Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

БІБЛІОГРАФІЯ — 3

«Хроніка ВАПЛІТЕ». — «Вапліте», ч. 1. X., 1927, стор.
153-154.
Хуторян А., Літературні нотатки (Про «Вапліте»).
— «Пролетарська правда», ч. 207. К., 1927.
, [Рецензія на кн. Я. Савченка «Поети й беле­
тристи»]. — «Літературна газета», ч. 13. К., 1927.
Циганкова, Дружній шарж: В. Коряк в уяві М. Хви­
льового [Рисунок]. — «Молодняк», ч. 5. X., 1927, стор. 93.
731 Шамрай А., «Українська література». — X., «Рух»,
1927, стор. 144, 172-174, 184-188.
Шаповал М., Через десять років. — «Нова Україна», ч.
10-11. П., 1927, жовтень-листопад.
Ш. М. [Шаповал М.], Чудо св. Антонія й Олександер
Шумський. — «Нова Україна», ч. 8-9. П., 1927, серпень-
вересень, стор. 71-75.
Шиманський О., Векселі не оплачено (Про журнал
«Вапліте»). — «Плужанин», ч. 11-12. X., 1927, стор. 79-84.
«Шляхи пролетарської літератури». — К., ДВУ, 1927,
46 стор.
Шумський О., Ідеологічна боротьба в українському
культурному процесі (Доповідь т. О. Шумського на збо­
рах комосередку Наркомосу 25 листопада 1925 р.). —
«Більшовик України», ч. 2. X., 1927, стор. 11-25.
Юринець В., М. Хвильовий, як прозаїк. — «Червоний
шлях», ч. 1. X., 1927, стор. 253-268.
, Національне питання на X з’їзді КП(б)У. —
«Більшовик України», ч. 15. X., 1927, стор. 48-57.
Якубовський Ф., Літературна практика — ВАПЛІТЕ.
— «Пролетарська правда», ч. 7. К., 1927, 9 січня.
Якубський Б., Українська література за десять років
революції. — «Гарт», ч. 6-7. X., 1927, стор. 124-141.
Яшек М., Літературна дискусія. — «Плуг», альманах,
ч. 3. X., 1927.
1928
«А бить по вальдшнепам все таки нужно». — «На лите-
ратурном посту», ч. 5. М., 1928, стор. 3-5.
Блакитний В., До групи гартованців (М. Хвильовому,
Христовому, Коцюбі й іншим «многострадальникам гар-
тованським…»). — У зб.: «Шляхи розвитку української
пролетарської літератури». Літературна дискусія (1925-1928).
X., «Український робітник», 1928, стор. 40-44.
732
«5 багні націоналізму». — «Більшовик України», ч. 4.
X., 1928, стор. 3-11.
«Вони інакше не могли…» — «Нова Україна». П., 1928,
січень-березень.
Гірчак Є. Ф., «Шумськізм і розлам в КПЗУ». — X.,
ДВУ, 1928.
Гримайло Я., Микола Хвильовий [Передмова до кн.
«Кіт у чоботях»]. — X., «Український робітник», 1928.
Довгань К., Українська література і масовий читач.
— «Критика», ч. 8. X., 1928.
Донцов Д., Невільники доктрини. — «Літературно-
науковий вістник», кн. 9. Л., 1928, стор. 69-87.
Дорошкевич О., Ще слово про Европу (До нової диску­
сії на стару тему). — У зб.: «Шляхи розвитку української
пролетарської літератури…», стор. 121-127.
Досвітній О., До розвитку письменницьких сил. — У
кн.: А. Лейтес і М. Яшек «Десять років української літе­
ратури (1917-1927)». Том II. X., ДВУ, 1928, стор. 194-199;
— У зб.: «Шляхи розвитку української пролетарської літе­
ратури…», стор. 77-83.
Зеров М., АаТопіез. І. Европа-Просвіта-Освіта-Лікнеп
[Уривок]; Евразійський ренесанс і пошехонські сосни [Ури­
вок]; Наші літературознавці і полемісти [Уривок]. — У
зб.: «Шляхи розвитку української пролетарської літерату­
ри…», стор. 95-100.
Каганович Л., Звіт ЦК на X з’їзді КЩб)У 20-29 листо­
пада 1927. Стенографічний звіт. — X., ДВУ, 1928, стор.
114-164.
, Із доповіді на X зізді КЩб)У. — У зб.: «Шляхи
розвитку української пролетарської літератури…», стор.
212-215.
«Камо грядеши?» — «Літературна газета», ч. 19. К.,
1928, 1 жовтня, стор. 1.
733 Коваленко Б., Репліка. — «Літературна газета», ч. 2.
К., 1928, 20 січня, стор. 2-3.
, Від минулого в майбутнє (До 5-річчя пролетар­
ського літературного руху в Києві). — «Літературна га­
зета», ч. 24. К., 1928, стор. 2-3.
, «Перший призов». — К., ДВУ, 1928, стор.
46, 48, 66, 76, 77, 80, 84, 101, 108, 113, 116, 168, 169, 171,
190, 192.
Коряк В., Веселий швець Максим Заноза. Другий лист
темної людини Миколі Хвильовому. — «Гарт», ч. 1. X.,
1928, стор. 49-66.
