Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ПРОТОКОЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ ГРУПИ ПИСЬМЕННИКІВ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 20 ЛИСТОП. 1925 Р.

Присутні тт: М. Яловий, О. Слісаренко, О. Досвітній,
А. Лейтес, Ю. Яновський, М. Иогансен, О. Довженко, О.
Копиленко, О. Громів, В Сосюра, М. Хвильовий, Г. Ко­
цюба, П. Панч, Гр. Епік, П. Іванов, Т. Масенко, А. Люб-
ченко.
Голова — Гр. Епік.
секретар — П. Панч.
Слухали
1) Проект статута Феде­
рації пролітписьм.
а) Після зачитання посту­
пили пропозиції т.т. Ялово-
Ухвалили
[Переклеслено] (По п. в/
протів голосували: т.т. А.
Громів, Сосюра. Утримав­
ся Коцюба).
642
го, Хвильового й Йоган-
сена про приняття статуту
в цілому, а потім по пунк­
тах, але до цього попереду
виявити хто вважає себе
фундатором, т. Громов заз­
начив, що потрібно вияви­
ти думки заг. зборів про
пакт де твердиться, що
члени не мають права бути
в других організаціях. В
суперечках приймали учас­
ть т.т. Досвітній, Коцюба,
Епік, Слісаренко, П. Панч,
Довженко, Копиленко.
б) Пропозиція Ялового:
що член Федерації не може
входити в іншу письмен­
ницьку організацію.
в) Проп. Иогансена, що
оголошені в пресі т. які
утворили цю організацію в
другі організ. не входять.
г) Обговорювання по пак­
там статуту: Про назву:
«Федерація письм. прол.
літератури», «Організ. про-
літлітер.» [не чітко] …прол.
літератури».
д) По пактам читаються
всі від 1 до останнього.
по п. в) Всі хто присутні
на сьогоднішніх зборах ра­
хуються фундаторами ор­
ганізації про що сповіща­
ється в пресі після чого всі
вони виходять із инших
письменницьких організа­
цій. Цю пропозицію прий­
няли всі за вийнятком т.
Масенка, який був проти і
Коцюба, який утримався.
г) Про назву. Прийнято
«Вільна Академія пролет.
літератури» — «ВАПЛІТЕ».
д) Приймаються § 1 з по­
правкою «пишуть свої літе­
ратурні твори»
643 § 2 — з поправкою «марк­
систський світогляд»
§ 3 — з поправкою: «фо­
рм. мист. студії й угрупо­
вання».
§ 4 — п. 3) залишити ли­
ше: «дбає за добробут сво­
їх членів»
§ 5 — з поправкою «прий­
мають і додержують».
Приймається й примітка.
§ 6 — приймається в т.
д) поправка «на загальних
зборах організації».
§ 7 — приймається
§ 8 — відкидається зов­
сім.
§ 9 — «члени організ.
мають квитки уст. форми».
§ 10 — п. а) відкидається
п. в) одкидається
§ 10а— приймається
§ 11 — приймається
§ 12 — приймається
§ 13 — приймається
§ 14 — приймається
§ 15 — приймається
§ 16 — приймається
§ 17 — приймається
Голосується статут в цілому
Про вибори Ради:
Президента, Заступника й
Секретаря
Ліквідація
§ 18 — приймається
Приймається всіма голо­
сами
644
На Президента кандидати:
т
. Хвильовий і Яловий,
Досвітній
На Заступника: т.т. Сліса-
ренка, Хвильового
На Секретаря: т. Епіка, Слі-
саренка.
Яловий вніс про [Нечітко]
[Нечітко]
Панч запропонував мати
двох секретарів.
Контр. Комісія:
Досвітній, Епік
[Нечітко]
[Нечітко]
На Президента
За Хвильового — 4, проти…
За Ялового — 9, проти…
За Досвітнього — 1, проти…
На Заст.
За Хвильового — 10, проти…
На неодм. секретаря
За Слісаренка всі 11 го­
лосів.
Відкинено.
Відкидається, а надається
Раді право кооптувати
За Епіка — 10
За Досвітнього — 10
За Любченка — 9
Вони всі і обрані до Кон­
трольної Комісії
[Одинадцять підписів]

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.