Дудик П. С. Стилістика української мови

Основні терміни СТИЛІСТИКИ

Як і кожна інша галузь знань, стилістика оперує ве­ликою кількістю своєрідних, тільки їй властивих мово­знавчих термінів. До основних термінів стилістики нале­жать: «стилістика», «стилістична система мови», «сти­лістична структура мови», «стилістема», «стиль мови».

Стилістика являє собою лінгвістичне вчення про закономірне і всенародно усталене функціонування мови, її основних структурних частин (фонетичного складу, лексики, фразеології, граматичної будови), всіх мовних одиниць, а також учення про мовні стилі, жан­ри, форми мови — усну й писемну, про використання мовних одиниць з якнайбільшою комунікативною до­цільністю, з дотриманням при цьому властивих мовним явищам усталених стильових і стилістичних норм, емо­ційно-почуттєвого й експресивного (виражального) за­барвлення. Стилістикою передбачається усвідомлене і якнайдоцільніше використання всіх мовних одиниць під кутом зору властивих їм функцій — розумово-логіч­них, емоційно нейтральних і образних. До уваги беруть­ся всі можливі умови спілкування мовців, використан­ня ними як типових, так і особистісних, індивідуальних мовних засобів вираження думок і почувань. Отже, сти­лістика — лінгвістичне вчення про комунікативну різ­номанітність і спроможність мовних одиниць, тому її можна назвати «душею» кожної мови.

Семантично близькими є терміни «стилістична систе­ма мови» і «стилістична структура мови». Вони станов­лять відгалуження й особливий вияв таких назв і позна- чуваних ними реалій, як система мови і структура мови.

Терміном система (грец. зуБІета — ціле, складене з частин) мови прийнято акцентувати на тому, що всі мовні одиниці (фонетичні, лексичні, граматичні) перебу­вають між собою в певній усталеній взаємозалежності.

Найелементарніша й найменша системна мовна оди­ниця («системна») — це слово з двох фонем. Наприк­лад, слово на (прийменник), але ан — тільки штучне по­єднання двох фонем, яке ніякої колективно усвідомлю­ваної функції не виконує. Системність слова закон ще очевидніша, не допускає будь-якого вилучення чи пе­рестановки фонем у ньому (інакше слово зруйнується — вимовно, граматично і значеннєво). Ще повніше систем­ний характер мови виявляється в реченнях. Чим словес­

 

но розгалуженіше речення, тим ширшою є системність його побудови з різнотипних мовних одиниць.

Система мови як всемовне явище і поняття про нього має розгалужений і різний за обсягом внутрішній поділ:

—   фонетико-фонологічна система мови (система го­лосних фонем, система приголосних звуків);

—  лексична система мови;

—  фразеологічна система;

—  граматична (окремо морфемна, словотвірна, мор­фологічна і синтаксична) система;

—   графічна, орфографічна й пунктуаційна системи мови;

—   система частин мови (іменників, прикметників тощо).

Кожна з мов однаковою мірою становить окрему сис­тему, тобто певне організоване ціле, утворене сукупніс­тю однотипних і різнотипних мовних одиниць як структурних елементів мови. Однак мови різняться не цим, а своєю неповторною, індивідуальною структурою (лат. structura — побудова, розміщення).

