Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

БІБЛІОГРАФІЯ — 5

«Історія української літератури у восьми томах».
Том 6. Література періоду боротьби за перемогу соція-
лізму (1917-1932). — К., АН УРСР, 1970, стор. 23-25, 29,
34-38, 40, 42-44, 50, 54, 62-64, 66, 70-71, 73-75, 81-84, 124,
125, 130, 142, 146, 154, 210, 212, 232, 234-237, 261, 263, 270,
277, 278, 282, 423.
ІдіїЬег, М. М., Іпігоа’исііоп. — У кн.: «Оп іЬе Сиггепі
Зііиаііоп іп іЬе ІЛсгаіпе» Ьу ЗегЬіі МагІакЬ апсі Уаяуі ЗЬакЬ-
гаі. Есііїесі Ьу Реіег і. РоІісЬпу). Апп АгЬог, ТЬе ІІпіуегїііу
оі Міспі^ап Рге88, 1970, стор. XXIX.
«ІІкгаіпа. Тегагпіергозс і рпезііозс». Ргаса гЬіогоша росі
гесіаксіз Міесгузіа^а Кагавіа і Апіопіе^о Росігагу. — Кгако\у,
Какіасіет Ші\уег$у1е1и іа^іеНопвкіе^о, 1970, ра§е 397.
1971
БОЙКО Ю., Микола Хвильовий; З останніх творів М.
Хвильового. — У кн.: Юрій Бойко «Вибране». Том І. Мю.,
Накладом автора, 1971, стор. 111-132; 177-185.
Винниченко В., Про самогубство М. Хвильового і М.
Скрипника (3 неопублікованих записок В. Винниченка
«Думки про себе на тім світі»). — «Сучасність», ч. 9. Мю.,
1971, стор. 7-18.
Гак А., Не так Хвильовий, як ті хвильовинята. —
«Українські вісті». Н. У., 1971, 23 травня.
Костюк Г., «Теорія і дійсність». До проблеми вивчення
теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному
питанні. — Мю., «Сучасність», 1971, стор. 135.
Лавріненко Ю., Дух неспокою (3 ідей і мотивів мис­
тецької прози Миколи Хвильового); Побратимства від-
родженців. — У кн.: Юрій Лавріненко «Зруб і парости».
Мю., «Сучасність», 1971, стор. 33-81; 117-126.
, «Зруб і парости». Літературно-критичні стат­
ті, есеї, рефлексії. — Мю., «Сучасність», 1971, стор. 9, 18,
19, 23-28, 30, 33-81, 107, ПО, 111, 117-126, 146, 162, 163, 175,
180, 186, 219, 322.
778
Фещенко В., «Із студії про новелу». — К., «Радянський
письменник», 1971, стор. 94-96.
1972
Кошелівець І., «Микола Скрипник». — Мю., «Сучас­
ність», 1972, стор. 70, 72, 125, 127, 166, 168, 170-175, 177-
179, 182, 184, 215, 216, 233, 243.
Смолич Ю., «Розповіді про неспокій немає кінця».
Книга третя. — К., «Радянський письменник», 1972, стор.
17, 18,36,73, 174, 175.
1973
Гак. А. (Задека М.), «Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку».
Спогади. — Н.У.-Ф., [Б.в.], 1973, стор. 169, 176, 178-183,
185, 186, 190-193, 197, 198, 207, 209, 212.
Дзюба И., «Интернационализм или руссификация?» —
Мю., «Сучасність», 1973, стор. 85, 202.
Донцов Д., Микола Хвильовий [Передрук]. — «Сучас­
ність», ч. 5. Мю., 1973, стор. 75-94.
Лисяк-Рудницький І., «Між історією й політикою». —
Мю., «Сучасність», 1973, стор. 228-232.
«73 травня 1933». — «Сучасність», ч. 5. Мю., 1973,
стор. 70-74.
1974
Бойко Ю., Ще раз про М. Хвильового. — У кн.: Юрій
Бойко «Вибране», Том II. Мю., «Українське видавництво»,
1974, стор. 56-64.
