Репресоване «відродження» / Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник

ШЛЯХИ І ДОЛІ

БАРБАР
А ркадій Олексійович
Народився 1879 р. у с. Попівщина Роменського повіту
Полтавської губернії. Українець, мав вищу освіту. До ареш­
ту — 18 серпня 1929 р.— працював на посаді старшого асис­
тента Київського медичного інституту, був науковим
співробітником Всеукраїнської академії наук. Мешкав у
Києві. —
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. Під час відбування пока­
рання трибуналом УНКВС Ленінградської області 9 жовтня
1937 р. засуджений до виняткової міри покарання.
Розстріляний З листопада 1937 року.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу
злочину.
109

 

БЄЛИЙ
М икола Павлович
Народився 1897 р. у Катеринославі. Українець, мав неза-
кінчену вищу освіту. До арешту — 12 листопада 1929 р.—
працював учителем і навчався у Дніпропетровському ін­
ституті народної освіти. Мешкав у Дніпропетровську.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу
злочину.

 

БІДНОВА
Любов Євгенівна
Народишся 1882 р. в Одесі. Українка, мала середню
освіту. До арешту — 10 вересня 1929 р.— працювала вчитель­
кою 20-і трудовоі школи м. Дніпропетровська. Мешкала
у Дніпропетровську.
Засуджена до трьох років позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу
злочину.

 

БЛИЗНЮК
Петро Степанович
Народився 1880 р. в м. Переяславі Київської губернії.
Українець, мав початкову освіту. До арешту — 5 вересня
1929 р.— працював лаборантом Держхлібінспекції. Мешкав
у м. Кременчуці Полтавської області.
Засуджений до шести років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. Повторно засуджений
22 листопада 1933 р. до заслання у Казахстан.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
112

 

БОЛОЗОВИЧ
Авксентій Автономович
Народився 1887 р. на Білоцерківщині Київської губернії.
Українець, мав середню освіту. Арештований в іншій справі
5 березня 1928 року. До арешту працював викладачем
Київського кооперативного інституту. Мешкав у Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.

 

БОТВИНСЬКИЙ
Максим Никифорович
Народився 1888 р. в м. Таращі Київської губернії. Укра­
їнець, мав середню освіту. До арешту — 17 серпня 1929 р.—
працював членом правління «Молочарстлки». Мешкав у
Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. 21 вересня 1932 р. коле­
гією ОДПУ висланий до Казахстану строком на три роки.
1 грудня 1937 р. трійка УНКВС Алма-Атинської області за­
судила його до розстрілу. Вирок виконано 8 грудня 1937 ро­
ку.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ГАНЦОВ
Всеволод Михайлович
Народився 1892 р. у м. Чернігові. Українець, мав вищу
освіту. До арешту — 28 серпня 1929 р.— працював на по­
саді професора Київського інституту народної освіти, був нау­
ковим співробітником Всеукра’інськоі академГі наук. Мешкав
у Києві.
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. 15 квітня 1938 р. особли­
вою нарадою НКВС СРСР знову засуджений до восьми
років. Особливою нарадою МДБ СРСР 19 квітня 1950 р. за­
сланий на спецпоселення у Красноярський край.
Відбувши майже двадцятирічне ув’язнення, 1956 р.
звільнений. Усі його наукові праці були заборонені й не
підлягали реабілітації. Помер в середині 80-х років.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
115

 

ГЕРМАЙЗЕ
Йосип Юрійович
Народився 1892 р. у Києві. Українець, мав вищу освіту.
Відомий літературознавець. До арешту — 27 липня 1929 р.—
працював на посаді професора Київського інституту народ­
ної освіти.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. 26 липня 1934 р. звільне­
ний із соловецьких виправно-трудових таборів і рішенням
колегії ОДПУ від 16 липня 1934 р. висланий у Саратовську
область на два роки. 8 грудня 1937 р. трійкою УНКВС Сара­
товської області засуджений до десяти років позбавлення
волі. Помер у місцях ув’язнення.
Президія Саратовського обласного суду 22 вересня
1958 р. скасувала вирок по справі, припинивши її за відсутніс­
тю складу злочину.