Структура мови — це своєрідно національне поєднання всіх мовних явищ, ознак, завдяки яким мо­ва утворилась і функціонує саме як рідна для певного народу, нації; усе те, чим будь-яка мова відрізняється від усіх інших мов. Наприклад, фонеми української лі­тературної мови ні своєю кількістю, ні — ще більшою мірою — якістю не збігаються з фонемами жодної іншої мови. Це одна з індивідуально-розрізнювальних особли­востей не системи української мови, а її структури (фо­нематичної, фонемної, звукової). Термін «структура» містить вказівку на те, як саме в різних мовах виража­ється те саме значення і та сама функція. Пор.: укр. зе­леніший, зеленіша, зеленіше, зеленіші і більш зелений, більш зелена, більш зелене, більш зелені — обидві прик­метникові форми вищого ступеня змінювані; рос. зеле­нее (для всіх трьох родів) і паралельно (подібно до ук­раїнської мови): более зеленый (зеленая, зеленое, зеле­ные ). В українській мові кличний відмінок іменників часто відрізняється своєю формою від називного від­мінка: Степане, Миколо, сестро, весно, доле та ін., а в російській мові таких відмінностей немає. У німець­кій мові лише 4 відмінки іменників. У японській мові 11 відмінків, в естонській — 15, в угорській — 21. По- українськи: Він може спілкуватись французькою мо­вою (по-французькому, по-французьки), а по-російськи Он может общаться на французском языке (по-фран­цузски ).

Отже, мови різняться одна від одної своєю структу­рою. У кожній мові є багато таких ознак, яких немає в інших мовах. У системі мови потенційно сконцентрова­ні стилістичні можливості мови, а в структурі мови ці можливості своєрідно реалізуються, втілюються.

Терміном с ти лі с тема доцільно називати функ­цію кожної окремої мовної одиниці (окремого звука, морфеми, слова, словосполучення чи речення). Із певної кількості своєрідних стилістем формується стиль мови — один з лексико-граматичних і стилістичних способів її вияву. Та ж сама мовна одиниця (переважно слово) може бути поліфункціональною, тобто здатною виконувати кілька, навіть багато функцій. Це просте­жується в незліченній кількості багатозначних слів у кожній розвиненій мові. Наприклад, за дієсловом різа­ти вже усталилось 13 найважливіших лексичних зна­чень, або семем, сем (Словник української мови; далі — СУМ): 1) чим-небудь, переважно гострим, розділяти щось на частини, подрібнювати або відокремлювати частину від цілого: різати скло; 2) убивати кого-небудь холодною зброєю, ранити частину (частини) тіла люди­ни: Мовчки різали [убивали] панів (В. Сосюра); різати руки, лице гострою травою; 3) відокремлювати що-не- будь від основи кореня: різати виноград; 4) розмежо­вувати земельний масив: А панську землю ріжте, як хочете! (М. Стельмах); 5) врізаючись, проникаючи у що-небудь, залишати на ньому сліди, борозни: Санча­та з легким хрупанням різали полосками… сніг (Г. Тю­тюнник); 6) робити хірургічну операцію: лікар ріже па­лець; 7) викликати різкий біль, болючі відчуття: Нас більше сонце не палило, не різав ніг сухий пісок (О. Олесь);

8)   викликати в кого-небудь труднощі, змушувати опи­нитися в складному становищі, підводити: літаки нас рі­жуть; 9) наїжджаючи на кого-небудь, вбивати (про трам­вай, поїзд): Там, кажуть, тих трамваїв, що кожного дня людей ріжуть (Г. Тютюнник); 10) забивати свійських тва­рин, птахів на м’ясо: Почали муку сіяти, птицю різати (Г. Квітка-Основ’яненко); 11) для вираження категорич­ної незгоди з чим-небудь, відмова від чогось: Я не піду, хоч мене ріжте (Панас Мирний); 12) для підкреслення чиєїсь упертості чи стійкості: …хоч би мене різали, я б не плакав! (Леся Українка); 13) різати, воду, різати по­вітря, різати правду. Ці та інші функції дієслова різати сформувались на основі його семантики, це його стиліс- теми, тобто властиві цьому слову стилістичні функції. Поза семантикою повнозначного слова немає і його фун­кції як особливої стилістичної реалії. Функція ж службо­вого слова — не власне семантична, а релятивна (віднос­на), нею доповнюється функція повнозначних слів.

Отже, виявлення й коментування найважливіших стилістичних термінів (стилістика, стиль мови, стиліс- тема та ін.) становлять основу для розуміння всієї систе­ми мовностилістичних одиниць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.