, Націоналізм на Східноукраїнських землях у
добі Коновальця. — У кн.: «Євген Коновалець та його
доба». Мю., Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974,
стор. 579, 604, 608.
Скрипник М., Підсумки «Літературної дискусії». — У
кн.: Микола Скрипник «Статті й промови з національного
питання». Упорядкував Іван Кошелівець. Мю., «Сучас­
ність», 1974, стор. 57, 62-64, 75, 76.
779 Сосновський М., «Дмитро Донцов». Політичний пор­
трет. — Н.И.-Т., НТШ, Бібліотека українознавства, том
XXXIII. 1974, стор. 160, 188, 189, 190, 259, 287, 356.
1975
Коваль А., Открьітое письмо. — У кн.: «Националь-
ньій вопрос в СССР». Сборник документов. Составитель
Роман Купчинский. — Мю., «Сучасність», 1975, стор. 147.
Ласло-Куцюк М., д-р., «Українська радянська літера­
тура». — Бухарест, Мультиплікаційний Центр Бухарест­
ського Університету, 1975, стор. 13, 14.
Шкандрій М., Передмова. — У кн.: «П’ять оповідань».
Т., Група студій української політичної думки, 1975.
1976
Варварцев М. М., «Буржуазне „українознавство» —
знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму». — К., «Нау­
кова думка», 1976, стор. 93-94.
Кедрин І., «Життя — події — люди». Спомини і ко­
ментарі. — Н.-Й., «Червона калина», 1976, стор. 67, 241,
332,340,481,549,569,629.
Неуважний Ф., Вільна Академія Пролетарської Літе­
ратури. — У кн.: «Український календар, 1976». Вар.,
Українське суспільно-культурне товариство, 1976, стор.
194-196.
Касігіеіоуузкі ]., «Котипізіусгпа рагііа 2,асНойпіе) Шга-
іпу 1919-1929». \У?г1о\уе ргоЬІету ігіео1о§ісгпе. — Кгакбш,
«\Уус1а\упісІ\уо Ьііегаскіе», 1976, стор. 145-149, 156, 157, 160,
162, 171, 181, 192, 194.
Рег^изоп, В. М., «Ьугісіхт іп іНе Еагіу Сгеаііїе Ргозе о/
Мукоіа КИууІоуу». РЬ. О. ОІЇЇЄГШІОП. — Т., ІМуегзку оГ
Тогопіо, 1976, 315 стор.
№77
«Ваплітянський збірник». Видання друге, доповнене, під
редакцією Юрія Луцького. — Е., Канадський Інститут
т
Українських Студій, «Мозаїка», 1977, стор. 7, 8, 10-20, 23-
25, 27, 29, 33-47, 49, 63, 64, 66-68, 78, 93, 114, 117, 141, 151,
204, 205, 207-210, 215, 216, 224, 225, 227, 231, 232, 234-239,
246, 247, 250-254, 257, 258, 260.
Лук’янова В. П., «З історії радянсько-німецьких літе­
ратурних взаємин». — К., «Наукова думка», 1977, стор.
16.
Ідіскуі, С. 8. N.. Іпігойисііоп. — У кн.: «Ваплітянський
збірник». Видання друге, доповнене, під редакцією Юрія
Луцького. Видання Канадського Інституту Українських
Студій, «Мозаїка», 1977, стор. 7-26.
Любченко А., Спогади про Хвильового (Із записної
книжки); Миколі Хвильовому. — У кн.: «Ваплітянський
збірник». Видання друге, доповнене, під редакцією Юрія
Луцького. Видання Канадського Інституту Українських Сту­
дій, «Мозаїка», 1977, стор. 33-46; 151, 152.
«Олена Теліга». Збірник. Редакція і примітки О. Жда-
новича [О. Штуля]. — Д.-Н. Й.-Пар., Український Золотий
Хрест у ЗСА, 1977, стор. 76, 138, 141, 179, 244, 381, 407,
410—411.
Семененко О., «Харків, Харків…» — Мю., «Сучасність»,
1977.
