Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

БІБЛІОГРАФІЯ — 2

ТВОРИ В ПЕРЕКЛАДАХ
1922
За гранями зима (Переклад В. Сосюри). — «Зори гря­
дущего», ч. 1. X., 1922, стор. 26.
1924
За гранями зима. На позиции. Голод. — У кн.: «Анто-
логия украинской поззии в русских переводах». Ред. А.
Гастов и С. Пьільшенко. X., ГИУ, 1924, стор. 248-251.
Солонський Яр. Шляхетне гніздо. Юрко [Переклад на
білоруську мову]. — «Польїмя», ч. 10, 1924.
1925
Кот в сапогах (Из записной книжки). Солонский Яр.
711 — У кн.: «Современньїе украинские писатели». Маленький
сборник. Под редакцией В. Полищука. X., «Украинский
рабочий», 1925, стор. З, 25.
1926
«.Синие зтюдьі». Переклад Є. Курицького. — Лен.,
«Мьісль», 1926, 308 стор.
1927
В1а\е еіуий [Переклад на їдіш]. — X., 1927, 114 стор.
1930
Жизнь. — У кн.: «Альманах современной украинской
литературьі». Под ред. И. Поступальского. Вступительная
статья А. Белецкого. Лн., «Красная газета», 1930.
Заявление группьі коммунистов — членов «ВАПЛИТЕ»
[О. Досвітній, М. Хвильовий, М. Яловий; 1 грудня 1926 р.]
— У кн.: Е. Ф. Гирчак «На два фронта в борьбе с нацио-
нализмом». М.-Лн., ГОСИЗ, 1930, стор. 211-212.
Письмо в редакцию газети «Комуніст» [Від 22 лютого
1928 р.]. — У кн.: Е. Ф. Гричак «На два фронта в борьбе с
национализмом». М.-Лен., ГОСИЗ, 1930, стор. 212-214.
Риза іп Вооїз; І Котапііса [Я (Романтика)] [Кіт у чобо­
тях]. Тгапвіаіесі Ьу N. В. Лоркоп апсі Т). 8. Мігзку. — «ТЬе
Зіауопіс Кеуіеш», ч. IX. Ьопсіоп, 1930, Іипе.
Свинья. — У кн.: «Современная литературная Украйна».
Сборник под. ред. Ал. Гастова и С.В. Пьільшенко. М.,
Госиздат РСФСР, «Московський рабочий», 1930.
1937
1\ап Іхапочіс». Перекл. Ь. 8аЬ/іпі. — «Каке^па Ііаііапа».
Кота, 1937.
1940
Ризз іп Вооїз [Кіт у чоботях] Тгапвіаіесі Ьу N. В. Іоряоп
712
апсі О. 8. Мігвку. — «ТЬе Тгісіет», ч. 1. №\у Уогк, РиЬІі&Ьесі
Ьу іЬе Ог^апігайоп Гог іЬе КеЬігіЬ оГ икгаіпе, 1940, січень-
ЛЮТИЙ, стор. 23-32.
1959
ІсН; Віаиег ШуетЬег; Баз Хіттег №.2. — У зб.: «Віаиег
^уетЬег». ІІкгаіпіїсЬе ЕггаЬІеп ипвегев .ІапгЬшнІегІз. ОЬегІ-
га§еп ипсі ЬегашЈЄ{>еЬеп уоп А. Н. НогЬаівсЬ. НеісІеІЬегб,
\Уо1І8ап8 Коїпе Уегіав, 1959, стор. 88-101; 102-113; 114-124
1960
«8іогіез /гот іНе ІЛсгаіпе». Тгапвіаіесі \^ііЬ ап Іпігосіисііоп
Ьу Оеог§е 8. N. Ьиску). — №\у Уогк, РЬПоворЬісаІ ІлЬгагу,
1960. 234 стор.
Зміст: Рим іп Вооїз; Му Беї/ (Котапііса): А Зепіітепіаі Так;
ТНе Іпзресіог-Сепегаї; 1\ап ІуапоуісН. — НІ! весгеї (Кетігшсепсея)
Ьу Агкаду ЬуиЬспепко.
497».
Му Веіщ. Я (Романтика). Тгатіаіесі Ьу С. Татарку.
— У кн.: «Мосіегп Окгаіпіап 8ЬогІ 8іогіе8». Рагаїїеі Техі
ЕсІШоп. Есіііесі, \МЬ а Ргеіасе Ьу Сеог§е 8. N. Ьискуі.
Ьііііеіоп, Соїо., ІІкгаіпіап Асасіетіс Ргевв, 1973, стор.
114-145.
ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. ХВИЛЬОВОГО
1921
Йогансен М., Елементарні закони версифікації (Віршу­
вання). — «Шляхи мистецтва», ч.2. X., 1921, стор. 104-117.
Поліщук В., [Рецензія на поему «5 електричний вік»].
— «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1921, стор. 128-129.
Роленко В. [Кулик І.], Українська революційна поезія.
— «Буяння», місячник [Кам’янець на Поділлі], 1921.