, Завдання з’їзду. — У кн.: А Лейтес і М. Яшек
«Десять років української літератури (1917-1927)». Том II,
стор. 230-232.
, «Українська література». Конспект. — X., ДВУ,
1928, стор. 74, 148, 158, 175, 176, 179, 185, 198, 199, 205,
206, 217, 218
, Хвильовий Микола. — У кн.: А. Лейтес і М.
Яшек «Десять років української літератури (1927-1927)».
Том І. Біо-бібліографічний. X., ДВУ, 1928, стор. 526.
, Хвильовистий соціологічний еквівалент
(Лист темної людини). — У зб.: «Шляхи розвитку україн­
ської пролетарської літератури…», стор. 198-201.
Кулик І., На шляхах до пролетарського мистецтва.
— У кн.: А. Лейтес і М. Яшек «Десять років української
літератури (1927-1927)». Том II, стор. 44, 46-47.
Куліш М., Лист до редакції [Газ. «Комуніст» у справі
статті Христюка і друку творів Хвильового, Досвітнього і
Ялового]. — «Комуніст». X., 1928, 12 січня; У зб.: «Шляхи
розвитку української пролетарської літератури…», стор.
88-89.
Лазаркевич Н. [Стаття про М. Хвильового]. — «Світ­
ло», Л., 1928.
Лакиза І., Політика партії в справі художньої літе­
ратури. — «Червоний шлях», ч. 9-Ю. X., 1928, стор. 144.
734
Лакиза П., Задрипана теорія «Комуністичної само-
стійности». — У зб.: «Шляхи розвитку української проле­
тарської літератури…», стор. 182-185.
«Літературна дискусія (1925-1928)». Бібліографічний
дослід. — У кн.: А. Лейтес і М. Яшек «Десять років
української літератури (1917-1927)». Том II, стор. 323-429.
«Маніфест Союзу українських пролетарських і селян­
ських письменників РСФРР „Село і Місто»» — «СІМ».
(Заклик). — У зб.: «Шляхи розвитку української пролетар­
ської літератури…», стор. 295-302.
М. І., Андрій Хвиля «Від ухилу — у прірву» (Про
«Вальдшнепи» М. Хвильового). — «Літературно-науковий
вістник», кн. 12. Л., 1928, стор. 376-381.
Меженко Ю., Европа чи просвіта. — У зб.: «Шляхи
розвитку української пролетарської літератури…», стор.
130-132.
Мотузка М., Літературна дискусія в освітленні контр­
революційного українського табору. — У зб.: «Шляхи
розвитку української пролетарської літератури…», стор.
111-112.
Новицький М., Не тим шляхом. — «Культура і побут»,
додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 28. X., 1928, стор. 4.
«Об’єднана резолюція» [Центрального Комітету Плуга,
І.IV. 1925]. — У зб.: «Шляхи розвитку української проле­
тарської літератури…», стор. 285-287.
Од редакції [Газ. «Комуніст» у справі листа М. Куліша].
— «Комуніст», X., 1928, 12 січня; У зб.: «Шляхи розвитку
української пролетарської літератури…», стор. 89-90.
«Перша інтермедія». — «Літературний ярмарок», кн. 1.
X., 1928, стор. 40-41.
Пилипенко С, Проблема організації літературних сил
(Шмат другий дискусійної відповіді «академікам»); Як на
правдивому шляху спотикаються (Перший шмат диску­
сійної відповіді «академікам» М. Яловому й М. Хвильово-
735 му); П’ятиріччя Плугу. — У кн.: А. Лейтес і М. Яшек
«Десять років української літератури (1917-1927)». Том II,
стор. 170-176; 177-181; 240-246.
, Куди лізеш сопливе, або українська воронщина
(Перший лист до олімпійців і взагалі до всіх письменних);
Голова без хвоста; Про панича Пшестшельського й про
марксизм навиворіт; Тов. Хвильовий у ролі літпопа; Шмат
останній; «Врачу, исцелися сам»; Наші гріхи; [Що таке
просвітянство]. — У зб.: «Шляхи розвитку української
пролетарської літератури…», стор. 137-139; 139-141; 141-
143; 143-145; 145-147; 147-151; 151-152; 152-153.
«Підсумки літдискусії 1925-28 року». — У зб.: «Шляхи
розвитку української пролетарської літератури…», стор.
172-173.
«Політика партії в справі української художньої лі­
тератури. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У». — У кн.:
А. Лейтес і М. Яшек «Десять років української літератури
(1917-1927)». Том II, стор. 306-310; У зб.: «Шляхи розвитку
української пролетарської літератури…», стор. 350-353.
«Проти зрадників! Проти розбивачів!» (До розколу в
КПЗУ). — «Більшовик України», ч. 5, X., 1928, стор. 3-7.
«Рецидиви вчорашнього». — У зб.: «Шляхи розвитку
української пролетарської літератури…», стор. 201-206.
Семенко М., Уривок із «Повеми про те, як повстав
світ і загинув Михайль Семенко». — «Нова генерація», ч.