Теліга О., Нарозстіж вікна!; Партачі життя (До про­
блеми цивільної відваги). — У кн.: «Олена Теліга». Збір­
ник. Редакція і примітки О. Ждановича. Д.-Н. Й.-Пар.,
Український Золотий Хрест у ЗСА, 1977, стор. 146-149;
159-199.
1971
Гришко В., Український націонал-комунізм на історич­
ній пробі доби українізації (1923-1933). — «Сучасність», ч.
12. Мю., 1978, стор. 56-81.
«Етапи великого шляху». Керівна роль КПРС у ста­
новленні і розвитку української радянської літератури.
— К., АН УРСР, 1978.
781 Зеров М., Евразійський ренесанс і пошехонські сосни.
— У кн.: «Хрестоматія з української літератури XX сто­
ліття». Упорядкували Є. В. Федоренко та П. Маляр. Н. Й.,
Шкільна Рада УККА, 1978, стор. 152-154.
Копелев Л., «И сотворил себе кумира». — Знн Арбор,
«Ардис», 1978, стор. 169, 170, 188, 189.
Костюк Г., «Окаянні роки». Від Лук’янівської тюрми
до Воркутської трагедії 1935-1940 рр. — Т., «Діялог», 1978,
стор. 1,3,42,43,58,82, 117, 135.
, Трагічний фінал. До 45-річчя від дня смерти М.
Хвильового, 13. V. 1933 — 13. V. 1978. — «Сучасність», ч.
5. Мю., 1978, стор. 19-34.
Майстренко И., «Национальная политика КПСС в ее
историческом розвитий». — Мю., «Сучасність», 1978, стор.
95, 105-107, 122.
«Микола Хвильовий, 1893-1933». — У кн.: «Хрестоматія
з української літератури XX століття…», стор. 136-137.
Любченко А., Його таємниця (У 45-і роковини смер­
ти М. Хвильового). — «Сучасність», ч. 5. Мю., 1978, стор.
3-18.
Шевельов Ю., Про памфлети Миколи Хвильового. —
«Сучасність», ч. 2. Мю., 1978, стор. 17-59.
1979
Вс^ко-ВІосЬуп, 5., Мукоіа СН\у1’о\уі. — У кн.: Зтц
Вс^ко-ВІоспуп «Се^еп гїеп 5ігот. Ап^емуаШіе Веіігаве гиг
ОезсЬіспІе гіег «ІауікКеп Іліегаїигеп». НеісІеІЬеге, Сагі \УіпІег
ипіуег8ііаі8уег1ае, 1979, стор. 327-345.
Гай-Головко О., «Смертельною дорогою». Події нашо­
го часу. Том І. — Вінніпег, «Тризуб», 1979, стор. 238, 254,
255, 281-283.
Голубенко П., Микола Хвильовий сьогодні. — «Сучас­
ність», ч. 2. Мю., 1979, стор. 47-64.
Задеснянський Р. [Бжеський Р.], «Що нам дав М. Хви-
782
льовий?». Видання третє, перевірене й доповнене. — [Б. м.],
«Критична думка», 1979, 266 стор.
Кобець О., Микола Хвильовий (3 недрукованих спо­
гадів). — «Нові дні», ч. 12. Т., 1979, грудень, стор. 22-25.
Лавріненко Ю., Від вироку заглади до документованої
історії. — «Сучасність», ч. 1. Мю., 1979, стор. 113-115.
Майстренко І., «Історія Комуністичної партії Укра­
їни». — Мю., «Сучасність», 1979, стор. 79, 97, 102, 119-131,
136-137, 139, 150.
«Михайло Драй-Хмара». З літературно-наукової спад­
щини. Ред. Г. Костюк. — Н.У.-Пар.-Сидней-Т., Записки
НТШ, Філологічна Секція, т. СХСУІІ, 1979, стор. 332, 333,
336, 337, 352, 358, 403.
Перейма В., Ще про творчість Хвильового. — «Наш
голос», ч. 2. Трентон, Н. Дж., 1979, стор. 37.
«Українська радянська література». За редакцією
П. П. Кононенка та В. В. Фащенка. — К., «Вища школа»,
1979, стор. 67, 68, 73, 74, 82-84, 87, 88, 92, 95, 96, 100, 115,
148, 227, 230, 232, 390, 426.