1922
Гадзінський В., В електричний вік (Поема Миколи
713 Хвильового, 1921 р.). Проба аналізи. — «Зори грядущего»,
ч. 2. X., 1922, стор. 88-92.
Д. М. [Доленґо Михайло], Штабель. Альманах. Ми­
хайло Йогансен. Микола Хвильовий [Рецензія]. — «Аре­
на», ч. 1. X., 1922, стор. 11.
Йогансен М., До проблеми вільного розміру (Поема
Хвильового «В електричний вік»). — «Шляхи мистецтва»,
ч. І.Х., 1922, стор. 43-45.
, Конструктивізм, яко мистецтво переходової
доби. — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1922, стор. 36-37.
Кулик І., На шляхах до пролетарського мистецтва.
— «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1922, стор. 32-34.
Лейтес А., Панлиризм в украинской пролетарской поз-
зии. — «Зори грядущего», ч. 1. X., 1922, стор. 113-120.
Мистецька хроніка. — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X.,
1922, стор. 68.
Поліщук В., Шляхи й перспективи в сучасній україн­
ській літературі. — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1922,
стор. 35-36.
Сонцвіт В. [Поліщук В.], Поезія праці («Молодість» —
книга М. Хвильового). — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X.,
1922, стор. 61-62.
1923
Білецький О. [В оригіналі — Бєлєцький], В пошуках
нової повістярської форми (М. Хвильовий, «Сині етюди»).
— «Шляхи мистецтва», ч. 5. X., 1923, стор. 59-63.
Гарт. — «Нова громада», ч. 2. В., 1923, серпень, стор.
107. < —
Г-ко К., На літературні теми. І. Суб’єктивізм у кри­
тиці. II. Суб’єктивні форми в літературі. — «Література,
наука, мистецтво», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 12.
X., 1923.
• Грунський П., Синя трясовина — Миколи Хвильового
714
(Літературні шаржі). — «Червоний шлях», ч. 1. X., 1923,
стор. 59-64.
, [Остап Вишня], Літературні шаржі. Шість і
шість. — «Червоний шлях», ч. 2. X., 1923, стор. 68.
Дніпровський І., Українська індустріяльна поезія. —
«Нова громада», ч. 2. В., 1923, серпень, стор. 54-56.
Доленґо М., Київ та Харків — літературні взаємо­
відношення. Начерк перший. — «Червоний шлях»», ч. 6-7.
X., 1923, стор. 151-157.
Донцов Д., Криза української літератури. — «Літе­
ратурно-науковий вістник», кн. 4. Л., 1923, стор. 351-370.
К. М., «Шляхи мистецтва», ч. 5, орган Відділу мис­
тецтв Головполітосвіти, X., 1923. — «Червоний шлях»,
ч. 3. X., 1923, стор. 289-291.
Коряк В., Мотиви соціяльної боротьби в сучасній лі­
тературі. — «Книга», ч. 1. X., 1923, стор. 5-Ю.
, Шість і шість. — X., «Гарт», 1923, 14 стор.
Майський М., [Рецензія на зб. «Сині етюди»]. — «Ком-
мунист», ч. 29. X., 1923, 8 лютого.
Маланюк Є., Про динамізм. — «Веселка», ч. 11-12.
Каліш, Польща, 1923, стор. 47.
Меженко Ю., [Рецензія на зб. «Сині етюди»]. — «Кни­
га»^. І.Х., 1923, стор. 49.
, Творчість М. Хвильового. — «Шляхи мистец­
тва», ч. 5. X., 1923, стор. 55-59.
Могилянський М., Микола Хвильовий («Сині етюди»).
— «Книга й революція», ч. 4, 1923.
, [Рецензія на зб. «Сині етюди»). — «Нова гро­
мада», ч. 9. В., 1923, стор. 37.
Мухин М., Микола Хвильовий. «Сині етюди». — «Нова
громада», ч. 9. П., 1923, стор. 166.
Новая украинская литература. — «Красная нива», ч.
12. М., 1923, серпень.
715 Пилипенко С, По бур’янах революції (Про Хвильового
— новеліста). — «Червоний шлях», ч. 1. X., 1923, стор.
188-200.
Поліщук В., [Рецензія на зб. «Сині етюди»]. — «Вісті
ВУЦВК», ч. 21.Х., 1923.
Савченко Я., Жовтень і літературні угруповання. —
«Нова культура», ч. 7-8. Л., 1923, стор. 42.
Сонцвіт В. [Поліщук В.], Нарис розвитку української
літератури за час революції. — «Нова громада», ч. 2.
В., 1923, серпень, стор. 67-69.
Ф., «Червоний шлях». — «Нова громада», ч. 5-6. X.,
1923, стор. 31-32.
Якубський Б., «Соціологічний метод у письменстві».
— К., «Слово», 1923, стор. 11, 12, 18, 50.
1924
Білецький О., Двадцять років української лірики (1903-
1923). — «Плуг». Літературний альманах, ч. 1. За редакцією
С. Пилипенка. X., ДВУ, 1924, стор. 182, 184.
Вишня О., Понеділок. Моментальна фотографія-
шарж. — «Плуг», X., ДВУ, 1924, стор. 150.