6. X., 1928, стор. 418-428.
Скрипник М., До теорії боротьби двох культур. Ви­
дання друге. — X., ДВУ, 1928, стор. 23-29.
, Джерела та причини розламу в КПЗУ. — X.,
ДВУ, 1928, стор. 13-14, 18.
, Наша літературна дійсність. — «Критика», ч.
2. X., 1928; У кн.: А. Лейтес і М. Яшек «Десять років
української літератури (1917-1927)». Том II, стор. 268-285;
У зб.: «Шляхи розвитку української пролетарської літера­
тури…», стор. 231-235.
736
, «Наша літературна дійсність». — X., ДВУ,
1928, стор. 21-23, 26.
Сухино-Хоменко В., Хвильовизм — Карамазовщина. —
«Критика», ч. 1. X., 1928, стор. 46-59.
Таран Ф., Про «Вапліте», розпечене перо й самокри­
тику (Нотатка з приводу 5-ої кн. журналу «Вапліте»).
— «Комуніст», ч. 7. X., 1928, 8 січня; ч. 8, 10 січня.
«Теоретична плутанина» (3 приводу статтів т.т. Ол.
Досвітнього й О. Слісаренка в зошиті „Вапліте»). — У зб.:
«Шляхи розвитку української пролетарської літератури…»,
стор. 165-168.
Хвиля А., Від ухилу — у прірву. — «Комуніст», чч. 30,
31, 32, 33. X., 1928; [Розділ IV] У зб.: «Шляхи розвитку
української пролетарської літератури…», стор. 218-224.
; «Від ухилу — у прірву» (Про «Вальдшнепи»
Хвильового)». — X., ДВУ, 1928, 54 стор.
, На підйомі. — «Критика», ч.І. X., 1928, стор.
7-12.
> Нотатки про літературу. — «Критика», ч. 11.
X., 1928, стор. 18-21.
«Хроніка ВАПЛІТЕ». — У зб.: «Шляхи розвитку укра­
їнської пролетарської літератури…», стор. 315-317.
Чубар В., Про вивихи. — У зб.: «Шляхи розвитку укра­
їнської пролетарської літератури…», стор. 209-211.
«Шляхи розвитку української пролетарської літерату­
ри». Літературна дискусія (1925-1928). Збірник матеріялів.
Статті, літературні маніфести, постанови партії в справах
художньої літератури. Упорядкував С. Федчишин. За ред.
В. Коряка. — X., «Український робітник», 1928, стор. 8, 10,
22, 25, 26, 29, 30, 37, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 56, 57, 59, 64, 67,
68, 70, 72, 78, 80, 82, 87, 90, 92, 95, 98, 100, 103, 111, 118,
121, 122, 124, 126, 130, 131, 136, 147, 149, 150, 152, 167, 172,
182, 185-193, 198, 200, 203, 205, 209, 212, 214, 218, 219, 221,
223, 224, 232, 234, 235, 242, 244, 246, 248, 252, 254, 255, 285,
298, 299, 301, 304, 311, 316-318, 352.
«Шляхи розвитку української літератури» (Диспут в
737 будинку ім. Блакитного). — «Комуніст». X., 1928, 22 лю­
того.
Щупак С, Зречення Хвильового. — «Пролетарська прав­
да», ч. 52. К., 1928, 1 березня.
, «Питання літератури». — X. ДВУ, 1928, стор.
36,43,44,52-54,80,81,83,84,86,88,104-124.
, Псевдомарксизм Хвильового. — У кн.: «Питання
літератури». X., ДВУ, 1928, стор. 104-124.
, Псевдо марксизм Хвильового; Що таке мистец­
тво? — У зб.: «Шляхи розвитку української пролетарської
літератури…», стор. 154-163; 163-165.
Юринець В., З нагоди нашої літературної дискусії. —
У зб.: «Шляхи розвитку української пролетарської літера­
тури…», стор. 185-193.
, Микола Хвильовий. — У кн: А. Лейтес і М.
Яшек «Десять років української літератури (1917-1927)».
Том І, 527 стор.
Яковенко Гр., Про критиків і критику в літературі.
— У кн: А. Лейтес і М. Яшек «Десять років української
літератури (1917-1927)». Том II, стор. 177-180; У зб.: «Шля­
хи розвитку української пролетарської літератури…», стор.
135-137.
Якубовський Ф., Микола Хвильовий. — У кн.: ««Силуети
сучасних українських письменників». К., «Культура», 1928,
стор. 30-32.
Яловий М., Хай живе Гарт і Плуг! — У кн: А. Лейтес
і М. Яшек «Десять років української літератури (1917-
1927)». Том II, стор. 165-169.
Яшек М., Передмова [До кн. «Літературна дискусія
(1925-1928). Бібліографічний дослід»]. — У кн: А. Лейтес і
М. Яшек «Десять років української літератури (1917-1927)».
Том II, стор. 315-321.
1929
Блакитний В., Лист до групи гартованців. — У кн: В.
Блакитний (Еллан) «Твори». Повне зібрання. Уклав Г. Ко-
738
цюба за редакцією і з передмовою А. Хвилі. X., ДВУ,
1929, стор. 371.
