися й одверто скажу, що й на нашу адресу
‘ Із збірки: С. Щупак «.Питання літератури». Харків, ДВУ, 1928,
стор. 104-124.
401 посипалося чимало негідних лайок з уст т. Хвильового.
«Писар», «безграмотний учень Пилипенка», «ідеолог кур­
кульства» — ось епітети, якими позначив свою полеміку з
нами Хвильовий. Дурно став би читач дошукуватись тих
конкретних матеріялів, на підставі яких Хвильовий міг
дійти до таких висновків. Тієї поодинокої нашої статті, що
її тільки мимохіть торкається Хвильовий, та що переслі­
дувала дуже скромне завдання, Хвильовий по суті не роз­
бирає, вона служить тільки зачіпкою, щоб наше прізвище
відміняти в усіх відмінках, без усякої причини, як синонім
«многих сил», проти яких так завзято «бореться» Хвильо­
вий.
Та треба все таки бути справедливим і признати, що не
з усіма Хвильовий так неделікатно поводиться. Зневажли­
вий і демагогічний тон у нього тільки для «масовиків»:
плужан, гартованців, комуністів тощо. Інакше він говорить
з Дорошкевичем: його він величає «поважним українським
діячем», «ерудитом»», і не згоджуючись так само з ним,
він з ним полемізує спокійно, як свій зі своїм, як аристо­
крат з аристократом.
Це не випадково, це знаменно, дуже знаменно.
Як ми вже казали на початку нашої статті, Хвильовий
не вірить, що хтонебудь відважиться його «осадити». Цю
думку він повторює кілька разів у своїх статтях. В останній
своїй статті Хвильовий пробує навіть «напужать» всіх ма­
лих сих, радячи їм перед тим, як виступити на дискусійний
герць з ним, повчитися як слід.
«Раніш, ніж відповідати нам, хай вони трохи ознайом­
ляться як з українським, так і з світовим культурним над­
банням: єсть дуже багато гарних авторів. Коли треба буде
справку — то можемо дати».
Хвильовий передбачає, як погано можуть вразити ці
слова, і він додає: «Але, чи значить це, що ми дійсно
зариваємось? Що страждаємо на манію величія? — Боже
упаси, всі ми вважаємо себе за середніх осіб. Але, що ж
поробиш, коли нам приходиться стикатися з такою азіят-
чиною». Отже, навколо тільки азіятчина, і через те Хви­
льовий певний, що ніхто його не «осадить», через те він і,
зарозуміло, попереджає: «не суньтеся відповідати мені, не
402
доросли ще, повчіться, а коли не знаєте, за які книжки
взятися, то я можу вам дати справку».
Зокрема щодо нас, то й нас Хвильовий попереджав, що
нам треба повчитися для того, щоб бути критиком. З цим
ми згоджуємося, нам зокрема ще треба вчитися й учитися.
Але, щоб розібратися в писанині Хвильового, небагато
треба. Особливо, коли Хвильовий пробує нас кваліфікувати
вульґарним марксистом, а себе виставляє за ортодоксаль­
ного марксиста, то ми готові посперечатися.
Хвильовий порушив у своїх статтях проблеми остільки
широкі, що виходять за межі мистецької галузі. Зокрема в
своїх перших двох статтях: «Дві сили» і «Психологічна
Европа» — Хвильовий порушує проблеми культурної ре­
волюції на Україні й ролю інтеліґенції в цій революції, а
так само проблему ідеологічних напрямків серед українсь­
кої інтеліґенції. Невже обмірковувати ці питання має право
й силу тільки молодий «марксист» Хвильовий і зовсім не
марксист Зеров? Невже це та єдина інстанція,
що може дати відповідь на те, якими шляхами йде і йтиме
культурна революція на Україні та яку ролю відігравати­
муть у ній різні суспільні сили? Адже ж саме ці проблеми
порушує Хвильовий.
Отже, не монополізуйте від імени новітньої мис­
тецької критики ключ розв’язання цих проблем у
своїх руках. З вами мають право сперечатися і політичні
робітники, і культурні, і наукові діячі. Не затемнюйте ва­
ших теорій тогою неприступности. Не важко бо побачити,
що під усім вашим зреклямованим, галасливим, ортодок­
сальним марксизмом криється звичайнісінька марксистська
плутанина.
