Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

1.2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

План
1. Питання про основну одиницю синтаксису.
2. Словосполучення — номінативна синтаксична одиниця. Слово і
словосполучення, словосполучення і речення.
3. Граматична форма і граматичне значення словосполучення.
4. Типи словосполучень: а) за характером смислових відношень між
компонентами; б) за видом синтаксичного зв’язку; в) за морфологічним
вираженням головного і залежного компонентів; г) за будовою; г) злитістю.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична
структура речення. -К.: Наук, думка, 1983.-С. 9-17.
2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
— Донецьк: ДонНУ, 2001. — 662 с.
3. Загнітко Л. Дієслівні конструкції з об’єктними семантичними відношеннями у
східностепових говірках // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 10. —
Донецьк: ДонНУ, 2002. — С. 182 — 189.
4. Грамматика современного русского литературного язьїка. — М.: Наука, 1970. — С.
486 — 539.
б) для самостійного конспектування
1. Балко М. Еволюція поглядів на статус і структуру цілісних словосполучень
сучасної української мови // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 10. —
Донецьк: ДонНУ, 2002. — С. 32 — 37.
2. Филиппов Л.К. Многочленньїе субстантивньїе словосочетания // Русский язьік в
школе. — 1973. — № 4. — С. 83 — 85.
3. Фоменко Ю.В. Типьі синтаксически неразложимьіх словосочетаний в русском
язьіке // Русский язьік в школе. — 1981.-Ма 1.-С. 92- 100.
в) додаткова
1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови. —
К.:Рад. шк., 1982.-С. 150-158.
2. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. — Ч.ІІ. — К: Рад. шк.,
1965.-С. 10-32.
3. Русская грамматика. — М.: Наука, 1980. — Т. 2. — С. 8 — 41.
4. Балко М. Цілісні словосполучення сучасної української мови у світлі теорії
валентності // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 11. — Донецьк: ДонНУ,
2003.-Ч. 1.-С.96-101.
22
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
5. Лук’янчук Т. Термінологічні словосполучення в мові юридичної літератури //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 8. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 273 —
280.
6. Овчаренко Н.І. Структурні різновиди номінативних словосполучень (на
матеріалі мінералогічної термінології) // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць.
Вип. 1. -Донецьк: ДонДУ, 1994. -С. 120-126.
7. Оліфіренко Л. Мовна естетика метафоричних словосполучень дієслівного,
іменникового та прикметникового типів поетичного дискурсу Василя Стуса //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 7. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 120 —
126.
8. Петрова О. Функціональні особливості деяких ідіоматичних словосполучень //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 8. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 76 —
82.
9. Черненко І. Терміни-словосполучення туризму в сучасній українській мові //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 11. — Донецьк: ДонНУ, 2003. — Ч. 2. —
С. 469-476.
Завдання І.
Визначте різновиди словосполучень за морфологічним вираженням головного
слова.
Широкий в плечах; байдужий до всього; два вікна; дехто в білому; по-зимовому
холодно; задовго до сесії; далеко в ліс; відчинити вікно; дехто з присутніх; радіючи
від щастя; студент-відмінник.
Завдання II.
Охарактеризуйте словосполучення за злитістю компонентів.
Щось приємне; берег Десни; ірупа студентів; хлопець з дівчиною; один з них;
шовкові трави; з Києва до Донецька; гетьманське серце; простягається аж до Сейму;
початок весни; підпав під владу; наказав виконати; переходив Десну; дивився на
переправу; може спізнитися.
Завдання III.
Визначте смислові відношення між головним та залежним словами.
У козацькому житті; потоне разом з людьми; закінчив вичитувати; гілка калини;
прихід весни; запропонував відпочити; будинок над морем; прагнення перемогти;
отаборився в Горках; білизна снігу; сидів на коні; готовий до праці; летіти над
землею; ввійти в річку; міг здатися.
Завдання IV.
Охарактеризуйте тип прислівного синтаксичного зв’язку між: головним та
залежним словами.
Влетіти крізь вікно; навішувати на ялинку; читання вголос; командир загону;
щось тривожне; наказ директора; червоні троянди; почати працювати; вартий уваги;
ранкові тумани; писати олівцем; дівчина-інженер; йти годину; зустріч на майдані;
наш плакса; нова УРП; швидко біг; привіз братові; написав твір; не випив соку.
Завдання V.
З поданих речень вичленуйте словосполучення, подайте їх моделі, визначте тип
синтаксичного зв’язку.
23
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТУІКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
(В. Стус)
Завдання VI.
Із запропонованих речень вичленуйте всі можливі словосполучення, зробіть їхній
повний синтаксичний розбір.
П’яніючи отруйним чадом ночей сріблистих і гірких, дивлюся в місяця свічадо
крізь шибку, повну світляних, холодних, синіх і тремких далеких відблисків світів,
що, кинуті у тьму, горять самітні, горді, золоті, немов знаків санскритських ряд, які
прадавнім сном дзвенять і перешіптуються із дна, загубленого в морок дня, слова
старої ворожби в ім*я землі, в ім’я вогню (Богдан-Ігор Антонич).
Зразок розбору словосполучення
Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись виплеканою народом у віках
рідною мовою.
По рідній землі (по землі якій? по рідній) — рідна земля, словосполучення,
просте, субстантивне, субстантивно-ад’єктивне, вільне, (по) 1Ч6 Асі), атрибутивні
синтаксичні відношення, узгодження, повне, власне граматичне. Засоби зв’язку:
прийменник, флексія М.в.
Запитання для самоперевірки
1. Навести різні погляди на словосполучення в лінгвістичній літературі.
2. Охарактеризувати спільне та відмінне між словом і словосполученням,
словосполученням та реченням.
3. Дати визначення словосполучення, усталене в сучасній вишівській практиці,
перерахувати його диференційні ознаки.
4. Висвітлити структурні типи словосполучення.
5. Охарактеризувати типи словосполучень за морфологічною природою
опорного компонента.
6. Вмотивувати основні моделі зв’язаних словосполучень.
7. Вияскравити критерії розмежування атрибутивних та об’єктних відношень.
8. Визначити моделі сильного керування.
9. Подати моделі відмінкового прилягання.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.