«Будівництво радянської України». Збірник. Випуск І
«За ленінську національну політику». — X., ДВУ, [1929],
стор. З, 20-24, 25-27, 30, 33, 39, 45-47, 55-58, 69, 71-81, 91,
92, 95, 96, 102-105, 107, 110-115, 117, 122, 126-130, 136, 137,
139, 141, 155, 157, 193-199, 201, 219, 225, 243, 247, 259-267.
В А ПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури).
— У кн.: «Литературная знциклопедия», том II, відп. ред.
В.М. Фріче. — М., Издательство Коммунистической Ака-
демии, 1929, стор. 102-103.
Василенко В., «Літературний ярмарок». — «Критика»,
ч. 2. X., 1929, стор. 18-39.
Ганжулевич, Партієць в українській літературі. —
«Література і мистецтво», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК»,
ч. І.Х., 1929, стор. 2-3.
Гладкий М., Мова сучасного українського письменства.
— «Життя й революція», ч. 1. К., 1929, стор. 162, 166, 167;
ч. З, стор. 136-139; ч. 5, стор. 99-103, 105; ч.б, стор. 93, 96,
97, 99, 100, 107, 108.
Д. Д. [Донцов Д.], Ба саро. — «Літературно-науковий
вістник», кн. 2. Л., 1929, стор. 179-185.
«Загальні збори Київського ВУСППу 25 лютого 1929 р.
Не розуміння чи фальсифікація». — «Літературна газета»,
ч. 5. К., 1929, стор. 6.
Затонський В., Про підсумки українізації (3 доповіді на
червневому пленумі ЦК КП(б)У 1926 р.). — У зб.: «Бу­
дівництво радянської України». Збірник. Випуск І. X.,
ДВУ, [1929], стор. 20-24.
Каганович Л., Промова на червневому пленумі ЦК
КЩб)У 1926 р.; Промова на засіданні Політбюро ЦК
КП(б)У 20. XI. 1926 р.; Питання нацполітики на Україні.
(Уривок з доповіді на березневому пленумі ЦК КП(б)У
1927 р.); Промова на березневому пленумі ЦК КП(б)У
1927 р.; До характеристики національної політики
739 КП(б)У. — У зб.: «Будівництво радянської України…»,
стор. 45-49; 110-113; 122; 136-137, 141; 155, 157.
Калицький Г., Українська література в світлі націона­
лізму. — «Розбудова нації», ч. 5. П., 1929.
Коваленко Б., «Літературний ярмарок» (Нотатки).
— «Літературна газета», ч. 2. К., 1929, стор. 2.
Коряк В., «Українська література». Конспект. Видан­
ня друге, виправлене. — X., ДВУ, 1929.
Косіор С, Українізація і завдання КЩб)У. — «Біль­
шовик України», ч. 1. X., 1929, стор. 38-50.
Лист VI М. Ялового до всього ярмаркому. — «Літе­
ратурний ярмарок», кн. 9 (139). X., 1929, серпень, стор.
145-150.
Лист Ю. Яновського до М. Хвильового. — «Літера­
турний ярмарок», кн. 9 (139). X., 1929, серпень, стор.
128-133.
Любченко П., Старі теорії й нові помилки; Промова
на березневому пленумі ЦК КП(б)У 1927 року. — У зб.:
«Будівництво радянської України…», стор. 81, 92; 130.
Майоров М., Кілька слів на адресу Іванів Івановичів. —
«Літературний ярмарок», кн. 7. X., 1929, стор. 56-59.
Майфет Г., Про «Сантиментальну історію» М. Хви­
льового. — «Життя й революція», ч. 3. К., 1929, стор.
100-109.
Маланюк Є., Чергова лекція. — «Літературно-науковий
вістник», кн. 4. Л., 1929, стор. 344.
> Шевченко і сучасність. — «Літературно-науко­
вий вістник», кн. 3. Л., 1929, стор. 231, 232.
Микитенко І., Пролетарська література за доби ре­
конструкції (Доповідь на II з’їзді ВУСППу). — «Гарт», ч.
9. К., 1929, вересень.
, «Пролетарська література за доби реконструк­
ції» (Доповідь на II з’їзді ВУСППу). — X., «Український
робітник», 1929, стор. 7, 12, 19-21, 35, 37, 41.
740
Петровський Г., Промова на червневому пленумі ЦК
КП(б)У 1926 р. — У зб.: «Будівництво радянської Укра­
їни…», стор. 55-58.
«Підсумки листопадового пленуму і завдання КП(б)У».
(Доповідь генерального секретаря ЦК КП(б)У т. С. В.
Косіора на XIV окружній партійній нараді). — «Пролетар­
ська правда», ч. 7. К., 1929, 7 січня.
«Політика партії в справі української художньої літе­
ратури» (Постанова Політбюро ЦК КП(б)У). — У зб.:
«Будівництво радянської України…», стор. 115.
«Про „Сантиментальну історію» М. Хвильового». —
«Життя й революція», ч. 3. К., 1929.
Скрипник М., Підсумки «Літературної дискусії». — У
кн.: М. Скрипник «Статті й промови. Національне питан­
ня». Том 2. X., ДВУ, 1929, стор. 120-144.