Г-ц, Українська Літературна Академія. — «Літерату­
ра, наука, мистецтво», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК». X.,
1924, 11 травня, стор. 4.
Доленґо М., Імпресіоністичний ліризм у сучасній укра­
їнській прозі. — «Червоний шлях», ч. 1-2. X., 1924, стор.
167-173.
, Жовтнева лірика. — «Червоний шлях», ч. 10.
X., 1924, стор. 163-173.
, Нотатки до історії жовтневої прози та епосу.
Перейдені етапи. — У кн.: «Жовтневий збірник». За ре­
дакцією М. Є. Равіч-Черкаського. К., ДВУ, 1924, стор.
109-115.
Дорошенко Вол., Микола Хвильовий, «Сині етюди»’,
716
його ж «В очереті». — «Літературно-науковий вістник»,
кн. 11. Л., 1924, стор. 181-183.
Дорошкевич Ол., «Підручник історії української літе­
ратури». — К., «Книгоспілка», 1924, стор. 324-326, 354-358.
Єфремов С, «Історія українського письменства». Том
2. Вид. четверте. — Київ-Ляйпціґ, 1919-1924, стор. 408-415.
Зеров М., Українська література в 1923 році. — «Нова
громада», ч. 17. X., 1924, стор. 29-39; ч. 18, стор. 30-31.
Капустянський їв., Нова українська революційна худож­
ня проза. — «Шлях освіти», ч. 4-5. X., 1924.
Л-с А. [Лейтес А.], Пролетарський ренесанс в украин-
ской литературе. — «Коммунист», ч. 43. X., 1924, 21 лю­
того; ч. 63, 16 березня.
, [Рецензія на зб. «Осінь»]. — «Коммунист», ч. 94.
X., 1924, 24 квітня.
Могилянський М., [Рецензія на зб. «Осінь»]. — «Нова
громада», ч. 35. X., 1924, стор. 37.
Рильський М., Два поети громовиці. — «Нова гро­
мада», ч. 22. X., 1924.
Терещенко М., [Рецензія на зб. «В очереті»]. — «Біль­
шовик», ч. 80. К., 1924, 9 квітня, стор. 4.
Тиверець Б. (Д. Загул), Спад ліризму в сучасній укра­
їнській поезії. — «Червоний шлях», ч. 1-2. X., 1924, стор.
141-166.
Христюк П., Соціяльні мотиви в творчості М. Хви­
льового (3 приводу збірки нових етюдів М. Хвильового
«Осінь»). — «Культура», ч. 2. Л., 1924, стор. 31-39; «Черво­
ний шлях», ч. 4-5. X., 1924, стор. 256-263.
Шамрай А., [ Рецензія на «Антологію української пое­
зії» російською мовою]. — «Червоний шлях», ч. 4-5. X.,
1924, стор. 295-296.
Якубський Б., Сім років (1917-1924). — У кн.: «Жовт­
невий збірник». X., ДВУ, 1924, стор. 87-103.
717 1925
Биковець М., Дискусія на літературному фронті.
«Знання», ч. 2-3. X., 1925.
Европа чи просвіта (Замість відчиту про диспут).
«Більшовик», ч. 119. К., 1925, 28 червня, стор. 4.
Гадзінський В., Шляхи розвитку сучасної літератури.
— «Життя й революція», ч. 9. К., 1925, стор. 64.
Від редакції. — «Життя й революція», ч. 11. К., 1925,
стор. 75.
Д. Г., Пленум ЦК «Плугу» 1-4 жовтня 1925 року. —
«Життя й революція», ч. 10. К., 1925, стор. 99-101.
Д. Д. [Донцов Д.), Сосюра, «Місто» [Рецензія]. — «Літе­
ратурно-науковий вістник», кн. 6. Л., 1925, стор. 178-179.
> Три роки відновленого Л. Н. Вістника. — «Лі­
тературно-науковий вістник», кн. 7-8. Л., 1925, стор. 336,
337-338.
Десняк Вас, Критичні уваги про наші журнали. —
«Життя й революція», ч. 6-7. К., 1925, стор. 117-123; ч. 8,
стор. 77-81.
Диспут «Шляхи розвитку сучасної української літера­
тури». — «Життя й революція», ч. 5. К., 1925, стор. 84-85.
Дудко Ф., Володимир Коряк, «Шість і шість». — «Лі­
тературно-науковий вістник». кн. 4. Л., 1925, стор. 376.
Доленґо М., Імпресіоністичний ліризм у сучасній укра­
їнській прозі; Нотатки до історії жовтневої прози та
епосу; Жовтнева лірика; — У кн.: «Критичні етюди». X.,
ДВУ, 1925, стор. 38-42; 48-57; 67.
> 1924 (Наші літературні здобутки). — «Нова
громада», ч. 1. X., 1925, стор. 12-16.
, [Рецензія на зб. «Юрко»]. — «Нова книга», ч.
4-6. X., 1925, стор. 39.
, [Рецензія на зб. «Камо грядеши»]. — «Червоний
шлях», ч. 9. X., 1925, стор. 224-225.
718
Донцов Д., Українсько-совітські псевдоморфози. —
«Літературно-науковий вістник», кн. 12. Л., 1925, стор.