 

ГОЛОСКЕВИЧ
Григорій Костянтинович
Народився 1885 р. у с. Супрунківщ Кам’янець-Поділь-
ського повіту Подільської губернії. Українець, мав вищу
освіту. До арешту — 17 серпня 1929 р.— працював науковим
співробітником Всеукраїнської академії наук, редактором
«Словника живої мови». Мешкав у Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. Перебував на засланні
у Тобольську. Є відомості про те, що його знайшли повіше­
ним у міському парку (дата невідома).
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.

 

ГРЕБЕНЕЦЬКИЙ
Олександр 3іновійович
Народився 1874 р. у с. Фурси Білоцерківського повіту
Київської губернії. Українець, мав вищу освіту. До ареш­
ту — 4 липня 1929 р.— працював учителем і помічником за­
відуючого Першою Київською трудовою школою. Мешкав у
Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. 7 грудня 1937 р. трійкою
УНКВС Марійської АРСР засуджений до розстрілу. Вирок
виконано 8 грудня 1937 року.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ДОГА
Василь Михайлович
Народився 1886 р. у Златополі (нині — Київська обл.).
Українець, мав вищу освіту. До арешту — 25 вересня
1929 р.— був професором Всеукраїнської академії наук.
Мешкав у Києві.
Засуджений до вислання за межі Украіни строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.

 

ДУБРОВСЬКИЙ
Віктор Григорович
Народився 1876 р. в м. Фастів на Київщині. Українець,
мав вищу освіту. До арешту — 15 вересня 1929 р.— працю­
вав науковим співробітником Всеукраїнської академії на­
ук — редактором Інституту украінськоі наукової мови, за­
відував видавничим відділом Цукротресту. Мешкав у Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі. Повторно
засуджений 1 грудня 1937 р. до десяти років позбавлення
волі. Особливою нарадою НКВС 16 грудня 1942 р. рішення
трійки змінено, строк покарання зменшено. Звільнений
22 лютого 1943 р. із «Свободтагу» Амурської області.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
120

 

ДУРДУКІВСЬКИЙ
Володимир Ф едорович
Народився 1874 р. у с. Пединівка Звенигородського повіту
Київської губернїі. Українець, мав вищу освіту. До ареш­
ту — З липня 1929 р.— працював завідуючим Першою
Київською трудовою школою. Мешкав у Києві.
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. 31 грудня 1937 р. особли­
вою нарадою УНКВС Киівськоі області засуджений до роз­
стрілу. Вирок виконано.
Постановою Верховного суду УРСР 25 січня 1967 р. ви­
рок скасовано і справу припинено за відсутністю складу зло­
чину.

 

ЄФРЕМОВ
Петро Олександрович
Народився 1883 р. у с. Пальчик Звенигородського повіту
Київської губернії. Українець, мав вищу освіту. До ареш­
ту — 9 вересня 1929 р.— працював професором Дніпропет­
ровського інституту народної освіти. Мешкав у Дніпропет­
ровську.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
122

 

ЄФРЕМОВ
Сергій Олександрович
Народився 1876 р. у с. Пальчик Звенигородського повіту
Київської губернії. Українець, мав вищу освіту. Відомий вче-
ний-літературознавець, академік з дореволюційних часів.
Віце-президент ВУАН. Був міністром у національних спра­
вах Генерального секретаріату Центральної Ради. На мо­
мент арешту — 21 липня 1929 р.— дійсний член Всеук-
раїнської академії наук. Мешкав у Києві.
Засуджений до десяти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на п’ять років. Помер 31 березня
1939 p., за три місяці до закінчення строку ув’язнення.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
123

 

ЗА ЛІСЬКИЙ
Андрій Петрович
Народився 1885 р. у м. Городище Київської губернії. Укра­
їнець, мав середню освіту. До арешту в іншій справі — 6 бе­
резня 1928 p.— працював викладачем Першої Київської тру­
дової школи. Мешкав у Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
124

 

ІВАНИЦЯ
Григорій Микитович
Народився 1892 р. у м. Шостка Чернігівської губернії.
Українець, мав вищу освіту. До арешту — 18 серпня
1929 р.— був професором Київського інституту народної
освіти, науковим співробітником Всеукраїнської академії на­
ук. Мешкав у Києві.
Засуджений на шість років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. 21 лютого 1938 р. трійкою
УНКВС Красноярського краю засуджений до десяти років
позбавлення волі. Помер 24 серпня 1938 р. в Північно-
східному таборі Магаданської області.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
125

 