Отже, дві сили. У центрі, звісно, сам Хвильовий з усіма
тими, що з ним. А далі — ще дві сили серед української
інтеліґенції, серед яких Хвильовий має собі вибирати спіль­
ників для тріюмфального просування вперед ренесансу2,
для європеїзування України. Для Хвильового Европа є ніби
2
Ми слово «ренесанс» будемо вживати в розумінні культурного роз­
квіту України, а не відновлення клясичного мистецтва.
403 символ, через те його Европа, з його слів — це не значить
зрушити Україну з рейок інтернаціонального, пролетарсь­
кого розвитку. Гаразд, припустимо, що це так. Отже, Хви­
льовому треба сил, щоб створити велику європейську куль­
туру, що означає в той же час пролетарську культуру.
Хвильовий ділить, як ми вже сказали, українську інтелі­
генцію на дві сили: одну силу творять Терещенки, Яро­
шенки, Савченки, Загули з усім тим літературним молод­
няком, що близький до них (Качура, Фальківський і багато
ін.), і другу — Зерови, Филиповичі, Рильські. Хвильовий,
не довго думаючи, дає перевагу, як спільникові в творенні
української культурної революції, перед Терещенками й
Савченками, саме Зеровим, Филиповичам тощо.
Насамперед, ще до розгляду характеристики Хвильо­
вого зазначених двох сил української інтелігенції, ми хо­
чемо зауважити, що Хвильовий взагалі переоцінює ролю
інтелігенції, він їй надає першорядного значення, забува­
ючи, що авангардом цілої революції, а через те й культур­
ної революції, є пролетаріят. Але ж т. Хвильовий
визнає, що ніякої робітничої маси в організаціях Гарт і
Плуг не було й довгенько ще не буде. Отже, сам Хвильо­
вий з своєю групою належить до інтелігенції. Невже ж
досить того, щоб ця група інтелігенції «з пролетарськими
поглядами» об’єдналась ще з одною групою інтелігенції,
щоб створилась та сила, яка б могла винести на со­
бі культурну революцію на Україні, або частину цієї рево­
люції, підняти українське мистецтво на рівень світового
мистецтва?
Адже ж те мистецтво, яке може стати одною з підвалин
великого ренесансу Радянської України, мусить бути про­
летарським мистецтвом (не будемо заздалегідь запідозрю­
вати, що «Европа» Хвильового означає мистецтво не про­
летарське, а інтелігентське). І от, чи не треба для справ­
жнього ренесансу цілої плеяди не інтелігентів,
що прийшли до пролетаріяту, а справжніх представників
своєї кляси — мистців-пролетарів? Тов. Хвильовий чомусь
про цю необхідну силу, яка допіру має зростати на нашому
ґрунті, забуває, і через це він надає такого виключного
значення тій групі інтелігентів «кваліфікованих мистців» з
Гарту й Плугу, що тепер утворили ВАПЛІТЕ.
Тов. Хвильовий має рацію, коли каже: «робітнича кляса
404
на Україні була до цього часу настільки одірвана від укра­
їнської культури, що на сьогодні вона не може дати без­
посередньо від себе своїх діячів для цієї ж культури». Але
він робить помилку, коли забуває за завтра, коли він ви­
креслює зі своїх плянів представників робітничої кляси і
коли думає, що перетворенням Гарту у ВАПЛІТЕ можна
обминути ту найважливішу силу, яка єдина надасть необ­
хідного розмаху культурній революції на Україні, яка єди­
на доведе ренесанс України до тої межі, коли наше мис­
тецтво, наша культура взагалі піднесеться до рівня «світо­
вих шедеврів». Те саме, що Хвильовий про цю силу не
згадує й всю свою теорію зводить практично до своєї
«Вільної Академії», наводить нас на сумну думку, що «Ев­
ропа» Хвильового це абстракція, якою свідомо
чи несвідомо притупляється значення клясового змісту на­
шого культурного руху та клясових сил, що єдині можуть
штовхати вперед український культурний рух саме на шлях
пролетарського (а нам тільки такий і потрібний) ренесансу.
