Аркадій ЛЮБЧЕНКО - ВИБРАНІ ТВОРИ

Аркадій ЛЮБЧЕНКО — ПРИМІТКИ

До цього видання увійшли вибрані твори Аркадія Любчен-
ка періоду 1924 — 1943 рр. з урахуванням потреб середніх

та вищих навчальних закладів. Всі твори друкуються з до-
триманням норм чинного правопису, збереженням мовних та
стилістичних особливостей творів автора і розміщені за ча-
сом написання. Усі твори А. Любченка подаються за остан-
німи редакціями, в яких враховані авторські правки.

Гордійко. Вперше надруковано в альманасі «Гарт». — 1924.

—  № 1. Подається за: Любченко А. Буремна путь. — Харків: ДВУ, 1927.

Зяма. Вийшло окремою книжкою: Любченко А. Зяма. — Харків: ДВУ, 1924. У «Червоному шляху» 1933 року у № 11-

12  вміщена розповідь А. Любченка про створення цієї нове­ли. «Зяма», як і багато інших творів письменника, у 1934 р. втрапила в око ортодоксальному критику. Вердикти — «го­нитва за вразливістю образу» та «формалізм» (Косіонов А. «Обеліски Салмансара» // Літературна газета. — 1934. — № 10). Подається за: Любченко А. Новели. — Харків: Дер­жавне літературне видавництво, 1936.

Кукіль. Першодрук у кн.: Любченко А. Кукіль. — Харків: ДВУ, 1924. Подається за: Любченко А. Твори: У 2-х томах. — Харків, К.: ЛіМ, 1932. —Т. 1.

Чужі Вперше надруковано у журналі «Квартали». — 1924.

—  № 1. Подається за: Любченко А. Буремна путь. — Харків: Державне літературне видавництво, 1927.

 

510


Леся Пізііюк


Тихші хутір. Вперше надруковано фрагмент «На тихому хуторі»//Література, Наука, Мистецтво.— 1924. — №9. По­вністю надруковано у збірці: Любченко А. Буремна путь. Харків: ДВУ, 1926. Подається за другим виданням 1927 р.

Із   темного передпокою. Вперше надруковано у журналі «Червоний шлях». — 1924 р. — № 11-12. Подається за:Люб- чепко А. Буремна путь. — Харків: ДВУ, 1927.

Гайдир. Вперше надруковано у «Червоному шляху». —

  1. — № 9. Подається за: Любченко А. Буремна путь. — Харків: ДВУ, 1927.

В берегах. Вперше надруковано у зб.: Любченко А. Бурем­на путь. — Харків: ДВУ, 1927. Подається за цією збіркою.

№ 2002. Вперше надруковано у журналі «Всесвіт». — 1925.

—  № 3. Подається за: Любченко А. Твори: У 2-х томах. — Харків. К.: ЛІМ, 1932. —Т. 1.

Via dolorosa. Вперше надруковано у журналі «Життя і ре­волюція». — 1926. — № 9. Подається за: Любченко А. Нове­ли. — к.: Державне літературне видавництво, 1936.

У   1934 р. (через 8 років після опублікування) ця новела стала причиною критики творчої манери А. Любченка. Ав­тор статті «Обеліски Салмансара» А. Косіонов (Літературна газета. — 1934. — № 10) висунув кілька тез (про «поганий зміст», «претенціозну» мову новели та кокетство «красиви­ми словами»), які А. Любченко заперечив, роз’яснюючи зна­чення деяких слів, наводячи історичні довідки у статті «Обе­ліски Косіонова» (Літературна газета. — 1934. — № 11). По­леміку припинила стаття М. Кагановича «Тінь Салмансара II» (Літературна газета. 1934. — № 18), в якій автор підво­дить підсумок попередніх статей, закидаючи А. Любченку: «Ви, безумовно, дбаєте про збагачення своєї культури вза­галі, мовної зокрема […] Ми вітаємо ваше намагання вико­ристовувати ширше багатства української лексики й синтак- си […]», але це «…може завести в обійми націоналістичноїес-

 

Примітки


511


тетики». У ті роки, після процесу СВУ, таке зауваження чи обвинувачення було чи не найбільшим гріхом. Правдоподіб­но, що такі закиди з боку критики, виклики на так звані «чис­тки» змусили А. Любченка оборонятися та виступати із само­критичними тезами.

Оповідання про втечу. Вперше надруковано у журналі «Червоний шлях». — 1926. — № 11-12. Подається за: Люб- ченко А. Новели. — К.: Державне літературне видавництво, 1936.

Образа. Вперше надруковано у журналі «Вапліте». — 1927.

—  №4. Подається за: Любченко А. Вертеп. — Краків — Львів: Українське видавництво, 1943.

Два листи. Вперше надруковано у журналі «Життя й ре­волюція». — 1928. — № 5. Подається за: Любченко А. Нове­ли. — К.: Держлітвидав, 1936.

Китайська новела. Вперше надруковано у журналі «Чер­воний шлях». — 1928. — № 5-6. Подається за: Любченко А. Новели. — К.: Державне літературне видавництво, 1936.

Вертеп. Вперше надруковано в альманасі «Літературний ярмарок». — 1929. — № 5.

Так само як і новели «Зяма», «Via dolorosa», у 1934 р. «Вер­теп» був підданий критиці. Причому сам автор змушений був його критикувати, визнавати свої помилки, вишукувати дже­рела націоналізму, доводити сюжетність «Вертепу». Подаєть­ся за: Любченко А. Вертеп. — Краків — Львів: Українське ви­давництво, 1943.

Кров. Вперше надруковано у журналі «Червоний шлях». _ 1930. — № 4. Подається за: Любченко А. Вертеп. — Краків

—  Львів: Українське видавництво, 1943.

Проста історія. Вперше надруковано у журналі «Про- літфронт». — 1930. — № 1. Подається за: Любченко А. Нове-

 

512

 

Леся Пізнюк

 

ли. — К.: Державне літературне видавництво, 1936.

Ворог. Вперше надруковано у журналі «Пролітфронт». — 1930. — № 2. Подається за: Любченко А. Новели. — К.: Дер­жавне літературне видавництво, 1936.

Остання ніч. Вперше надруковано у альманасі «Наші дні».

—  1943. — Ч. 4. Подається за архівним варіантом. — Маши­нопис. — Коробка 5. — Тека 16.

Його таємниця. Вперше надруковано у альманасі «Наші дні». — 1943. — Ч. 5. Подається за: Любченко А. Його таєм­ниця. — Париж, 1966.

Літературно-критичні статті:

Костюк Г. Поет юності і сили. Передрук здійснено із: Ко­синок Г. У світі ідей і образів. — Мюнхен: Сучасність, 1983.

Шерех Ю. Колір нестримних палахтінь («Вертеп» Арка- дія Любченка). Передрук із: Шерех Ю. Друга черга. — Мюн­хен: Сучасність, 1978.

 

Категорія: Аркадій ЛЮБЧЕНКО - ВИБРАНІ ТВОРИ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.