321-336.
Дорошенко В., Найновіша українська література. — У
кн.: «Дніпро». Календар-альманах на звичайний рік 1925.
Річник 3., Л., Українське Товариство допомоги емігрантам
з Великої України, 1925, стор. 27-30.
Дорошкевич О., Літературний рух на Україні в 1924
році. — «Життя й революція» ч. 1-2. К., 1925, стор. 71-78;
ч. З, стор. 62-68.
, Моя апологія альбо оборона. — «Життя й ре­
волюція», ч. 11. К., 1925, стор. 72-74.
, Ще слово про Европу (До нової дискусії на
стару тему). — «Життя й революція» ч. 6-7. К., 1925,
червень-липень, стор. 62-68.
Зеров М., Евразійський ренесанс і пошехонські сосни.
— «Життя й революція» ч. 11. К., 1925, стор. 67-72.
, Европа — просвіта — освіта — лікнеп. —
«Життя й революція» ч. 6-7. К., 1925, стор. 68-71.
, З сучасної української прози. — «Життя й рево­
люція», ч. 5. К., 1925, стор. 32.
Зонин А. Сегодня украинской литературн. — «На
посту», ч. 1. М., 1925.
, Сегодня украинской литературьі. — «На пос­
ту», ч. 5. М., 1925, стор. 189-206.
К., Микола Хвильовий «Осінь». — «Нова Україна», ч.
2-3. П., 1925, стор. 171-172.
Капустянський їв., Учительство в українській літера­
турі. — «Шлях освіти», ч. 4. X., 1925, стор. 159.
, Село в боротьбі за культуру (Сучасна україн­
ська література й освідомлення нею села). — «Робітник
освіти», ч. 12. X., 1925, стор. 59-60.
Кияниця П., Замість рецензії. — «Життя й революція»,
ч. 9. К., 1925.
719 Коряк В., Мотиви соціяльної боротьби в сучасній
українській літературі; Українська література за п’ять
років пролетарської революції. — У зб.: «Організація жовт­
невої літератури». X., ДВУ, 1925.
Лебідь А., З сучасної української прози. — «Життя й
революція», ч. 3. К., 1925, стор. 56.
Лейтес А., Микола Хвильовий. — У кн.: «Ренесанс
української літератури». X., ДВУ, 1925, стор. 20-23.
, На путях украинской литературьі. — «Ком-
мунист», ч. 39. X., 1925.
, Нове село, як літературна тема. — «Культура
і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК» , ч. 42. X., 1925.
«Маніфест Союзу українських пролетарських і селянсь­
ких письменників в РСФРР», «Село і місто» — «СІМ»
(Заклик). — «Нео-ліф», ч. 1, 1925, стор. 1-8.
Меженко Ю., Европа чи просвіта. — «Життя й рево­
люція», ч. 5. К., 1925, стор. 51-53.
Невіра X., Відляски літньої дискусії. — «Плужанин», ч.
5. X., 1925, стор. 26.
«Об’єднана резолюція» [Центрального Комітету Плуга,
1.IV. 1925 р.]. — «Плужанин», ч. 5. X., 1925, стор. 5-7.
Пилипенко С, Тов. М. Хвильовий у ролі літпопа. —
«Плужанин», ч. 3. X., 1925, стор. 21-22.
, Від агітації до пропаганди. — «Плужанин», ч.
4., 1925, жовтень, стор. 1-2; [Рецензія на «Камо грядеши»],
стор. 45.
, Голова без хвоста. — «Плужанин», ч. 5. X.,
1925, стор. 1-2.
, Куди лізеш сопливе, або українська воронщина
(Перший лист до олімпійців і взагалі до всіх письменних).
— «Культура і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч.
22. X., 1925, 14 червня, стор. 2-3.
, Про панича Пшестшельського й про марксизм
навиворіт. — «Плужанин», ч. 6. X., 1925, стор. 19-20.
720
, Хто наш найулюбленіший письменник? — «Куль­
тура і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 7. X.,
1925, стор. 2.
Плевако М., «Хрестоматія нової української літера­
тури». — X., «Книгоспілка», 1925.
Поліщук В., «Літературний авангард. Перспективи
розвитку української культури, полеміка і теорія поезії».
— X., 1925.
Сулима М., Фразеологія Миколи Хвильового. — «Чер­
воний шлях», ч. 1-2. X., 1925, стор. 263-290.
Чирков М., Микола Хвильовий у його прозі. — «Життя
й революція», ч. 9. К., 1925; ч. 10. стор. 38-44.
Чухрай Д., Бібліотека малописьменного. — «Більшо­
вик»^. 1. К., 1925.
«Шляхи розвитку сучасної літератури». Диспут 24
травня 1925 р. — К., Культкомісія місцевкому УАН, 1925,
80 стор.
Зміст: Промови Ю. Меженка, Б. Коваленка, М. Зерова,
В. Десняка, В. Підмогильного, С. Щупака, М. Могилянського,
П. Филиповича, Ол. Дорошкевича, Б. Антоненка-Давидовича,
їв. Ле, М. Івченка, В. Нечаївського, їв. Жигалки, М. Рильського.