Саме через те, що Хвильовий забув за пролетаріят і
його мистецькі кадри, він возвеличив свою групу мистців в
аванґард мистецького і культурного ренесансу. Через отаку
марксистську короткозорість Хвильо­
вий створив собі надзвичайно спрощену концепцію: досить
того, щоб «обличить» «графоманів», «просвітян» тощо, щоб
об’єднати всіх інтеліґентів-мистців з різних рев. організацій
у академію, щоб підібрати своїй групі відповідного спіль­
ника з інших кіл української інтелігенції, — і ми «грядемо»
до ренесансу — синонім Европи.
Але ж скільки т. Хвильовий не одмахуватиметься од
запитань: «а яка Европа це буде», — відповідь на це по­
трібна. Тим більше потрібна в цій справі не схоластична
відповідь, бо ми знаємо, що Хвильовий забуває про такий
важливий процес, як процес зросту нової плеяди мистців-
пролетарів, що він спішить підмінити цей процес органі­
заційними реформами серед інтеліґентів-письменників, що
він висуває свою групу, як аванґард культурної революції.
Це все дає право думати, що Хвильовий, може, й турбу­
ється за якусь Европу в українському мистецтві, але йому
байдуже, який зміст буде цього мистецтва, кому будуть
405 служити, якій клясі, «світові шедеври». Ми, до речі, гада­
ємо, що в умовах нашої радянської революції українське
мистецтво піднесеться до світового рівня не так швидко,
бо це може статися не за теперішнього етапу, а за пізні­
шого, коли авангардом мистецького ренесансу буде не ВА­
ПНІТЕ, а нове покоління пролетарів-мистців.
Отже, ми сперечаємось не проти «обличительства» гра­
фоманів, не проти «Европи», як символу культури. Як сим­
вол, слова «Европа» не забороняється вживати. Але ми
викриваємо тов. Хвильового, зазначаючи, що коли «Евро-
пу», як найвищий ідеал Хвильового, збираються вже
тепер здійснити, спираючись на ВАПЛІТЕ в спілці з
Зеровими, Филиповичами, то це дуже підозріла Европа.
Це культура для культури, ренесанс для ренесансу, мис­
тецтво для мистецтва. Це байдужість до про­
блеми пролетарського ренесансу на
Україні. Це націоналістичне захоплення тов. Хвильо­
вого.
А тепер перейдемо до двох сил, тобто до того, хто
може бути спільником у творенні українського ренесансу.
Розібравшись у цих двох силах, ми знов таки дістанемо
відповідь на те, куди гне Хвильовий з своєю Европою.
Хвильовий з видом ученого береться по-марксистському
аналізувати українську мистецьку інтелігенцію й через цю
аналізу приходить до двох висновків: 1) Хто визнає й бере
участь у масовому літературному рухові — той неминуче
халтурник. 2) Хто чотири чи п’ять років тому ще виголосив
себе прилюдно ідеологічним прихильником програми ком­
партії і на її засадах працював — той ідеолог куркульства.
Терещенко, Ярошенко, Савченко і іже з ними, що з
мистців одними з перших прийшли не тільки до радвлади,
а й до партії (бо кілька разів підписувалися під комуніс­
тичними постулятами) — це «отпетьіе люди» для ренесансу
Хвильового, це представники куркульства, і не тільки вони,
а всі «плужани», всі «гартованці», що безпосередньо вий­
шли з робітничо-селянської революції. Усе це не тільки
халтурники, але й ідеологи куркульства. Єдина передова
сила поза групою Хвильового — це сила Зерових, Фили-
повичів, Рильських тощо. Справді важко утнути більшу
406
нісенітницю, ніж подібне твердження. Але ж Хвильовий це
обґрунтовує, як марксист, аналізою соціяльних процесів у
місті й селі, і на підставі цієї аналізи приходить до таких
висновків. Та яка ж це аналіза? Волосся сторчма стає від
такого спрощеного марксистського тлумачення.
