Аркадій ЛЮБЧЕНКО - ВИБРАНІ ТВОРИ

Аркадій ЛЮБЧЕНКО — РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І1. Любчепко А. Буремна путь. — Харків: ДВУ, 1926.

2. Любчепко А. Дні юності. — Харків: ДВУ, 1927.

3. Любчепко А. Незнані гості // Вапліте. — 1927. — № 4.

4. Любчепко А. Чого я ніколи не напишу // Універсальний журнал. — 1929. — № 4.

5. Любчепко А. Вона. — Харків: ДВУ, 1929.

6. Любчепко А. Вітрила тривог. — Харків: ЛіМ, 1932.

7. Любчепко А. Твори: У 2-х томах. — Харків. К.: ЛіМ, 1932.

8. Любчепко А. Земля горить. — Харків: ЛіМ, 1933.

9. Любчепко А. Єдиний фронт. — Харків, 1933.

10.Любчепко А. Власність. — Харків: Радянська літерату­ра. 1933.

11. Любчепко А. Обеліски Косіонова // Літературна газе­та. — 1934. — № 11.

12. Любчепко А. Новели. — Харків: Держлітвидав, 1936.

13. Любчепко А. Фикус// Огонёк. — 1936. — № 16.

 1. Любчепко     А. Вибрані твори. — К.: Держлітвидав, 1937.

15. Любчепко А. Сила // Радянська література. — 1938. — №2-3.

16. Любчепко А. Вертеп. — Краків-Львів: Українське ви­давництво, 1943.

II

1. Агесаи В. Аркадій Любченко. — У кн.: Історія українсь­кої літератури XX століття: У 2-х кн. / За ред. В. Г. Дончика.

—       К.: Либідь, 1998. Кн. 1.

 1. Белецкий А. Аркадий Любченко. — У кн.: Любчепко А.

 

514

 

Далекие и близкие. — Харків: Украинский рабочий, 1927.

3. Божко С. Тези опозиції в художній літературі (за жур­налом «Вапліте» № 4)//Молодняк.— 1927. — № 12.

 1. Ваплітянський збірник / За ред. Ю. Луцького. — То­ронто: Мозаїка, 1977.
 2. Ведміцький О. Літературний фронт // Літературний архів. — Харків: ЛіМ, 1931. — Кн. 4-5.

6. Гаморак Ю. Аркадій Любченко. — У кн.: Українське слово: Хрестоматія укр. літератури та літературної критики XX ст.: У 4-х кн. / Упор. В. Яременко, Є. Федоренко. — К.: Рось, 1995, — Кн. 4.

7. Голубенко Д. Обличчя літературного фронту // Нова генерація. — 1927. — № 2.

8 .Доленго М. Післяжовтнева українська література//Чер­воний шлях. — 1927. — № 11.

 1. Епістолярна спадщина Івана Дніпровського // Березіль.

—       1995, —№3-4.

10. Каганович М. Тінь Салмансара IIII Літературна газе­та. — 1934, — № 18.

 1. Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. — Едмон- тон-Торонто: КІУС, 1998. — Кн. 2.

12. Косіопов А. Обеліски Салмансара // Літературна газе­та. _ 1934. — № ю.

13. Лакиза П. Вапліте II Молодняк. — 1927. — № 6-7.

14. Лейтес А. Аркадій Любченко // Червоний шлях. — 1928. — № 8.

 1. Лейтес А. Ренессанс украинской литературы. — Харків: ДВУ, 1925.

16. Лейтес А. Шляхи до роману//Всесвіт. — 1926. — №8.

17. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літера­тури (1917-1927)/ За заг. ред. С. Пилипенка. — Харків: ДВУ,

 1. —Т. 1.

18. Майфет Г. Вона // Червоний шлях. — 1929. — № 12.

19. Майфет Г. Аркадій Любченко IIЛюбченко А. Сердца и вещи. — М.-Л.: Гослитиздат, 1931.

 1. Майфет Г. Китайський документ. — У кн.: Май­фет Г. Природа новели. — Харків: ДВУ, 1929.
 2. Майфет Г. Аркадій Любченко // Червоний шлях. —

 

Рекомендована література

 

515

 

,930. — № 12.

22. Майфет Г. З уваг до новелістичної композиції // Чер­воний шлях. — 1927. — № 3.

23. Момот І. В тенетах словоблудства II Молодняк. — 1927. —№ 11.

24. Наєнко М. К. Романтичний епос. Лірико-романтична стильова течія в українській радянській прозі. — К.: Науко­ва думка, 1988.

 1. Письменники про себе: Аркадій Любченко // Черво­ний шлях.— 1933. — № 11-12.

26. Полторацький О. Аркадій Златоуст// Нова генерація.

—   1930, —№5; №8-9.

27. Полфьоров Я. Звукові і музичні елементи в творах ук­раїнських прозаїків. — Харків: ДВУ, 1929. — Кн. 1.

28. Радзикевич І. Історія української літератури: Нова доба.

—  Детройт: Батьківщина, 1956. — Т. 3.

 1. Смолич Ю. Розповіді про неспокій. — К.: Рад. пись­менник, 1968.
 2. Смолич Ю. Розповідь про неспокій триває. — К.: Рад. письменник,1969.
 3. Тарнавський О. Літературний Львів 1939-1944: Споми­ни.— Львів: Просвіта, 1995.

32. Хвильовий М. Пролог до книги сто тридцять дев’ятої II Літературний ярмарок. — 1929. — №9.

 1. Хвильовий М. «Соціологічний еквівалент» трьох кри­тичних оглядів // Вапліте. — 1927. — № 1.
 2. Хвильовий М. Лист до редакції // Культура і побут. —
 3. —№6.

35. Шерех Ю. Хвильовий без політики. — У кн.: Шерех Ю. Не для дітей. — Нью-Йорк: Пролог, 1964.

 1. Щоденник Аркадія Любченка. —Львів- Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1999.
 2. Юринець В. Інтермедія // Літературний ярмарок. —
 3. —№5.
 4. llnyizkyj О. Ukrainian Futurism, 1914-1930. — Cambridge, 1997.
Категорія: Аркадій ЛЮБЧЕНКО - ВИБРАНІ ТВОРИ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.