Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

ВІД АВТОРА

Пропонована праця складається з двох цілком автономних і водно­час об’єднаних за змістом і структурною частин — морфології та син­таксису, що в класичному вузькому розумінні охоплюють увесь спектр граматики. Широкий підхід до граматичних проблем цілком логічно репрезентує, крім морфології і синтаксису, також і фонетику-фоноло- гію, словотвір, почасти лексичну семантику і граматичну стилістику. Щоправда, у сучасному власне-науковому (науково-теоретичному) і на- уково-прикладному світі під граматикою розуміють надто широкий спектр проблем, поширюючи її й на лексикографію, і на закономірності текстотворення та ін. Такий підхід ніякою мірою не суперечить квалі­фікаційним і класифікаційним параметрам граматичної науки, що в усі часи прагнула дисциплінувати думку, надати їй стрункості, водно­час граматика цілком справедливо корелювала з логікою думки, із закономірностями філософського розуміння. Категорійно-мовний світ безпосередньо співвіднесений не тільки і не стільки із завданнями ко­мунікації, скільки із когнітивними, репрезентативними та іншими аспектами людської особистості, особистісно-творчого е§о. Тому в цій праці висвітлено тільки власне-ядро української граматики із суто авторськими підходами до розгляду цілого спектра морфологічних і синтаксичних аспектів.

Пропонована монографія охоплює різноманітні вияви граматичного ладу сучасної української мови, у ній реалізована спроба простежити особливості, напрями взаємодії мовних фактів різних ярусів, прагнен­ня встановити закономірності їхнього взаємопроникнення, взаємозу­мовленості, взаємовияву тощо. Відомо, що жоден окремо взятий мов­ний факт не здатний вмістити всю повноту інформації про мову вза­галі. Носієм такої інформації є не окремо взятий факт, а вся їхня сукупність.

Написання роботи значною мірою зумовлене сучасними новатор­ськими підходами до тлумачення мовних явищ (пор. праці І. Р. Ви­хованця), у яких розглядаються морфологічні й синтаксичні (і шир­ше — граматичні явища) форми у різноманітних виявах, пропонують­ся поєднання функціонально-комунікативних, функціонально-когні- тивних, функціонально-семантичних параметрів із традиційними ме­тодиками аналізу, що загалом продовжує концептуальне тлумачення мовних явищ О. О. Потебнею, О. О. Шахматовим, І. О. Бодуеном де Куртене, Є. К. Тимченком, В. Сімовичем та ін.

 

4

 

Від автора

 

У пропонованій праці розглядаються морфологічні і синтаксичні одиниці в різноманітних ієрархічно-системних відношеннях, аналі­зується система і структура морфологічних категорій української мови, простежується місце морфологічних категорій у граматичному ладі ук­раїнської мови. Включено також у монографію розгляд проблем тек­стової лінгвістики, що сьогодні набула поняттєво-категорійного апа­рату.

Пропоноване тлумачення морфологічних і синтаксичних явищ знач­ною мірою визначене тривалими їхніми інтерпретаціями в студентській аудиторії, прагненням віднайти правильне розв’язання назрілої тієї чи іншої проблеми. Відштовхуючись від нерівнорядних і неоднознач­них тлумачень морфологічних і синтаксичних одиниць у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці, автор запропонував власне бачення кожної з них із послідовним виявом функціонально-семантичної специфіки та встановленням їхніх функціонально-семантичних парадигм.

Кожен із розділів пропонованої праці міг би стати окремою моно­графією. Цим пояснюється стислість викладу і прагнення подати весь перелік проблем, запропонувавши певною мірою їхнє відносне (аж ніяк не абсолютне) розв’язання, що здебільшого спрямоване у майбутній глибший аналіз того чи іншого лінгвістичного факту. Автор прагнув поєднати ґрунтовне теоретичне тлумачення певного лінгвістичного факту з послідовним підтвердженням наведених міркувань широким фак­тичним матеріалом, що загалом постає виправданим, оскільки засвід­чує не тільки теоретично-постулатні узагальнення, але й відображає особливості вияву тієї чи іншої аналізованої форми у сучасній мові.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.