Читаючи партійні документи, Хвильовий знає, що в
обставинах НЕПу існують ідеологічні агенти буржуазії, і
питаючи себе, хто найбільше постачає цих агентів, він
відповідає — куркулі, а на запитання, хто є ці ідеологи —
він, не задумуючись, зразу ж відповідає: Савченки, Яро­
шенки, Пилипенки, Щупаки і т. д., і т. д. Тільки не Зерови,
не Филиповичі. За вульгарною аналізою Хвильового ви­
ходить так: на селі ідеологічно наступає куркуль, у місті
непман. Куркулів більше ніж непманів, і через те натиск
перших сильніший. Зважаючи на те, що «Просвіта» селян­
ська, то вона саме й відбиває ідеологічні настрої куркуль­
ства. У Хвильового ж немає сумнівів, що саме Терещенки,
Савченки, Ярошенки, Загули, Пилипенки, Щупаки є носи-
телі того самого культурного хуторянства, що його Хви­
льовий визначає терміном «Просвіта». Інша справа —
київські неоклясики, вони — урбанізована інтелігенція, і
через те саме з ними по дорозі Хвильовому. Гаразд, при­
пустімо на хвилинку, що «масовики» є представники села,
а неоклясики — міста. Але ж Хвильовий знов забув про
найважливіші суспільні групи, що нічого спільного не
мають ані з куркулями, ані з непманами. Чому це Хви­
льовий забув, що на селі, крім куркулів, є незаможники,
батраки, та що в місті є урбанізована інтелігенція, яка
різниться тим, в якому саме оточенні працює та чи інша
група інтелігенції, з якою суспільною верствою міською
вона духовно зв’язана.
Невже кожний сільський інтелігент
є неодмінно реакційна сила, а кожний
міський — провідник поступу? Невже
тов. Хвильовий не розуміє, що не зва­
жаючи на свою некультурність, неза­
можники й батраки об’єктивно станов­
лять удесятеро більшу силу, ніж най-
культурніші міщани в місті? Невже
407 то в. Хвильовий не знає з історії гро­
мадського руху на Україні, що найур-
банізованіші українські інтелігенти
були раз-у-раз носителями етногра­
фічної культури, українофілами, саме
хуторянами, назадниками, тоді як не­
заможницьке село постачало револю­
ціонерів, що зв’язувалися з найпере-
довішою клясою суспільства — з про
летаріятом, підносячи цим самим укра­
їнський громадський рух на вищі куль­
турні щаблі? А історія радянської ре­
волюції на Україні? Чи не перша прий­
шла до революції сільська інтеліген­
ція. Чи не тягнулась міська інтеліген­
ція в хвості цієї сільської інтеліген­
ції? Це ж і природно. У місті тільки одиниці з україн­
ських інтелігентів були зв’язані з продуктивною клясою —
з пролетаріятом. Решта утворювала замкнену касту, що
жила в оточенні міщанства. Сільська ж інтелігенція, при­
наймні, в чималій частині своїй, має зв’зки з трудящим
селянством.
Отже, Хвильовий знову таки, переоцінюючи
інтелігенцію й недобачаючи ролі про-
летаріяту й незаможного селянства,
незалежно від цих сил, схематично поділив українську інте­
лігенцію на міську — передову і сільську — реакційну.
Проти такого шкідливого перекручування співвідношення
клясових сил мусимо з усією рішучістю повстати. Так, ми
можемо визнати перевагу за урбанізованою інтелігенцією
перед сільською, навіть коли остання є виразник інтересів
найпередовіших сільських верств, але тільки з однією умо­
вою — коли урбанізованою інтелігенцією розуміти про-
летаризовану інтелігенцію, що зв’язана в своїй
культурній праці з пролетаріятом, що пройнята його ідео­
логією. Чи можна віднести Зерова, Филиповича й Рильсь­
кого до урбанізованої інтелігенції, що пролетаризувалася
ідеологічно? Нам здається, що зайве доводити протилежне.