Шляхи розвитку української літератури. — «Культу­
ра і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК». X., 1925, 9
серпня, стор. 3.
Щупак С, Про спробу створити нове літературне
об’єднання. — «Пролетарська правда». К., 1925, 25 жовтня.
, Псевдомарксизм Хвильового. — «Життя й ре­
волюція», ч. 12. X., 1925, стор. 61-69.
Юнак Р., Микола Хвильовий «Осінь» [Рецензія]. —
«Літературно-науковий вістник», кн. 2. Л., 1925, стор.
184-188.
Яковенко Гр., Про критиків і критику в літературі.
— «Культура і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч.
17. X., 1925, 30 квітня.
721 , Не про «або», а про те ж саме. — «Культура і
побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», 1925, 25 травня.
1926
Ард., [Рецензія на опов. «Синій листопад»]. — «Робо­
чий клуб», ч. 3. X., 1926, стор. 75.
Б. В., Рвуться греблі. — «Діло», ч. 133. Л., 1926, 18
червня.
Беккер М., Современная украинская литература. —
«Комсомольская правда», ч. 252. М., 1926, стор. 3.
> [Рецензія на опов. «Синій листопад»]. — «На
литературном посту», ч. 4. М., 1927.
Білецькии О., Про прозу взагалі та про нашу прозу
1925 року. — «Червоний шлях», ч. 2. X., 1926, стор. 121-
129; ч. З, стор. 133-163.
Блакитний В., До групи гартованців (М. Хвильовому,
Христовому, Коцюбі й іншим «многострадальникам гар-
тованським…»). — «Нове мистецтво», ч. ЗО. X., 1926, стор.
6-9.
Бондус П., «Літературне». 1. Саморекляма. Про ре-
клями В. Поліщука про свої твори; 2. «Самостійник Хви­
льовий». — «Вісті ВУЦВК», ч. 76. X., 1926, 4 квітня.
Буревій К., «Европа чи Росія: про шляхи розвитку су­
часної літератури». — М., Накладом автора, 1926, 40
стор.
Гадзінський В., «На безкровному фронті: уваги до
укрлітдискусії». — М.-Х., СІМ, 1926.
> Піонери нової культури. — У зб.: «Фрагменти
стихії». X., ДВУ, 1926, стор. 50-63.
Д. Д. [Донцов Д.], До старого спору. — «Літературно-
науковий вістник», кн. 4. Л., 1926, стор. 355-370.
Довгаль С, Кость Буревій «Европа чи Росія». — «Но­
ва Україна», ч. 8. П., 1926, стор. 94-95.
722
Донцов Д., Крок уперед (До «літературного» спору).
— «Літературно-науковий вістник», кн. 11. Л., 1926, стор.
167-183.
Дорошкевич Ол., «Підручник історії української літе­
ратури». — X., «Книгоспілка», 1926, стор. 269, 271, 275,
303-306, 309, 315, 323-327.
Досвітній Ол., До розвитку письменницьких сил. —
«Вапліте», зошит перший. X., ДВУ, 1926, стор. 5-17.
Затонський В., [Промова на ЦК ЛКСМУ]. — «Кому­
ніст». X., 1926, 13 липня.
Зеров М., «До джерел». Літературно-критичні статті. —
К., «Слово», 1926, стор. 252-271.
Зеров М., Два прозаїки; Евразійський ренесанс і поше-
хонські сосни; Европа — просвіта — освіта — лікнеп;
Зміцнена позиція. — У кн.: «До джерел». Літературно-
критичні статті. К., «Слово», 1926, стор. 39-44; 118-123.
, Наші літературознавці і полемісти. — «Чер­
воний шлях», ч. 4. X., 1926, стор. 151.
Книгочий [Пилипенко С], Заява комуністів-ваплітян.
— «Плужанин», ч. 12. X., 1926, стор. 18-19.
Коваленко Б., Про побут у сучасній українській літе­
ратурі. — «Пролетарська правда», ч. 64. К., 1926, 21
березня.
Коряк В., Літературний рік. — «Народній учитель», ч.
43. X., 1926.
Лакиза П., Задрипана теорія «комуністичної самостій-
ности». — «Пролетарська правда». К., 1926, 4 квітня.
Лебідь А. і Рильський М., «За 25 літ» (Літературна
хрестоматія). — К., «Час», 1926.
Лейтес А., Шляхи до роману. — «Всесвіт», ч. 8. X.,
1926.
Любченко П., Старі теорії і нові помилки. — «Життя
й революція», ч. 11. К., 1926, стор. 75-88.
723 М. Євг. [Маланюк Є.], «Вапліте» (Вільна академія
пролетарської літератури). Зошит перший. — «Літера­
турно-науковий вістник», кн. 12. Л., 1926, стор. 378-380.
М. І., Микола Хвильовий «Думки проти течії». —
«Літературно-науковий вістник», кн. 11. Л., 1926, стор. 281-286.
«Парад, АПег!» (З альбому шаржів «Глобусу» до літе­
ратурної дискусії) [Про В. Поліщука і М. Хвильового]. —
«Глобус» ч. 5. К., 1926, стор. 116; ч. 6, стор. 142.