, Проти забобонів. — «Критика», ч. 6. X., 1929,
стор. 16-23.
Хвиля А., Про наші літературні справи (До літдиску-
сії); Куди (Замість рецензії на зошит перший «Вапліте»);
Про журнал «Червоний шлях» (Доповідь на засіданні ПБ
20. XI. 1926); Прикінцеве слово; Промова на березневому
пленумі ЦК КП(б)У 1927 року; Від ухилу — у прірву (Ури­
вок). — У зб.: «Будівництво радянської України…», стор.
69-81; 94-96; 102-104; 114; 125-129; 193-199.
, Поет і каменяр революції. — У кн.: В. Бла­
китний (Еллан) «Твори». Повне зібрання. Уклав Г. Коцю­
ба за редакцією і з передмовою А. Хвилі. X., ДВУ, 1929,
стор. ХХШ-ХХХ.
Чубар В., Промова на червневому пленумі ЦК КЩб)У
1926 р. — У зб.: «Будівництво радянської України…», стор.
39.
Шумський О., Промова на червневому пленумі ЦК
КЩб)У 1926 р.; Промова на засіданні Політбюро 20. XI
1926 р. — У зб.: «Будівництво радянської України…», стор.
26, 27, 30, 105, 107.
щш Якубовський Ф., Від новели до роману. — У кн.: Ф.
Якубовський «Етюди про прозу XX століття». К., ДВУ,
1929.
, На шляху до великої теми. — «Життя й рево­
люція», ч. 11. К., 1929.
Яновський Ю., Лист до М. Хвильового — «Літератур­
ний ярмарок», ч. 9. X., 1929, стор. 128-133.
1930
Антонюк С, «Божество» сердиться або нові подвиги
конквістадора Хвильового. — «Нова генерація», ч. 2. X.,
1930, стор. 23-28.
, Проти хвильовизму. — «Література і мистец­
тво», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК». X., 1930, 23 лютого,
стор. 1-2.
Гирчак Е. Ф., «На два фронти в борьбе с национа-
лизмом». Перевод с украинского с предисловием Н. А.
Скрипника. — М.-Лн., ГИЗ, 1930, стор. 26-29, 32, 49, 107,
115, 123, 138, 147, 170, 189, 197, 211-214.
Гірчак Є., «Хвильовизм» (Спроба критичної характе­
ристики). — X., ДВУ, 1930, 157 стор. .
, Хвильовизм та донцовщина. — «Західня Укра­
їна», ч. 2. X., 1930, стор. 47-52.
Довгань К., [Рецензія на рос. переклад твору М. Хви­
льового «Жизнь»]. — «Критика», ч. 9. X., 1930, стор.
140-143.
Доленґо М., До проблеми сучасного романтизму. —
«Критика», ч. 9. X., 1930, стор. 49-66.
Донцов Д., Розі зсгіріит (До «Естетики декаденсу»). —
«Літературно-науковий вістник», кн. 12. Л., 1930, стор. 111,
114.
* Жукова В., Фашизм і футуризм. — «Пролітфронт», ч.
3. X., 1930, червень, стор. 205-208.
742
Зеров М., Аії/опіех; Промова на київському літера­
турному диспуті 24 травня 1925 р.; Евразійський рене­
санс і пошехонські сосни. — У кн.: А. Лейтес і М. Яшек
«Десять років української літератури (1917-1927)». Том II.
Видання друге, значно доповнене та перероблене. X., ДВУ,
1930, стор. 181-183; 184-188; 194-196.
Кириленко І., Микитенко І., Кузьмич В., За гегемонію
пролетарської літератури (Резолюція комуністичної
фракції ВУСПП). — «Критика», ч. 9. X., 1930, стор. 26.
Косіор С, Про літературні справи. — «Пролітфронт»,
ч. 4. X., 1930, стор. 5-8.
Лазаревич Н., Про ухили в українському національно­
му питанні (Спроба марксівської критики «хвильовизму»,
«шумськізму», «затонськізму»). — «Культура», ч. 1. Л.,
1930, стор. 30-71.
Лейтес А. і Яшек М. «Десять років української літе­
ратури (1917-1927)». Том II. Організаційні та ідеологічні
шляхи української радянської літератури. За загальною
редакцією С. Пилипенка. Видання друге, значно доповнене
та перероблене. — X., ДВУ, 1930, стор. 646, 649, 655, 667,
670, 678, 679, 682, 684, 685, 688, 691, 694, 701, 704, 709, 710,
712, 714-718, 722, 726, 728, 732, 735, 736.
Мак О., З бльок-ноту читача. — «Пролітфронт», ч. 3.
X., 1930, червень, стор. 296-302.
Маловічко І., Як засипався М. Хвильовий на захисті
Остапа Вишні (Повчальна історія в конспектному викладі).
— «Нова генерація», ч. 11-12. X., 1930, стор. 26-36.
Микитенко І., За гегемонію пролетарської літератури
(Доповідь на пленумі ВУСППу). — «Гарт», ч. 6. X., 1930,
червень.
Могилянський М., Промова на київському літератур­
ному диспуті 24 травня 1925 р. — У кн.: А. Лейтес і М.