Це інтелігенція, яка не зв’язана ні з пролетаріятом, ні з
408
селянством, яка живе у власному інтелігентському, так би
мовити, спецівському оточенні. Через те ми кажемо, що
коли Хвильовий кваліфікує ту групу інтелігенції, яка ду­
ховно зв’язана або з трудящим селом, або з пролетарським
містом, яка, принаймні, шануючи ці зв’язки, дошукується
їх, орієнтується на них, — як носителів «Просвіти», а спе­
цівську інтелігентську групу, як носителів ««Европи», то
для нас очевидно, що Хвильовий просто не розуміє, що
таке «Европа» для революційної України. Ми гадаємо, що
з погляду революційного ренесансу незаможницька «Про­
світа» буде «Европа», а рафінована «Европа» Зерова, Фи­
липовича, Рильського — справжня не незаможницька, не
батрацька, а куркульська «Просвіта».
Може ми занадто суб’єктивні в нашій оцінці неокляси-
ків. Отже ми можемо послатись на особу, якої ніяк не
можна запідозрити у ворожості до них. Це відомий укра­
їнський фашист Донцов, колишній марксист.
Донцов теж взявся за висвітлення літературної ситуації
на Україні. Він приходить на підставі загального огляду
цієї ситуації до цілком приємних для себе висновків. Осо­
бливо його радують неоклясики. Ленін учив нас уважно
прислухатися до розумних клясових ворогів. Отже, послу­
хаємо, що саме каже Донцов з приводу неоклясиків, кон­
кретно називаючи імена Зерова, Филиповича й Рильського.
У статті під назвою «Українсько-совітські псевдоморфози»
Донцов, цитуючи нашу радянську критику, констатує за­
непад революційної лірики. Але ж ліричну поезію, оче­
видно, за інерцією, каже Донцов, пишуть ще, і ту групу
поетів, що пишуть лірику на революційні мотиви, Донцов
величає «бляшаними революціонерами», що за всяку ціну
тримаються злинялого червоного прапора, вмовляючи себе
й інших, що колір його є червоний». Інакше Донцов роз­
цінює неоклясиків. Це, — каже він, — «друга течія серед
активного українства, яка своїм способом прагне виплута­
тися з суперечностей чужого йому укладу. Люди сеї групи
почувають себе окремою одиницею, що не зрослася з гур­
том. Коли тамті (це про «бляшаних революціонерів» —
С. Щ.), насилуючи свою душу для догоди моди, видають
Дуже часто безвірні «аґітки», другі мають відвагу одверто
409 зірвати з «шабльоном», як Зеров, Филипович і Рильський,
т. зв. неоклясики… Коли перші надробляють патетичною
міною внутрішню порожність, — другі свідомо вирікають­
ся всякого патоса. Се епікурейці, що завчасу серед кому­
ністичної зими мріють про «пишне творче літо» реставра­
ції. Віддаючи данину часу, вони ще співають хвалу «кипу­
чим мілійонам», «які ідуть, щоб світ востаннє розколоть
на так і ні, на біле і червоне» (М. Рильський — «Крізь
бурю й сніг»), але воліють, щоб боротьба між так і ні,
нарешті, вже скінчилася, щоб можна було спочити або на
однім, або на другім. Вони не довіряють, пристрасті, —
стільки вона накоїла лиха, — а коли й не замикають очей
на принаду гріха, то не такого, що хоче стати новою
мораллю: вони приймають закон, бо чим міцніший він,
тим солодший гріх — для епікурейця, що прагне не розби­
вання скрижалей, лиш особистої насолоди». І т. д., і т. д.
І Нам здається, що Донцов дав, хоч трохи гіперболічну,
але проте, влучну характеристику українських «попутни­
ків». Він нічого не сказав за Терещенка, Ярошенка, бо їх
разом з Хвильовим і Сосюрою, очевидно, відносить до
бляшаних революціонерів, але в Зерові, Филиповичеві,
Рильському він упізнав тих, що під лозунгами «Европи»
й «клясичних вартостів» прагнуть виплутатись з «чужого
їм укладу», прагнуть до мистецької «реставрації». Рестав­
рація т. Хвильового, а не ренесанс. І чи не веде об’єктивно,
незалежно від бажання, «Европа» Хвильового, реалізація
якої мислиться в некритичній спілці з Зеровим, до мис­
тецької реставрації?