Пилипенко С, Як на правдивому шляху спотикають­
ся (Перший шмат дискусійної відповіді «академікам» М.
Яловому й М. Хвильовому). — «Культура і побут», до­
даток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 5. X., 1926, 31 січня.
, Проблема організації літературних сил (Шмат
другий дискусійної відповіді «академікам»). — «Культура і
побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 7. X., 1926, 11
лютого.
, Проблема організації літературних сил (Шмат
другий дискусійної відповіді «академікам»). — «Культура і
побут», додаток до газ. ««Вісті ВУЦВК», ч. 8. X., 1926, 21
лютого.
, Проблема організації літературних сил (Шмат
другий дискусійної відповіді «академікам»). — «Культура і
побут», додаток до газ. ««Вісті ВУЦВК», ч. 9. X., 1926, 28
лютого.
, Шмат останній. — «Культура і побут», дода­
ток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 14. X., 1926, 4 квітня.
, Культурна сила. — «Культура і побут», дода­
ток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 15. X., 1926, 11 квітня.
, Наші гріхи. — «Плужанин», ч. 4-5. X., 1926,
стор. 1-2.
, «Врачу, исцелися сам». — «Комуніст», ч. 101.
К., 1926, 6 травня.
«Підсумки літдискусії 1925-26 року». — «Плужанин», ч.
6-7. X., 1926, стор. 1-2.
724
• Романовський М. Украйна, Москва, Запад (К вопросу
о путях украинськой культури). — «Харьковський пролета-
рий», ч. 127. 1926, 5 червня.
Савченко Я., «Азіятський апокаліпсис». — К., «Гло­
бус», 1926, 46 стор.
Скрипник М., До теорії боротьби двох культур. —
«Коммунист», X., 1926; «Наша правда», ч. 6-7, Л., 1926.
> Итоги литературной дискуссии. — «Більшовик
України», ч. 1. X., 1926, липень.
«Теоретична плутанина» (3 приводу статтів т.т. Ол.
Досвітнього й О. Слісаренка в зошиті «Вапліте»). — «Про­
летарська правда», ч. 198. К., 1926, 29 серпня.
Хвиля А., Про наші літературні справи (До літдиску­
сії). — «Комуніст», ч. 93. X., 1926, 24 квітня; ч. 94, 25 квіт­
ня; ч. 96, 28 квітня.
, Куди? (Замість рецензії та зошит перший «Ва­
пліте»). — «Комуніст». X., 1926, 9 вересня.
, «Про наші літературні справи». — X., «Про­
летарі», 1926, 46 стор.
Чубар Вл., Про вивихи. — «Комуніст», ч. 122. X., 1926,
30 травня; «Вісті ВУЦВК», ч. 122, 1926, 3 травня.
Ш. М. [Шаповал М.], Микола Хвильовий «Камо гря-
деши». — «Нова Україна», ч. 3-4. П., 1926, стор. 150-151.
«Шляхи розвитку сучасної літератури» [Рецензія]. —
«Студентський вісник», ч. 5. П., 1926.
Щупак С, Що таке мистецтво. — «Життя й револю­
ція», ч. 6. X., 1926, стор. 55-56; ч. 7, стор. 68-70.
, «Питання літератури». — К., ДВУ, 1926, стор.
10-12, 14, 36, 43, 44, 52-56, 58, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 104-116,
118-123.
Юнак Р., Кость Буревій «Европа чи Росія? Про шляхи
розвитку сучасної літератури»; Андрій Хвиля «Про наші
725 літературні справи». — «Літературно-науковий вістник»,
кн. 12. Л., 1926, стор. 381-383.
Юринець В., З нагоди нашої літературної дискусії. —
«Комуніст», ч. 88. X., 1926, 18 квітня.
Якубовський Ф., До кризи в українській художній прозі.
— «Життя й революція», ч. 1. К., 1926, стор. 41-48.
, На шляхах до сучасного реалізму. — «Життя й
революція», ч. 6. X., 1926, червень, стор. 48-53.
Яловий М., Хай живе Гарт і Плуг! — «Культура і
побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК»», ч. 5. X., 1926, 31
січня.
1927
Бала Ю. [Рецензія на зб. «Нова проза», де друковані
твори М. Хвильового]. — «Культура і побут», додаток до
газ. «Вісті ВУЦВК». X., 1927, 8 жовтня, стор. 8.
Беккер М. [Рецензія на зб. «Синие етюди»]. — «На
литературном посту», ч. 1. М., 1927, стор. 78-79.
, [Рецензія на зб. «Синій листопад»]. — «На ли­
тературном посту», ч. 4. М., 1927.
Білецький Л., Умови літературної праці на Україні
(1917-1926). — «Нова Україна», ч. 10-11. П., 1927, жовтень-
листопад, стор. 66-82; ч. 12, грудень, стор. 21-41,
Ваганян В., «О национальной культуре». — М.-Лен.,
ГИЗ, 1927, стор. 121-127.
Гадзінський В, Валеріян Поліщук «Пульс епохи» (Кон­
структивний динамізм чи войовниче назадництво). —
«Червоний шлях», ч. 5. X., 1927, стор. 220-221.