ІВЧЕНКО
Михайло Євдокимович
Народився 1890 р. у с. Никонівка Прилуцького повіту
Чернігівської губернії. Українець, мав середню освіту. Пи­
сьменник. Заарештований 24 вересня 1929 року. Мешкав
у Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.
Коли почалися масові репресії, виїхав спершу до Москви,
а потім на Північний Кавказ, до м. Орджонікідзе, де працю­
вав економістом, а з березня 1939 р.— викладачем англійсь­
кої мови в сільськогосподарському інституті. Помер в сере­
дині жовтня 1939 р. від сибірської виразки.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

КАРПОВИЧ
Народився 1887 p. y c. Тимків Кам’янець-Подільського по­
віту Подільської губернії. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 16 вересня 1929 р.— працював учителем Чернігів­
ської школи ім. М. М. Коцюбинського. Мешкав у Черні­
гові.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

КРИВЕНЮК
Михайло Васильович
Народився 1871 р. у с. Гнийниця на Волині. Українець,
мав вищу освіту. До арешту — 15 вересня 1929 р.— працю­
вав науковим співробітником ВУАН — редактором Інститу­
ту української наукової мови. Мешкав у Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

КУДРИЦЬКИЙ
Микола Антонович
Народився 1883 р. у с. Новоселиця Чигиринського повіту
Київської губернії. Українець, мав вищу освіту. До ареш­
ту — 15 вересня 1929 р.— працював професором Київського
медичного інституту, науковим співробітником Всеукраїнсь­
кої академії наук, був членом президії медичної секції
ВУАН. Мешкав у Києві.
Засуджений до трьох роте позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ЛАГУТА
Микола Дмитрович
Народився 1895 р. у м. Миколаєві. Українець, мав незакін-
чену вищу освіту. До арешту — 11 жовтня 1929 р.— працю­
вав викладачем Миколаївського інституту народної освіти.
Мешкав у Миколаєві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно і
звільнений з-під варти у залі суду ‘. 15 листопада 1937 р.
трійкою УНКВС Одеськоі області засуджений до розстрілу.
Вирок виконано.
Постановою військового трибуналу Одеського військового
округу від 21 червня 1957 р. вирок скасовано і справа при­
пинена за відсутністю складу злочину.

 

МАТУШЕВСЬКИЙ
Борис Федорович
Народився 1907 р. у с. Будаївка на Київщині. Українець.
До арешту — 18 травня 1929 р.— навчався у Київському
інституті народної освіти. Мешкав у Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі. Після тю­
ремного ув’язнення повернувся на Україну.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

МОРГУЛІС
Зіновій Григорович
Народився 1880 р. у с. Погреби Тетїівського повіту
Київської губернії. Єврей, мав вищу освіту. До арешту —
ЗО жовтня 1929 р.— працював на посаді юрисконсульта
«Молочарспілки», був членом колегії захисників. Мешкав у
Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

НІКОВСЬКИЙ
Андрій Васильович
Народився 1885 р. у с. Малий Буялин на Херсонщині.
Українець, мав вищу освіту. До арешту — 23 липня 1929 р.—
працював науковим співробітником Всеукраінськоі академГі
наук. Мешкав у Києві.
Засуджений до десяти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на п’ять років. Покарання відбував
у соловецькій в’язниці. Звільнений 21 квітня 1940 року.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ОТАМАНОВСЬКИЙ
(АТАМАНОВСЬКИЙ)
Валентин Дмитрович
Народився 1893 р. на Київщині. Українець, мав вищу
освіту. До арешту — 26 серпня 1929 р.— працював директо­
ром Вінницького філіалу Всенародної бібліотеки ВУАН.
Мешкав у Вінниці.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. Повторно засуджений ко­
легією ОДІТУ 1 липня 1934 р. до заслання в Татарську АРСР.
Звільнений 26 серпня 1936 року. З 1958 р. жив у Харкові,
працював у медичному інституті. Помер у 1964 році.
Пленум Верховного суду.У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ПАВЛУШКОВ
Микола Петрович
Народився 1904 р. у м. Тулі. Українець. До арешту —
18 травня 1929 p.— навчався y Київському інституті народ­
ної освіти. Мешкав у Києві.
Засуджений до десяти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. Під час відбування пока­
рання трійкою УНКВС 9 жовтня 193Z Р- засуджений до роз­
стрілу. Вирок виконано 3 листопада 1937 року.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши їі за відсутністю складу зло­
чину.