Р Звісно, до цього справа не дійде. Бо не постуляти
Хвильового будуть нам дороговказом, за яким пря­
муватимуть робітничо-селянські мистецькі кадри. Ми вва­
жаємо, що українське революційне мистецтво не піде за
«попутниками», а швидше «попутники» все більше набли­
жатимуться до революції, і під цим поглядом ми не диви­
мося на неоклясиків, як на безнадійних, і не вважаємо, що
з ними не треба співробітничати. Але одна справа спів­
робітничати, а друга — висунути їх, як авангардну силу
майбутнього ренесансу. Цим некритичним відношенням до
попутників зміцнюють їх на своїх позиціях і загальмо-
410
в
ують процес «лівіння» серед попутників. Не можна уявити
собі більшої громадської шкоди, ніж ту, що її завдає Хви­
льовий тим, що неоклясиків-індивідуалістів, що ще до сьо­
годнішнього дня страждають на масо-побоювання, він воз­
величив, як передову силу, а всіх тих, що орієнтуються на
пролетаріят, нарешті на партію, він обзиває «масовиками»
в лапках, «халтурниками».
За Хвильовим так і виходить: доки Загул не став «ма­
совиком», тобто офіційно не зреклямував себе членом рев-
літорганізації, а тим самим активним прихильником усього
нашого теперішнього укладу, доки він був поруч з неокля-
сиками, він був талановитим поетом; досить йому було
перейти цю межу, і він став «халтурником»». Це найшкід-
ливіша теорія, яка на руку всім назадницьким силам Укра­
їни. Ми ніколи не захоплювались Плугом і Гартом, ми
зокрема і їх не вважали за суто пролетарські організації,
але отаке протиставлення цим організаціям неоклясиків —
і вульгарне, і шкідливе.
Нам здається, що читачеві тепер ясно, що своїм роз­
поділом сил української інтелігенції, згідно з їхньою сус­
пільною вартістю, Хвильовий попав пальцем у небо. Він
забув про незаможницько-батрацьке село, що постачає
свою інтелігенцію, що не тільки само урбанізується в кра­
щому розумінні цього слова через духовні зв’язки з проле­
тарським містом, але й допомагає ще урбанізувати село,
— він змішав карти, і дав перевагу тим, що сьогодні ще
пройняті індивідуалізмом, перед тим, що назавжди одки­
нули його й злились у своїй творчій роботі з найпосту-
повішим колективом нашої держави. Але ж Хвильовий
має ще одну зброю проти справді поступових культурних
сил — це «формальну культуру» неоклясиків. Хвильовий
каже: що мені, що вони — «масовики», а культура де ж,
«просвещенность»? — У «неоклясиків». Нам здається, що
т
— Дорошкевич в останній своїй статті (в «Житті й рево­
люції», N0. 11) ближчий у цій справі до революційної прав­
ди, ніж Хвильовий. Припустимо, що Зеров, Филипович
культурніші, ніж київські плужани й гартованці (Качура,
Фальківський, Лісовий). Але чи припустимо на цій підставі
Робити вибір?
т Тов. Хвильовий відповідає Дорошкевичу: «а нам яке
діло, мусять бути культурні, інакше не буде Европи». Про­
ти цього ми б не сперечалися. Мусять стільки знати, скіль­
ки Зерови й Филиповичі, і будуть знати. Але ж
не можна не зважувати наших обставин і не знати, що
наш молодняк виховувався на громадянській війні й не
мав змоги кінчати факультети, що їх скінчили Зеров, До-
рошкевич. Не коліть їм очей Зеровими: це не тільки не
педагогічно, це по-антипролетарському. Молодняк робить
великі успіхи, і він дійде того культурного рівня, на якому
стоїть тепер старша Генерація інтелігенції. Але ж чи при­
пустимо знов на тій підставі, що «формальної культури
більше у Зерових, ніж у Качур, говорити: — «ось де наша
підпора, — Зерови, Филиповичі, Рильські, а не масовики!»
Це інтелігентська безтурботність, це клясова байдужість.
Бо зрештою для нас важить не тільки одна «формальна
культура». Ми повинні всіляко мати на увазі й «формальну
культуру» Зерових, ми повинні всіляко штовхати їх на те,
щоб заповнили цю свою культуру нашим клясовим зміс­
том, але більше всього ми покладаємося все таки на нове,
молоде покоління.