, «Фрагменти стихії». — X., ДВУ, 1927.
Державин В., Уваги з «марксівської» літературної
критики (3 приводу книжок Я. Савченка «Поети й беле­
тристи» та «Проти реставрації»). — «Вапліте», ч. 5. X.,
1927, стор. 177-178.
726
Доленґо М., «Вапліте» — альманах перший ДВУ. —
«Культура і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 1.
X., 1927, стор. 4.
, Післяжовтнева українська література. — «Чер­
воний шлях», ч. 11. X., 1927, стор. 154-172.
«До нового літературного сезону». — «Літературна
газета», ч. 13. К., 1927.
Донцов Д., 1927. — «Літературно-науковий вістник»,
кн. 1. Л., 1927, стор. 64-78.
Дорошкевич Ол., Микола Хвильовий. — У кн.:«Україн-
ська література». Видання друге. X., «Книгоспілка», 1927,
стор. 377-380.
, Микола Хвильовий. — У кн.: «Підручник історії
літератури». Видання третє. X., «Книгоспілка», 1927, стор.
269, 271, 275, 303, 304, 306, 309, 315, 323-327.
«Еволюція української літератури за 10 років». —
«Життя й революція», ч. 12. К., 1927, стор. 346-348.
Затонський В., Чергові завдання. — «Червоний шлях»,
ч. І.Х., 1927, стор. 4-5.
, Помилки Хвильового й тих хто за ним. — У
кн.: «Національна проблема на Україні». X., ДВУ, 1927,
стор. 87-89.
«Заява ЦК КП(б)У до Виконкому Комінтерну». —
«Пролетарська правда». К., 1927, 5 липня; «Нова Україна»,
ч. 78. П., 1927, стор. 78-79.
Зінківець К., Про «Европу» і 3-х мушкетерів. — «Плу-
жанин», ч. 1. X., 1927, 10 січня, стор. 31.
Зонин А., Сегодня украинской литературьі. — У кн.:
«У истоков пролетарской литературьі». Лен., «Прибой»,
1927, стор. 120, 121.
Каганович Л., Українізація партії і боротьба з ухи­
лами. — «Вісті ВУЦВК». X., 1927, 27 листопада.
, Із доповіді на X з’їзді КП(б)У. — «Комуніст», ч.
271, К., 1927, 27 листопада, стор. 2.
727 Книгочий [Пилипенко С], Остання крапка в літдиску-
сії 1925-1927 року. — «Плужанин», ч. 6. X., 1927, стор.
21-22.
Коваленко Б., Десять років пролетарської літерату­
ри. — «Літературна газета», ч. 16-17. К., 1927.
, Плутаними стежками. — «Літературна газета»,
ч. 15. К., 1927, 25 жовтня, стор. 2.
, Пролетарський реалізм в українській художній
прозі. — «Гарт», ч. 6-7. X., 1927, стор. 142-157.
Коряк В., Завдання зЬду. — У зб.: «Шляхи пролетар­
ської літератури». К., ДВУ, 1927, стор. 7-9.
, З літературного життя. — «Культура», ч. 3-
4. X., 1927, стор. 107.
, Перше десятиріччя (Утворення української лі­
тератури). — «Більшовик України», ч. 14. X., 1927, 15
грудня, стор. 39-48.
> Сьогочасна українська література. — «Молод­
няк», ч. 2. X., 1927, стор. 45-52; ч.З, стор. 87-93.
, Українізація пролетаріяту й українська літера­
тура. — «Бюлетень оргбюра ВУСППу». X., 1927, січень.
, Хвильовистий соціологічний еквівалент (Лист
темної людини). — «Гарт», ч. 1. X., 1927, стор. 74-103.
, «Хвильовистий соціологічний еквівалент». — X.,
ВУСПП, 1927, 60 стор.
Л. І., Літературні нотатки (3 приводу книжки В.
Поліщука «Пульс епохи») [Закінчення]. — «Життя й рево­
люція», ч. 6. К., 1927, стор. 376.
Л. М., «Більшовик України», ч. 2, лютий 1927, Харків.
— «Літературно-науковий вістник», кн. 5. Л., 1927, стор.
92-95.
Лакиза П., «Вапліте» (Замість рецензії з нагоди двох
номерів журналу). — «Молодняк», ч. 6-7. X., 1927, стор.
148-153.
728
Лейтес А., Наш літературний урбанізм. — «Культура
і побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 21. X., 1927,
стор. 2-4.
М. Є. [Маланюк Є.], «Молодняк», літературно-мисте­
цький та громадсько-політичний журнал. 1927, ч. 1, сі­
чень; ч. 2, лютий. — «Літературно-науковий вістник», кн.
4. Л., 1927, стор. 379-382.
Майфет Г., [Рецензія на «Синие зтюдьі»]. — «Червоний
шлях», ч. 2. X., 1927, стор. 267.
Маланюк Є., Буряне поліття (1917-1927). — «Літера­
турно-науковий вістник», кн. 4. Л., 1927, стор. 318-335.
