Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ТЕМА І. СИНТАКСИС СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 1.1. ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1.1. ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
План
1. Неоднорідність зв’язку на різних рівнях синтаксичної системи.
2. Види підрядного зв’язку у словосполученні.
3. Види синтаксичних зв’язків в реченні.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична
структура речення. — К.: Наук, думка, 1983. — С. 9 — 25.
2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
— Донецьк: ДонНУ, 2001.- 662 с.
3. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української
мови. Проблемні питання: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. — 670 с.
4. Русская грамматика. — М.: Наука, 1980. -Т.2. — С. 13-25.
б) для самостійного конспектування
1. Вихованець І.Р. Граматичні вияви керування // Лінгвістичні студії: 36. наук,
праць. Вип.2. -Донецьк: ДонДУ, 1996. — С. 9 — 14.
2. Вінтонів М.О. Проблеми визначення зв’язку між головними членами речення //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 2. — Донецьк: ДонДУ, 1996. — С. 91 —
94.
3. Глушкова Г.М. Структура категорії сурядності // Лінгвістичні студії: 36. наук,
праць. Вип. 1. — Донецьк: ДонДУ, 1994. — С. 64 — 68.
4. Шведова Н.Ю. Согласование и координация: их сходство и различия // Проблеми
истории и диалектологии славянских язьїков: Сб. к 70-летию чл.-кор. АН СССР
В.И.Борковского. — М.: Наука, 1971. — С. 312 — 319.
в) додаткова
1. Городенська К. Симетрія та асиметрія між’ярусних співвідношень //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 4. — Донецьк: ДонДУ, 1998. — С. 6 — 12.
2. Давнюк С.В. Синтаксичні зв’язки і семантико-синтаксичні відношення в
складних конструкціях з сурядністю і підрядністю // Лінгвістичні студії: 36.
наук, праць. Вип.2. -Донецьк: ДонДУ, 1996. — С. 46 — 50.
3. Пац Л. Недиференційований зв’язок у складному безсполучниковому реченні //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 11. — Донецьк: ДонНУ, 2003. — Ч. 1. —
С. 221 -227.
Завдання І.
З поданих речень вичленуйте можливі словосполучення і вкажіть тип
підрядного прислівного синтаксичного зв ‘язку.
Вони кокетливо посміхаються до сонця, а вітер схоплюється у мене над головою
(Г. Косинка). Вона йшла поруч, оддихаючи, і не вгавала мені дякувати
(В. Підмогильний). Черниш уже не бачив нічого, окрім протилежного берега,
завихреного вогнями (О. Гончар). Туди мене хтось ненастанно кличе, Вистелює
блакитом щемну путь, Так, ніби прагне в сяйво таємниче Душі моєї подих обернуть
(Д. Павличко).
20
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
Завдання II.
Визначте тип синтаксичного зв ‘язку між: головними членами речення.
Вона була при зброї: у руках Був заступ гострий, а в кишені куля, набитая
знадобом розривним (Леся Українка). Цвинтар — невеселе місце в нашій республіці
(М. Хвильовий). Кров горить на наших прапорах, Наша кров (В. Еллан-Блакитний).
Марія не могла ходити і лежала з обв’язаною головою (У. Самчук). Він саме в цій
хвилині стояв нахилений до Зоні і слухав уважно, що вона йому говорила
(О. Кобилянська). А жінка — ранній птах: ще сонце у колисці, а вона на ногах
(М. Стельмах). Любить свій край — це значить все любити, у чім його святе ім’я живе
(В. Сосюра).
Завдання III.
Виділітьреченнєвомодифікаційнізв’язки та вкажіть їхні типи.
Чи слізьми розіллюсь, мов сирітська дитина, — Чим тебе заспокою я — бідна
людина, — Скажи, моя люба Вкраїно, Вкраїно моя! (П. Тичина). Здавалось, що він і
зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалось його цупке, зелене листя,
не змучене холодом, не скалічене морозом (Є. Гуцало). Переборюючи легкий острах
у грудях, обережно ступаючи по принишклій землі, наближаєшся до першого-
ліпшого соняшника, простягаєш руку, повертаєш його бліде обличчя до свого — і
вражено й трохи безпорадно відповідаєш усмішкою на потемнілу, на пригаслу
усмішку соняшника, на його широкий і якийсь наче аж докірливий погляд
(Є. Гуцало). Однак Абдурахман не проминув жодного — всіх почастував, окрім
Звенигори, котрого боявся поки що чіпати, не знаючи, як подивиться на це паша
(В. Малик).
Завдання IV.
У поданих реченнях прокоментуйте вживання розділових знаків, визначте всі
види синтаксичних зв ‘язків.
Величний і грізний, він втрачає свої ведмежі обриси, коли наближаєшся в човні
до берега, й ти вже не бачиш ні простягнутих уперед лап, на яких у сонному супокої
лежить ведмежа гостра морда, не бачиш і могутнього горбатого хребта, а тільки —
гористий берег, що круча за кручею спинається до гори, а на кручах живими
зморшками брижиться ліс, який тут, унизу, з первозданною ніжністю зеленіє
шелюгою по білих піщаних обмілинах, де в святкових веселощах грає риба й де
чайки літають і плачуть, мов неприкаяні душі померлих (Є. Гуцало). А в татарському
броді глухо бухикають весла: похилі, неначе давнина, діди ледь-ледь снують на
човнах-душогубках, і не знати, що вони виловлюють — рибу чи далеку минувшину,
бо тут, над берегом, і соняшники, немов щити, бо тут, над водою, і комар дзвенить,
як ординська стріла, бо тут і досі хвиля вимиває зотлілий посів зотлілого часу: чиїсь
таляри, чиїсь щерблені стріли і щерблені кості (М. Стельмах). Викликав на диспут
Адама Киселя, хоч і знав, що він далеко й прибути довго сюди не зможе, а коли й
прибуде, то ще не знати, чи впустять його кияни в свій город, тому став дивитися,
кого б з моїх козаків перевдягти в Киселя й поставити своїм опонентом
(П. Загребельний).
Запитання для самоперевірки
1. Дати визначення понять:
а) реченнєвотвірні синтаксичні зв’язки;
б) реченнєвомодифікаційні синтаксичні зв’язки;
21
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
в) словосполученнєвотвірні синтаксичні зв’язки.
2. Охарактеризувати основні категорії предикативності та форми вияву
предикативного зв’язку.
3. Проаналізувати основні типи синтаксичних зв’язків на рівні складного речення.
4. Вмотивувати основні різновиди реченнєвомодифікаційних синтаксичних
зв’язків.
5. Висвітлити основні різновиди словосполученнєвотвірних синтаксичних зв’язків.
6. Розмежувати поняття передбачуваності / непередбачуваності та обов’язковості /
необов’язковості на рівні словосполучення та речення. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.