Щождо Терещенка, Ярошенка, Савченка, Загула (яких
ми не відносимо до молодого покоління) і яких Хвильовий
кваліфікує, як халтурників, тільки через те, що вони пишуть
«виробничі вірші», то ми знаходимо тут багато спільного
в критичній психології Хвильового, Зерова, і — о, жах! —
Донцова. Хвильовий глузує з «виробничих віршів», і вза­
галі віршів, що потрібні Держвидаву. Зеров називає вірші
Терещенка, що вийшли книжкою «Чорнозем», через те, що
вони виробничі й на актуальні теми, «віршованими фейле­
тонами», а Донцов усіх «виробничих» письменників називає
«бляшаними революціонерами». Зокрема, щодо Савченка,
то так само дуже вульгарно пояснювати те, що він кинув
поезію й перейшов до критики, тим, що він став масови­
ком. Ось же й Хвильовий зайнявся публіцистикою. До
речі, саме статті Хвильового доводять, що Хвильовий має
рацію, коли каже, що нам потрібні наші марксистські кри­
тики, наші Плеханови. Але спроба Хвильового поки-
щ о заступити Плеханова вийшла дуже смішною.
412
«Европа» чи «Просвіта»? Ми не проти «Европи». Але
вся справа в тім, хто сьогодні носитель «европеїзму», а
х
то назадництва. Ми гадаємо, що справжній провідник
культурної революції — це українські пролетарські куль­
турні кадри, тісний спільник, — революційна інтелігенція,
що, не вагаючись, прийняла погляди пролетаріяту, попут­
ники — неоклясики ще чималі індивідуалісти, але під на­
тиском революційної стихії, раз-у-раз озираючись назад,
раз-у-раз упираючись на назадницькі позиції, коли не всі,
то поодинокі, повільно наближатимуться до пролетаріяту.
Про «Европу» й «Просвіту» Донцов, до речі, теж ви­
словив свою думку. Він тут повстає проти нашої оцінки
неоклясиків, саме, як просвітян (а ми їх уважаємо тільки
ідеологами просвітянства.— С. Щ.) і сходиться з Хвильо­
вим. Але цікаво, з яких причин Донцов не згоджується, що
неоклясики просвітяни. Донцов пише: «Лиш несправедливо
бачать противники неоклясиків у них поворот до «про­
світянства», мовляв, нічого там нема, опріч уже переспіва­
них «тремтіння зір», «човнів» та «кохання», «інтелігентсь­
кого квиління» та «вічно людської абстракції» («Більшо­
вик», 17/111-25). Є між ними й «просвітянщиною» велика
різниця. У поетів «ночей і очей» передреволюційної доби
не було того скрайнього і зачіпного індивідуалізму, що в
їхніх гнилих наслідників нашої доби. Там «кохання» все
йшло всуміж з т. зв. громадськими мотивами, там Я поета
завше підпорядковувалося «Тобі і Нам».
Отже, за Донцовим, неоклясики не годяться в «про­
світяни», бо більші індивідуалісти, ніж колишні просвітяни.
Ми на це відповідаємо: саме через те, що вони такі індиві­
дуалісти, вони в наших обставинах є ідеологи «просвітян­
ства», ідеологи ж европеїзму, що ми ототожнюємо з про­
летарським ренесансом — (наш умовний термін — С. Щ.)
Це є сили колективістичні.
Наприкінці треба сказати, що виступ Хвильового, крім
усього сказаного, — ще є для нас ознака невеликого маш-
табу його світогляду. Справді, провінціялізмом дхне від
статтів Хвильового, коли він в них говорить таким тоном,
наче якусь нову Америку винайшов. Можна було далеко
простіше, спокійніше сказати за «графоманів», за необхід-
413 ність вчитися й може за необхідність де в чому вчитися у
неоклясиків, і тоді були б зайві спроби через куці, нікчемні
організаційні реформи намітити ключ до розв’язання най­
складніших проблем культурної революції на Україні.
Грудень 1925 року Самійло Щупак

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.