, Вас. Еллан, «Поезії», з передмовою М. Хвильо­
вого. — «Студентський вістник», ч. 1-2. П., 1927.
Машкін А. [Рецензія на «Вапліте», ч. 1]. — «Більшовик
України», ч. 3-4. X., 1927.
Микитенко І., Легендарна легенда про те, як ВУСПП
ішов у гроб, або якої йому по правді треба федерації. —
«Гарт», ч. 8. X., 1927, стор. 64-81.
Момот І., «Літературний комсомол». Статті. — X.,
«Пролетарій», 1927, 94 стор.
Невіра X., Ще про Миколу Хвильового. — «Плужанин»,
ч. 4. X., 1927, стор. 23.
«Нові українські письменники». — «Життя й революція»,
ч. 7-8. X., 1927, стор. 199.
Обсерватор [Рецензія на кн. В. Гадзінського «Фраг­
менти стихії»]. — «Вапліте», ч. 4. X., 1927, стор. 227.
«Перший всеукраїнський з’їзд пролетарських письмен­
ників». Стенографічний звіт. — X., ДВУ, 1927, 136 стор.
Пилипенко С, П’ятиріччя «Плугу». — «Культура і
побут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 13 і ч. 14. X.,
1927.
Плевако М., «Хрестоматія нової української літера­
тури». — X., «Рух», 1927.
729 Політика партії в справі художньої літератури. По­
станова Політбюра ЦК КП(б)У. — «Вапліте», ч. 3. X.,
1927, стор. 199-201; «Комуніст». X., 1927, 15 травня.
Поліщук В., А все таки хуторяни (Про альманах
«Вапліте»). — «Плужанин», ч. 3. X., 1927, 10 лютого.
> «„Пульс епохи». Конструктивний динамізм чи
войовниче назадництво?» — X., ДВУ, 1927, стор. 67-82, 90-
103, 116-119, 122-123.
«Постанова ВАПЛІТЕ про виключення т.т. Досвіт­
нього, Хвильового, та Ялового» (Лист до редакції). —
«Комуніст», ч. 63. X., 1927, 18 березня.
«Про т.т. Досвітнього, Хвильового та Ялового» (По­
станова заг. зборів з 28 січня 1927 р.). — «Вапліте», ч. 2.
X., 1927, стор. 202.
«Рецидиви вчорашнього». — «Гарт», ч. 2-3. X., 1927,
стор. 74-84.
С. П., «Гарт» — літературно-художній та критич­
ний журнал Всеукраїнської Спілки Пролетарських Пись­
менників, ч. 1. — «Вапліте», ч. 3. X., 1927, стор. 190-193.
, М. Зеров у ролі «екзегетика» Хвильового і
коментатора греко-римської концепції. — У кн.: Я. Сав-
ченко «Проти реставрації греко-римського мистецтва». К.,
«Маса» [1927], стор. 11-32.
Савченко Я., «Поети й белетристи». — К., ДВУ, 1927.
, «Проти реставрації греко-римського мистецт­
ва». — К., «Маса», 1927, стор. 7-15.
Селивановський А., В борьбе против шовинизма. —
«На литературном посту», ч. 4. М., 1927.
Семенко М., Уривок із «Поеми про те, як повстав світ
і загинув Михайль Семенко». — «Нова генерація», ч. 1.
1927, стор. 3; [Закінчення], ч. 2. 1928, стор. 103.
Сенченко І., «Молодняк» — літературно-мистецький
та громадсько-політичний журнал, ч. 5. — «Вапліте», ч.
3. X., 1927, стор. 193-194.
730
, Спіралі і петлі. — «Вапліте», ч. 4. X., 1927,
стор. 202-211.
Скрипник М., Хвильовизм чи шумськізм? — «Більшо­
вик України», ч. 2. X., 1927, стор. 26-39.
Таран Ф. [Рецензія на ж. «Вапліте», зошит перший]. —
«Комуніст». X., 1927, 8 і 9 січня.
Хвиля А., Блакитний і Чумак. — «Молодняк», ч. 1.
X., 1927, стор. 77-88.
, Організатор громадської думки соціялістичної
України [«Більшовик України», ч. 1 і 3.]. — «Молодняк»,
ч. 5. X., 1927, стор. 78-88.
, «Ясною дорогою» (Рік на літературному фрон­
ті). — X., ДВУ, 1927, стор. 3-4, 7, 14, 15 18, 20-26, 35-37, 73,
81, 83, 87-89, 138, 139, 157, 159-167, 169, 170, 173-177, 184,
185, 200-203, 205, 207, 209-211, 213, 218, 221-226, 233, 235,
242.
«Хвильовий М.». — «Комсомолець України», ч. 288. X.,
1927, 17 грудня.
Херсонець, Перший Всеукраїнський з Чзд пролетарських
письменників [Рецензія на видання стенографічного звіту
з’їзду.]. — «Літературно-науковий вістник», кн. 9. Л., 1927,
стор. 91-93.
Х-н, Більше ніж документ [Про видання стенографіч­
ного звіту Першого Всеукраїнського з’їзду пролетарських
письменників]. — «Літературна газета», ч. 8. К., 1927.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.