1980
Кобець О., Микола Хвильовий (3 недрукованих спога­
дів) [Закінчення]. — «Нові дні», ч. 1. Т., 1980, січень, стор.
30-32.
Костюк Г., «Володимир Винниченко та його доба».
Дослідження, критика, полеміка. — Н. И., УВАН у США,
1980, стор. 26, 66, 88-90.
Кошелівець І., «Олександер Довженко». — [Б.м.], «Су­
часність», 1980, стор. 64, 102, 368.
Лавріненко Ю., Рапсодія на 1933-ий і саможертву
Хвильового. — «Сучасність», ч. 5. Мю., 1980, травень, стор.
46-67.
Р. Б., Микола Хвильовий «Твори в п’ятьох томах».
Том 1-ий [Рецензія]. — «Українська книга», ч. 2. Ф., «Київ»,
1980, стор. 65-66.
783 8Ькапс1гц, М., «ТИе «Ьііегагу Бізсшзіоп» іп іНе 8о\іеІ
1/кгаіпе, 1925-1928». Рп. Б. ОіззегШіоп. — Т., ІГпіуегвіІу оГ
Тогопіо, 1980.
198 ї
«.Українські діячі про Миколу Хвильового». — «Смоло­
скип», ч. 11. Вашінґтон, 1981, весна, стор. 3.
«Сталін про Миколу Хвильового». — «Смолоскип», ч.
12. Вашінґтон, 1981, літо, стор. 4.
1982
Гірняк И., «Спомини». Упорядкував Богдан Бойчук. —
Н.-Й., «Сучасність», 1982, стор. 152, 221, 250, 272, 275, 279,
280, 285, 288, 300, 320, 321, 356-358, 362, 373, 449.
«Комуністи про Миколу Хвильового». — «Смолоскип»,
ч. 15. Вашінґтон, 1982, стор. 4.
Тарнавський О., Микола Хвильовий в опінії сучасників.
— У кн.: «Альманах Українського Народного Союзу на
рік 1982». Річник 72. Джерзі Ситі-Нью Йорк, «Свобода»,
1982, стор. 135-144.
Шкандрій М., Дві українські літератури: Микола
Хвильовий і сучасність. — «Діялог», ч. 7-8. Т., 1982, стор.
103-122.
Голубенко П., На полі бою. — «Нові дні». Т., 1982,
грудень, стор. 14-18; 1983, січень, стор. 10-11.
1983
Голубенко П., Трагедія Миколи Хвильового. — «Нові
дні», ч. 400. Т., 1983, червень, стор. 6-9; ч. 401-402, липень-
серпень, стор. 18-20.
, Поза межами можливого — памфлети Мико­
ли Хвильового. — «Сучасність», ч. 12. Мю., 1983, стор.
58-71.
«Заява ЦК КП(б)У до Виконкому Комінтерну». — У
кн.: «Українська суспільно-політична думка в 20 столітті».
784
Документи і матеріяли. Упорядкував Тарас Гунчак і Ро­
ман Сольчаник. Мю., «Сучасність», 1983, стор. 218-225.
Костюк Г., Проблеми літературної критики; Микола
Хвильовий. Життя, доба, творчість. — У кн.: Григорій
Костюк «У світі ідей і образів». Мю., «Сучасність», 1983,
стор. 17, 20-23, 27; 56-126.
Марченко Н., Чи варто роз’ятрювати рану? — «Укра­
їнська думка», ч. 43. Лондон, 1983, 27 жовтня, стор. 4.
Масе, З. Е., «Соттипит апй іНе ОіІетта$ о/ Маїіопаї
ЬіЬегаїіоп». Маїіопаї Соштипізт іп БОУІЄІ ІЛсгаіпе, 1918-
1933. — СатЬнй^е, Мав$., Нагуагсі ІЛсгаіпіап Кезеагсп
Іпяіііиіе, 1983, стор. 2, 86, 100, 102, 104-111, 114-116, 119-
160, 176, 180, 184, 186, 189, 192, 203, 206-210, 230, 232, 260,
304.