Яшек «Десять років української літератури (1917-1927)».
Том II. Видання друге, стор. 189-193.
Музиченко Ю., Підручник пересмикування (Полеміч-
743 ний репортаж). — «Нова генерація», ч. 11-12. X., 1930,
стор. 36-46.
Новицький М., «На ярмарку» (Критичні нотатки). —
X., «Гарт», 1930, стор. 14, 43, 48, 57, 64.
«Політичний звіт ЦК КП(б)У» (Доповідь тов. С. В.
Косіора). — «Вісті ВУЦВК». X., 1930, 17 червня.
Селівановський А., На початкові нового етапу. —
«Критика», ч. 10. X., 1930, стор. 2.
Семенко М., Кричуща нікчемність (3 приводу однієї
небезпеки). — «Нова генерація», ч. 1. X., 1930, стор. 57.
Скрипник М., Дві промови. На вищий щабель. — «Кри­
тика», ч. 6. X., 1930, стор. 24-41.
, «Передзнаки творчого терену». — X., ДВУ,
1930.
Скуба М., Сигнал своїм. — «Нова генерація», ч. 8-9. X.,
1930, стор. 49-51.
Старинкевич Л., До проблеми портрету в радянській
українській прозі. — «Червоний шлях», ч. 4. X., 1930, стор.
95,96.
«Сучасна українська проза». За ред. Є. Перліна. Випуск
перший. — Х.-К., [1930], 162 стор.
Сухино-Хоменко В., «Пролетаріят і література». —
X., ДВУ, 1930.
Хвиля А., Нотатки про літературу. — «Критика», ч.
4. X., 1930, стор. 10, 11, 31, 35, 36, 39.
Шкурупій Ґ., До федерації радянських письменників. —
«Нова генерація», ч. 4. X., 1930, стор. 63.
, Нове мистецтво в процесі розвитку української
культури. — «Авангард». Альманах пролетарських митців
нової генерації, ч. а. К., 1930, січень, стор. 37-48.
, Черговий блеф М. Хвильового. — «Авангард».
Альманах пролетарських митців нової генерації, ч. б. К.,
1930, квітень, стор. 63-66.
Ш
Якубовський Ф., Передмова. — У кн.: Ф. Якубовський
«Антологія української поезії». Том III. К., «Книгоспілка»,
1930.
Яловий М., Хай живе Гарт і Плуг! — У кн.: А. Лейтес
і М. Яшек «Десять років української літератури (1917-
1927)». Том II. Видання друге, стор. 216-220.
1931
Борев Б., «Національне питання». Курс національного
питання для комвишів та радпартшкіл. — X., Державне
видавництво «Пролетар», 1931, стор. 148-151.
Ведміцький О., Літературний фронт (1919-1931). Ма-
теріяли до схеми розвитку літературних організацій на
Радянській Україні. — «Літературний архів», ч. ІУ-У. X.,
1931, стор. 104-128.
Коваленко Б., На позиціях переверзевщини. — «Кри­
тика», ч. 3. X., 1931, стор. 45-48.
«Консолідація сил української пролетлітератури». За­
гальні збори Харківської організації ВУСПП. — «Літера­
турна газета», ч. 8. К., 1931, стор. 1.
Коряк В., Художня література на сучасному етапі. —
«Червоний шлях», ч. 5. X., 1931, стор. 69-77; ч. 6, стор.
83-88.
Костюк Г., До проблеми творчої методи пролетар­
ської літератури. — «Критика», ч. 10. X., 1931, стор. 90.
Луців Л., Думки про сучасну українську літературу.
— «Літературно-науковий вістник», кн. 2. Л., 1931, стор.
148-155.
«Нове правління будинку літератури ім. Блакитного».
— «Літературна газета», ч. 31-32. К., 1931, 20 грудня.
«Нові члени ВУСППу» [Секретаріят ВУСППу]. — «Лі­
тературна газета», ч. 7. К., 1931, стор. 2.
Овчаров Г., Пролетарська література перед новими
завданнями. — «Критика», ч. 3. X., 1931, стор. 21-24.
745 «Постанова бюра комуністичної фракції ВУСППу від
19. І. 1931 року в справі консолідаційних зборів харківської
організації ВУСППу». — «Червоний шлях», ч. 5. X., 1931,
стор. 112-113.
«.Резолюція загальних зборів ПРОЛІТФРОНТу в справі
консолідації сил пролетарської літератури від 19 січня
1931 року». — «Пролітфронт», ч. 7-8. X., 1931, стор.
322-323.
Річицький А., Матеріяли до консолідації української
пролетарської літератури. Помилки в освітленні консо­
лідації. — «Червоний шлях», ч. 5. X., 1931, стор. 109-111.
Ткаченко Г., Перлін Є. (ред.), «Сучасна українська
проза». Випуск перший. — «Життя й революція», ч. 1-2.
К., 1931, стор. 176-177.
«Хроніка». — «Червоний шлях», ч. 3. X., 1931, стор.
202.
Щупак С, Формалізм на службі в українських буржуаз­
них та дрібнобуржуазних еклектиків. — «Критика», ч.
11-12. X., 1931, стор. 36-37.
