Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

СТАТУТ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ

А. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
§ 1. ВАПЛІТЕ має на меті об’єднати пролетарських
письменників України, незалежно од мови, що нею вони
пишуть свої літературні твори.
§ 2. В основу своєї мистецької праці ВАПЛІТЕ кладе
марксівський світогляд і програмові постуляти Комуніс­
тичної Партії, даючи широке право своїм членам користа-
тись всіма художньо-літературними формами, як уже вжи­
ваними в світовій літературі, так і цілком новими.
§ 3. Виходячи з вищезазначеного, члени ВАПЛІТЕ мо­
жуть утворювати в межах організації формально-мистецькі
угруповання і студії, що самостійно провадять як технічно
мистецьке удосконалення, так і вишукують способів най­
кращого виявлення пролетарського світогляду через мис­
тецьку форму.
Примітка. До студій можуть входити й не члени
ВАПЛІТЕ.

 
Б. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 4. Для переведення в життя своїх завдань, ВАПЛІТЕ:
а) входить в різного роду зв’язки зі співзвучними
літературними організаціями так на Україні, як і
серед інших країн і народів;
б) допомагає своїм членам добути потрібну худож­
никові мистецьку кваліфікацію;
1
Ухвалений НКО і поданий на затвердження МЕКОСО.
Передрук з ж. «Вапліте», зошит перший, Харків, 1926, стор. 94-96.
657 в) закладає клюби, видавництва, журнали, газети і
студії;
г) організовує лекції, доклади, диспути, вечірки та
інші публічні виступи своїх членів;
д) закладає бібліотеки, книгарні, кіоски;
є) улаштовує екскурсії, подорожі;
ж) інформує своїх членів про літературно-мистецьке
життя в інших країнах;
з) дбає за матеріяльний добробут своїх членів.

 
В. СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 5. ВАПНІТЕ складається з окремих членів, що прий­
мають і додержують вимоги розділу «А» цього статуту,
приймають без заперечень статут в цілому й активно пра­
цюють в галузі художньої літератури.
Примітка. Товариші закликані на перші установчі
збори з правом рішучого голосу, вважаються за фунда­
торів організації.
§ 6. Порядок приймання нових членів установлюється
такий: а) бажаючи стати членом ВАПЛІТЕ, подають про
те заяву до Ради організації, додаючи всі свої друковані
твори в двох примірниках з докладною автобіографією; б)
Рада дає свій відзив і докладує його з усіма матеріялами
на загальних річних зборах організації, яке зібрання й
виносить своє рішення про прийняття до організації.
Примітка. Активність в галузі художньої літера­
тури визначається загальними зборами організації.
§ 7. Рада ВАПЛІТЕ міститься в столиці УСРР.
§ 8. Члени організації мають членські квитки.
§ 9. Члени ВАПЛІТЕ автоматично вибувають з орга­
нізації через втрату громадянських прав….
§ 10. За постановою Ради, з наступною санкцією за­
гальних зборів, члени організації можуть бути виключені
за:
а) неетичні, антиморальні вчинки;
658
б) діяльність, шкідливу організації;
в) невиплату членських внесків протягом трьох мі­
сяців.
§ 11. Члени ВАПЛІТЕ не можуть одночасно належати
до інших письменницьких організацій, але можуть працю­
вати з своєї ініціятиви в студіях та майстернях масових
культурно-освітніх організацій.

 

Г. КЕРУВАННЯ СПРАВАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 12. Всіма справами ВАПЛІТЕ керують загальні збори
організації та вибрана ними Рада в складі трьох товари­
шів: президента, його заступника й секретаря.
Примітка. Раду обирається на один рік.
§ 13. Чергові загальні збори організації скликаються
один раз на рік. Позачергові — з ініціятиви або Ради, або
Контрольної Ради або групи членів не менше п’яти чоло­
віка.
§ 14. Крім Ради, на загальних зборах обирається Кон­
трольну Раду, що контролює господарчу й організаційну
діяльність Ради.
§ 15. Рада має печатку й бланки з назвиськом органі­
зації.
§ 16. Всі справи в керівничому органі й на загальних
зборах рішаються звичайною більшістю голосів.
§ 17. Загальні збори й Рада мають право утворювати
різні комісії.

 
Д. КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 18. Кошти ВАПЛІТЕ складаються: а) з постійних член­
ських внесків та одчислень од гонорарів, б) з прибутків від
вистав, лекцій, видавництва та експлуатації майна, г) з
допомог від державних та громадських установ та орга­
нізацій.
Примітка. Розмір членських внесків та одчислень
659 від гонорару визначається за постановою загальних зборів
організації.

 
Е. ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 19. Ліквідується ВАПНІТЕ постановою 2/3 голосів
загальних зборів усієї організації і майно її передається до
відповідних державних органів.
Фундатори:2 М. Яловий, М. Хвильовий, О. Слісаренко, Г.
Епік, П. Панч, О. Досвітній, М. Иогансен, О.
Громів, І. Дніпровський, А. Лейтес, П. Іванов,
П. Тичина, А. Любченко, О. Копиленко, Д.
Фельдман, В. Сосюра, М. Бажан, М. Майсь-
кий, В. Вражливий, О. Довженко, Г. Коцюба.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.