 

ПАНЧЕНКО-ЧАЛЕНКО
Кирило Михайлович
Народився 1888 р. в Одесі. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 10 вересня 1929 р.— працював викладачем одесь­
ких індустріального і млинарського технікумів. Мешкав у
Одесі.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.
136

 

ПІДГАЄЦЬКИЙ
Володимир Якович
Народився 1889 р. у м. Кам’янець-Подільський Поділь­
ської губернії. Українець, мав вищу освіту. До арешту —
19 жовтня 1929 р.— був професором Київського медичного
інституту, науковим співробітником Всеукраїнської академії
наук. Мешкав у Києві.
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. Під час відбуття покаран­
ня трійкою УНКВС 9 жовтня 1937 р. засуджений до винят­
кової міри покарання. Розстріляний 3 листопада 1937 року.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.

 

СЛАБЧЕНКО
Михайло Єлисейович
Народився 1882 р. в Одесі. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 20 січня 1930 р.— був професором Одеського
інституту народної освіти, академіком Всеукраїнської ака­
демії наук. Мешкав у Одесі.
Засуджений до шести років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. Після відбуття покарання
проживав у Йошкар-Олі.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

СЛАБЧЕНКО
Тарас Михайлович
Народився 1904 р. в Одесі. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 20 грудня 1929 р.— працював викладачем робіт-
факу Одеського медичного інституту і Одеського робітничо­
го університету, був секретарем Одеського наукового това­
риства при Всеукраїнській академії наук. Мешкав у Одесі.
Засуджений до трьох років позбавлення волі. 27 жовтня
1937 р. Військовою колегією Верховного суду СРСР засуд­
жений до розстрілу. Вирок виконано.
Постановою колегії Верховного суду СРСР від 23 березня
1959 р. вирок скасовано і справу припинено за відсутністю
складу злочину.
139

 

СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬК А
Людмила Михайлівна
Народишся 1868 р. у с. Карпівка Могилів-Подільського
повіту Подільської губернії. Дочка відомого українського пись­
менника М. П. Старицького, по матері — онука М. В. Лисен­
ка. У Києві закінчила приватну гімназію. Авторка багатьох
історичних драм, віршів, перекладів. Заарештована 15 січня
1930 року. Мешкала у Києві.
Засуджена до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. Після відбуття покарання
повернулася до Києва. 20 липня 1941 р. знову заарештована
і вислана до Акмолинська. Дорогою померла.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

СТРАШКЕВИЧ
Володимир Михайлович
Народився 1875 р. у с. Вишневичі на Київщині. Українець,
мав вищу освіту. До арешту — 15 вересня 1929 р.— працю­
вав науковим співробітником Всеукраїнської академії наук.
Мешкав у Києві.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ТОВКАЧ
Костянтин Іванович
Народився 1882 р. у с. Рудівка Прилуцького повіту Черні­
гівської губернії. Українець, мав вищу освіту. До арешту —
15 вересня 1929 р.— був членом Полтавської колегії адво­
катів. Інвалід. Мешкав у Полтаві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP скасував 11 вересня
1989 р. вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу
злочину.
142

 

ТОКАРЕВС ЬКА
Ніна Сергіївна
Народилася 1888 р. у с. Кочубеїв Кам’янецького повіту
Подільської губернії. Українка, мала незакінчену вищу
освіту. До арешту — 23 липня 1929 р.— працювала вчитель­
кою Першої Київської трудової школи. Мешкала у Києві.
Засуджена до трьох років позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши Ті за відсутністю складу зло­
чину.

 

ТРЕЗВИНСЬКИЙ
Юрій Костянтинович
Народився 1886 р. у с. Самородні Канівського повіту
Київської губернїі. Українець, мав незакінчену вищу освіту.
До арешту — 3 липня 1929 р.— працював учителем Першої
Київської трудової школи. Мешкав у Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
144

 

ТУРКАЛО
Костянтин Тимофійович
Народився 1892 р. у с. Немиринці Подільської губернії.
Українець, мав вищу освіту. До арешту — 20 серпня
1929 р.— працював редактором Інституту української науко­
вої мови ВУАН, за фахом — хімік. Мешкав у Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.
У 1930— 1931 рр. ще двічі заарештовувався. 20 квітня
1931 р. був звільнений. Працював у різних містах, з 1939 р.—
у Києві. Наприкінці Великої Вітчизняної війни виїхав з ро­
диною на Захід. Помер 1979 р. у США.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
145