1932
Донцов Д., Наше літературне ґетто. — «Літератур­
но-науковий вістник», кн. 1. Л., 1932, стор. 72. 82.
Коряк В., По сторінках історії жовтневої літерату­
ри. — «За Марксо-ленінську критику», ч. 11. X., 1932, стор.
14-16.
Краян 3., [Рецензія на зб. М. Хвильового «Майбутні
шахтарі»]. — «Критика», ч. 4. X., 1932, стор. 80-82.
Крижанівський С, Мироненко В., Павлів П. [Бригада
літфаку ХІППО], Обговорюємо творчість М. Хвильового,
Г. Епіка, І. Кириленка на основі історичної ухвали ЦК
ВКЩб). — «Літературна газета», ч. 13. К., 1932, стор. 3.
Луців Л., Де критерій? — «Літературно-науковий віст­
ник», кн. 5. Л., 1932, стор. 437-442.
746
Маланюк Є., З Київського Парнасу останніх літ. —
«Літературно-науковий вістник», кн. 1. Л., 1932, стор. 33,
47.
«Оргкомітет Спілки радянських письменників України
за роботою». — «Літературна газета», ч. 16. К., 1932,
стор. 1.
«Перебороти рецидиви пролітфронтівства». — «Літе­
ратурна газета», ч. 7. К., 1932, стор. 2.
«Хроніка. Літературне життя». — «Червоний шлях»,
ч. 5-6. X., 1932, стор. 144-146.
Якубський Б., П’ятнадцять. — «Життя й революція»,
ч. 11-12. К., 1932, стор. 56-57.
1933
«А мііег’з зиісШе». — «ТЬе Іпуе$Іі§аІог», ч. 8. Лондон,
1933, стор. 24.
Б. В., Микола Хвильовий, 1893-1933. — «Вогні». Ілю­
стрований місячник для української молоді. Л., 1933, гру­
день, стор. 77-78.
Барагура В., «Микола Хвильовий». Літературна силь-
ветка. — Л., 1933.
Безименський А., Ще запекліше боротися з впливами
клясового ворога. — «Літературна газета», ч. 10. К., 1933,
27 травня, стор. 2.
«Від редакції». — «Вістник», кн. 6. Л., 1933, стор. 477.
«Від родини Хвильового» [Мати, дружина, сестри не­
біжчика]. — «Літературна газета», ч. 10. К., 1933, 27 трав­
ня, стор. 2.
Донцов Д, Микола Хвильовий. — «Вістник», кн. 7-8.
Л., 1933, стор. 591-609.
«Забракло революційного гарту». — «Літературна га­
зета», ч. 10. К., 1933, 27 травня, стор. 2.
Зоря А., Микола Хвильовий. — «Вільна трибуна», ч. 1.
П., 1933, стор. 62-65.
747 К. Р., Микола Хвильовий, — «Критика», ч. 3. Л., 1933,
стор. 46-47.
Кагк Е., Мукоіа Отуїокуі (1893-1933). — «Віиіеіуп
роївко-икгаіпхкі», ч. 8. Кр., 1933, 25 червня, стор. 3-5.
Кириленко І., Остання найприкріша помилка. — «Лі­
тературна газета», ч. 10. К., 1933, 27 травня, стор. 2.
Коваленко Б., Школа націоналістичного ухилу М.
Скрипника. — «Життя й революція», ч. 10. К., 1933, стор.
64-66,71,72.
і Коломиєць А., Герць на могилі (3 приводу відгуків
фашистської преси на смерть М. Хвильового). — «Кри­
тика», ч. 4. X., 1933, стор. 38-50.
Кулик І., ПередзЧздна ситуація. — «Радянська літера­
тура», ч. 5. X., 1933, стор. 54.
Л. М., «.Ми». Літературний чвертьрічний журнал. Кн.
1. — «Вістник», кн. 10. Л., 1933, стор. 779-780.
М. В., Трагедія українства в УСРР (Галапасництво
„русотяпів» і „малоросів» на живому організмі українсь­
кого народу в межах УСРР). — «Діло», ч. 179. Л., 1933, 12
липня, стор. 1.
М. Г. Хвильовий [Некролог]. — «Вісті ВУЦВК». X.,
1933, 14 травня.
Микитенко І., Наша відповідь — сміливіше йти вперед.
— «Літературна газета», ч. 10. К., 1933, 27 травня, стор. 2.
«Микола Хвильовий» (Хроніка). — «Дзвони», ч. 5. Л.,
1933, стор. 272.
Озерський М., Записки на марґінесах. — «Вістник», кн.
10. Л., 1933, стор. 774-775.
Панч П., Від тебе чекали на допомогу в боротьбі за
нове життя. — «Літературна газета», ч. 10. К., 1933, 27
травня, стор. 2.
Попов М. М., Про націоналістичні ухили в лавах укра­
їнської парторганізації, про завдання боротьби з ними. —
«Червоний шлях», ч. 7. X., 1933, липень, стор. 109-126.
Славінський М., Дві смерті [Про самогубство М.
Скрипника і М. Хвильового]. — «Тризуб», ч. 30-31. Пар.,
1933, 27 серпня, стор. 3-6.