«Микола Хвильовий — зброя». — «Смолоскип», ч. 19.
Вашінґтон, 1983, весна, стор. 1-2.
Наддніпрянець В., «Українські націонал-комуністи». їх
роля у Визвольній війні України 1917-1956 рр. — Н.У.-Т.-
Сидней, Спілка Визволення України, 1983, стор. 14, 15, 24,
53-89, 106, 108, 124-126, 129-131, 133, 136, 142, 143.
Пундик Ю., «У полум’ї дружнього слова». — Пар.,
«Українське слово», 1983, стор. 259.
КасІ2Іе]о\У8кі 3., «ТНе Соттипізі Рагіу о/ \ҐеШгп ІЛсга­
іпе, 1919-1929». — Е., Сапасііап Іпвіііиіе оі ІЛсгаіпіап 8іидіе8,
ІМуешіу оі АІЬейа, 1983, стор. 113-117, 124, 125, 127-130,
134, 138, 146, 156, 157, 161, 188, 193.
Татарку М., Мукоіа КНууІоууі «Туогу V ріаІ’окН Іо-
такН». Уоі. 3. — «^огШ Іліегаїиге Тосіау», 1983, Зргіпе.
Шумський О., Промова на червневому пленумі (2-6 чер­
вня 1926) ЦК КП(б)У; Про українізацію і український
культурний процес (Промова на засіданні політбюра 20.
XI. 26 р.); Ідеологічна боротьба в українському культур­
ному процесі (Доповідь т. О. Шумського на зборах комо-
середку Наркомосу 25 листопада 1926 р.). — У кн.: «Укра­
їнська суспільно-політична думка в 20 столітті». Документи
785 і матеріяли. Том II. Упорядкували Тарас Гунчак і Роман
Сольчаник. — [Б.м.], «Сучасність», 1983, стор. 146-153; 184-
188; 188-203.
1984
«История Украинськой ССР», том 7. «Украинськая
ССР в период построения и укрепления социалистического
общества (1921-1941)». Відповідальний ред. С.В. Кульчиць-
кий. — К., «Наукова думка», 1984, стор. 115, 149, 168, 296,
316,317.
Ьещігку], В., «РоШісх апй хосіеіу іп ЗОУІЄІ ІЛсгаіпе, 1953-
1980». — Е., Сапасііап Іпзіііиіе оГ ІІкгаіпіап 5ішііе8, ІМУЄГ-
8ііу оі АІЬеПа, 1984, стор. 18, 23, 119.
Рибалка Д., Чи варто роз’ятрювати рану? Відгук на
статтю — «Нові дні», ч. 408. Т., 1984, лютий, стор. 30-31.
Тарнавський О., 1933 — Заповідник смерти (А. Кест-
лер і М. Хвильовий). — «Нові дні», ч. 411. Т., 1984, тра­
вень, стор. 16-18.
1985
Ногсіупвкуі, 3., «ПіегаШгпа кгуїука рій$о\)егзко)і 1/кга-
Ііпу». Ьуіу-ЬетЬег§ 1939. Еіп АЬгІ88 сіег Іліегаїигкгіїік іп
сіег Зоуіеіикгаіпе дег 1920-ЗОег .Іапге. Негаи8§е§еЬеп иші
еіп^еіеііеі УОП О. НогЬаІ8сЬ. — Мйпспеп, Уег1а§ Оио За^пег,
1985, стор. 11, 13-15, 40, 42-47, 54, 58-61, 64-67, 69, 70, 75-
79,81,84,88,99, 101,105, 110,116-121, 124.
Лавріненко Ю., «Чорна пурга та інші спомини». —
[Б.м.], «Сучасність», 1985, стор. IV, 8, 65, 66, 70-73, 78, 85,
107, 136-140, 145, 161-163, 165, 168, 178, 182, 186.
Майстренко І., «Історія мого покоління». Спогади
учасника революційних подій в Україні. — Е., Канадський
Інститут Українських Студій, Альбертський Університет,
1985, стор. 189, 190, 200, 201, 231, 235, 258, 397.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.