 

УДОВЕНКО
Володимир Васильович
Народився 1881 р. у Києві. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 22 листопада 1929 р.— був науковим співробітни­
ком Всеукраїнської академії наук, членом президії медичної
секції ВУАН, професором Київського медичного інституту.
Мешкав у Києві.
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. 25 листопада 1937 p., че­
рез три дні після повного відбуття покарання, замість
звільнення УНКВС Ленінградської області був засуджений
до розстрілу. Вирок виконано 8 грудня 1937 року.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ХОЛОДНИЙ
Григорій Григорович
Народився 1886 p. y м. Тамбові. Українець, мав вищу
освіту. До арешту — 23 серпня 1929 р.— працював науковим
співробітником Всеукраїнської академії наук, керуючим
Інститутом української наукової мови, викладачем Київсько­
го інституту народної освіти. Мешкав у Києві.
Засуджений до восьми років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на три роки. 14 лютого 1938 р. засуд­
жений до виняткової міри покарання. Дата виконання виро­
ку невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Олександр Григорович
Народився 1869 р. на Київщині. Українець. Відомий у світі
фахівець з діагностики пухлин. До арешту — 27 грудня
1929 р.— був професором Київського медичного інституту,
членом президії медичноі секціі Всеукраїнської академії на­
ук. Мешкав у Києві.
Засуджений до п’яти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. Звільнений влітку
1930 року. Працював у м. Статно (нині Донецьк). Помер
у 1939 році.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

ЧЕХІВСЬКИЙ
Володимир Мусійович
Народився 1876 р. у с. Горохуватка на Київщині. Укра­
їнець, мав вищу освіту. Активний діяч УСДРП, фактичний
керівник украінської автокефальної церкви. До арешту —
17 липня 1929 р.— священнослужитель. Мешкав у Києві.
Засуджений до десяти років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на п’ять років. 9 жовтня 1937 р.
трійкою УНКВС Ленінградської області засуджений до ви­
няткової міри покарання. Розстріляний 3 листопада 1937 ро­
ку.
Пленум Верховного суду УРСР 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

Ч ЕХІВСЬКИЙ
Микола Мусійович
Народився 1877 p. y с. Горохуватка на Київщині. Укра­
їнець, мав середню освіту. За часів Директорїі — військовий
комендант Києва. У 20-ті роки був священиком автокефаль­
ної церкви у Святошині. На момент арешту — 24 липня
1929 р.— тимчасово не працював. Мешкав у Харкові.
Засуджений до трьох років позбавлення волі з поражен­
ням у правах строком на два роки. 4 грудня 1937 р. трійкою
УНКВС Курської області засуджений до розстрілу. Вирок
виконано.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.
150

 

 

ШАРКО

Вадим Вікторович

Народився 1882 р. у Києві. Українець, мав вищу освіту. До
арешту — 20 серпня 1929 р.— працював науковим співробіт­
ником Всеукраїнської академїі наук — редактором Інституту
укр<іїнськоі наукової мови, був професором Київського коопе­
ративного інституту. Мешкав у Києві.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу зло­
чину.

 

Шило
Костянтин Степанович
Народився 1879 p. y c. Орловське Амурської губернії.
Українець, мав вищу освіту. До арешту — 26 вересня
1929 р п р а ц ю в а в завідуючим редакційним відділом
Київського філіалу Держвидаву України, науковим
співробітником Всеукраїнської академії наук. Мешкав у
Києві.
Засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.
Подальша доля невідома.
Пленум Верховного суду У PCP 11 вересня 1989 р. скасу­
вав вирок по справі, припинивши її за відсутністю складу
злочину.
152

 

ЩЕПОТЬЄВ
Володимир О лексан дрові
Народився 1880 р. в Полтаві. Українець, мав вищу освіту.
Професор Полтавського інституту народної освіти. До ареш­
ту — 15 листопада 1929 р.— відбував адміністративне за­
слання за так звану контрреволюційну діяльність.
Засуджений до вислання за межі України строком на три
роки. 19 листопада 1937 р. трійкою УНКВС Полтавської об­
ласті засуджений до виняткової міри покарання. Розстріля­
ний 29 листопада 1937 року.
Постановою Президії Полтавського обласного суду від
5 липня 1958 р. вирок скасовано і справу припинено за браком
доказів.

Категорія: Репресоване «відродження» / Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.