«Українське гаракірі» (3 нагоди чергового самогубства,
як акту проти московської демонстрації). — «Діло», ч. 204.
Л., 1933, 6 серпня, стор. 1.
Хвиля А., Куди ведуть дороги шведських могил? —
«Життя й революція», ч. 8-9. К., 1933, стор. 67-75.
Щупак С, Проти націоналізму в літературі. — «За
Марксо-ленінську критику», ч. 7. X., Література-ДВОУ-
Мистецтво, 1933, липень, стор. 26-36.
1934
Галій М. і Новицький Б., «Геть маску!» Національна
політика на радянській Україні в світлі документів. — Л.-
П., [Б. в.], 1934.
Галушко Д., Лицарі зради. — «Червоний шлях», ч. 2-3.
X., 1934, стор. 179.
Кулик І., Доповідь на першому Всеукраїнському з’їзді
радянських письменників. — «Радянська література», ч. 7-
8. К., 1934, стор. 196-199.
Лазаревський Г., Вражіння й зустрічі (Уривки із спо­
гадів). — «Ми», кн. 3. Вар., 1934, літо, стор. 157-173.
Липа Ю., Рідна мова і рідна немова. — «Вістник», кн.
1. Л., 1934, стор. 43, 46, 47.
«Сьезд писателей 25 июня». — «Литературная газета».
М., 1934, 14 березня.
Чортомлик Д., Конгрес літсовхозу в СССР. — «Віст­
ник», кн. 9. Л., 1934. стор. 682-683.
749 1935
Г. Н., Радянські літературні аскари. — «Самостійна
думка», ч. 11-12. Ч., 1935, стор. 637-647.
ЕМГА, Життя. — «Студентський вістник». Л., 1935,
стор. 2-4.
Л. М., З пресового фільму. — «Вістник», кн. 2. Л., 1935,
стор. 154-155.
, З пресового фільму. — «Вістник», кн. 10. Л.,
1935, стор. 767.
Маланюк Є., 13. V. 1933 (Пам’яті М. Хвильового). —
У кн.: «Дніпро», календар-альманах на звичайний рік 1935.
Річник XII. Л., Українське т-во допомоги емігрантам з
України у Львові, 1935, стор. 69-78.
, Рго тетогіа. — «Вістник», кн. 12. Л., 1935, стор.
886-891.
Хвилевий Микола. — У кн.: «Большая советская знци­
клопедия», том 59, гол. ред. О. Ю. Шмідт. М., Государ-
ственньїй инстититут «Советская знциклопедия», ОГИЗ
РСФСР, 1935, стор. 484.
Читач, Літературні нариси. — «Самостійна думка», ч.
5. Ч., 1935, стор. 273-274.
1936
Кривоніс В., «Микола Хвильовий». — Л., «Масова істо­
рично-освітня бібліотека», ч. 3. 1936, 32 стор.
Комсомолець, «Совєтська» молодь (Допис із СУЗ). —
«Самостійна думка», кн. 6-7-8. Ч., 1936, стор. 356-370.
Ольбир, 3 масової літератури: В. Кривоніс «Микола
Хвильовий». — «Назустріч», ч. 13. Л., 1936, 1 липня,
стор. 6.
Попов М. М., «Основні моменти історії КП(б)У». —
К., Партвидав ЦК КП(б)У, 1936, стор. 67.
Постишев П. П., «Пути украинськой советской лите-
750
ратурьі» (Речь на пленуме правлення Союза Советских
Писателей Украинм). — М., Партиздат ЦК ВКП(б), 1936,
стор. 11, 13, 15.
Рудницький М., «Від Мирного до Хвильового». — Л.,
«Діло», 1936, стор. 356-363.
Шлендик И., Подмена Тараса Шевченка большевиками.
— «Вісти української національної кольонії в Маньчжу-ді-
го». Маньчжу-ді-го, [Китай], 1936, стор. 16-20.
1937
Волошин Р., До проблеми самогубства М. Хвильового.
— «Вістник», том II. Л., 1937, стор. 419-425.
Гординський Я., Повість у Радянській Україні. —
«Наша культура», кн. 10. Л.-Вар., 1937, жовтень, стор.
369-375.
Наріжний О., До «Далекого шуму». — «Вістник», кн.
12. Л., 1937, стор. 906-910.
Романенчук Б. Т., Вступна стаття. — У кн.: М. Хви­
льовий «Вибрані твори». Л., «Українська книгоспілка»,
1937, стор. У-ХХХІ.
Федорів Р., Україна в майбутній війні. — «Далекосхід­
ній націоналіст». Харбін [Китай], 1937, серпень, стор. 10-12.
Штуль О., Далекий шум. — «Вістник», кн. 7-8. Л., 1937,
стор. 527-535.
1938
Николишин С, «Націоналізм у літературі на східніх
українських землях». — Пар., «Ілогаігіе — ЕсНііоп ІЛсга-
іпіеппе», 1938, стор. 5, 15-26, 30-32, 38, 39, 41-43, 45.
С. М. [Сціборський М.], «Україна й національна полі­
тика Совєтів». — [Б. м.], 1938, стор. 45-47, 53, 79.
1939

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.