Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика в системі розділів науки про мову

Поступове й дедалі ґрунтовніше вивчення багатьох мов, їх основних структурних компонентів, усіх оди­ниць мови від античних часів спричинилось до того, що вже у 20-ті роки XIX ст. сформувалась окрема самостій­на галузь знань — наука про мову (мовознавство, лінг­вістика).

Мовознавство, або лінгвістика (лат. lingua — мова), — одна з гу­манітарних галузей знань, об’єктом якої є мова в повному обсязі

її властивостей, функцій усіх мовних одиниць.

Мовознавство, як відомо, поділяється на галузі (роз­діли), в кожній з яких вивчаються мовні явища пере­важно якогось одного рівня мови — або фонеми, або морфеми, або семантика слів, або властиві словам визна­чальні граматичні ознаки та ін. Так поступово сформу­валась теорія і практика всіх розділів науки про мову. До найважливіших з-поміж них належать:

1)  фонетика — вчення про звуковий склад мови, про творення і вимову звуків мовними органами люди­ни, про чергування, змінювання звуків;

2)   фонологія — галузь знань про фонеми, тобто про основні звуки мови; про смислорозрізнювальну і форморозрізнювальну функцію фонем, їх змінюваність за типових умов використання в усному мовленні;

3)  орфоепія — вчення про вимову окремих звуків і усталену в мові вимову найрізноманітніших звукоспо­лучень;

А) акцентологія — теорія і практика наголошу­вання слів;

 

5)   лексикологія — загальне і водночас всебічне вчення про лексику (словниковий склад) мови. Підроз­ділами цього розділу є:

а) семасіологія — вчення про семантику (лек­сичне значення)слів;

6)     термінологія — галузь лексикологічних знань про терміни, тобто про слова і сполучення слів, які за небагатьма винятками однозначні;

в) ономастика — підрозділ лексикології, в яко­му досліджуються власні назви (прізвища, імена, імена по батькові, прізвиська, клички тварин, географічні назви та ін.), їх функціонування й розвиток;

г)  етимологія — вчення про походження й пер­вісне значення мовних одиниць, переважно слів;

б) лексикографія — теорія і практика укладан­ня словників;

7)   фразеологія — вчення про фразеологічну сис­тему мови, про фразеологізми, тобто стійкі сполучення слів, «крилаті слова», прислів’я, приказки;

8)    фразеографія — увесь комплекс знань, які стосуються укладання фразеологічних словників;

9)   граматика — вчення про граматичну будову мови, про систему морфем, морфологічні і синтаксичні категорії, значення й форми слів, речень;

10)   стилістика — вчення про функціонування і використання мови.

Нерідко виокремлюють такий розділ науки про мову, як культура мови і культура мовлення — вчення про способи і засоби формування найбільших спроможностей і вмінь окремої людини і всього народу в користуванні мовою. Однак цю теорію й практику до­цільніше розглядати в стилістиці.

У науці про ті мови, які вже сформувались як літера­турні (їх у світі майже 350), тобто про мови, які закріпи­лись на письмі, вже виокремились і такі розділи:

1)   графіка — вчення про літери (букви) алфавіту і про діакритичні знаки (надрядкові, підрядкові і серед- ньорядкові). У деяких мовах, наприклад у китайській, письмо докорінно інше, ніж у мовах індоєвропейських. Китайське письмо — ієрогліфічне : майже кожен йо­го знак (ієрогліф) виражає певне поняття, не відобра­жає звукового складу слова (значення ієрогліфів подіб­не до значення цифрових знаків);

2)  орфографія — вчення про історично сформова­ну й усталену систему правил написання слів разом, че­рез дефіс, з великої і малої літери та ін.;

3)   пунктуація — теорія і практика вживання розділових знаків.

Унаслідок вивчення багатьох мов, серед них і укра­їнської, сформувались і деякі інші галузі знань про мо­ву. Наприклад, походження української мови, її багато­віковий розвиток розглядається в такому розділі науки, як історія української мови; вся система знань про найдавніший стан сучасної української літератур­ної мови має такі назви, як історична фонетика української мови, історична граматика й лексика української мови.

Специфічні (водночас і нелітературні) особливості українського усного мовлення тих верств населення (переважно не досить освічених, писемно не зовсім гра­мотних чи й неграмотних), які найчастіше проживають у селах, розглядаються в українській діалекто­логії — вченні про місцеві, регіональні українські го­вори та їх мовні особливості, тобто про діалектизми.

Для стилістики своєрідно важливі всі мовні одини­ці, але особливо вагомі для неї явища лексичні й морфо- лого-синтаксичні, бо саме вони безмежно різнофункціо- нальні, отож і стилістично продуктивні, комунікативно найсуттєвіші.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.