Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика мови і стилістика мовлення

Терміни «стилістика мови» і «стилістикамовлення» треба розмежовувати, як і терміни й відповідні їм реалії «мова» і «мовлення».

Наукові підвалини для розмежування цих лінгваль- них явищ заклав відомий німецький лінгвіст, основопо­ложник теорії загального мовознавства Вільгельм фон Гумбольдт (1769—1835). Кожне мовлення, на його дум­ку, суб’єктивне, але передусім — об’єктивне і тому всім зрозуміле.

Подальше обґрунтування понять «мова» й «мовлен­ня» належить французько-швейцарському лінгвістові Фердінану де Сосюру (1857—1913) — авторові лінгвіс­тичної праці «Курс загальної лінгвістики» (1916; рос.

 

переклад 1933 і укр. переклад 2001). Учений вважав, що для глибшого розуміння сутності мови й мовлення їх потрібно розглядати у двох окремих лінгвістиках — у лінгвістиці мови ів лінгвістиці мовлення, що начебто це «дві зовсім різні речі», що «в мовленні ні­чого немає колективного: прояви його — індивідуальні і миттєві». Насправді ж в індивідуальному мовленні усіх, хто належить до будь-якої мовної спільноти, ко­лективно усвідомлюване і вживане (лексика, грамати­ка, фонетика та ін.) по-особливому переважає над інди­відуальним — усією сукупністю своєрідних словесних та інтонаційних засобів і навичок, якими характеризу­ється мовлення окремої особи.

В україністиці терміни «мова» і «мовлення» широко усталились тільки у 80-ті роки XX ст. Цьому вагомо сприяла праця сучасного російського лінгвіста Олексія Леонтьева (нар. 1936) «Язык, речь, речевая деятель­ность» (1963) і дослідження методичного спрямування українського мовознавця-психолога І. Синиці, автора книги «Психологія усного мовлення учнів» (1984). У 1965 р. вийшла його праця «Психологія писемної мови учнів» (мало б бути «мовлення», а не «мови»).

Явища «мова» і «мовлення» не протиставні одне од­ному, але й не тотожні. Співвідношення між мовою і мовленням — це співвідношення загального (мови) і часткового (мовлення). У цьому співвідношенні мова є провідним і регулюючим началом, бо мовлення індивіда витворюється під впливом мовлення колективу, бере по­чаток від уже наявної мови і тому є вторинним явищем. У мовленні конкретно виражається мова — у формі усної розмови або в записаному тексті. Мовлення — це суб’єк­тивний вияв мови, який піддається дослідженню значно важче, ніж мова, що являє собою абстрактну систему сво­єрідних знаків. В. фон Гумбольдт писав: «У мовленні ні­хто не сприймає слів у зовсім однаковому значенні; не­значні відтінки значення переливаються по всьому об­ширу мови, як кола по воді при падінні каменя»; «Людина надає мовленню особливого характеру через свою індиві­дуальність». Особиста творчість «безперервно прагне внести в мову що-небудь нове»; «Мова не є чимось замк­неним у собі: жива хвиля б’є по ній вічним прибоєм із не­вичерпних джерел індивідуального мовлення…».

У розрізненні понять «мова» й «Мовлення» цілком очевидна не тільки теоретична, а й практична потреба.

 

Наприклад, лікують не дефекти мови (їх немає), а де­фекти мовлення окремих носіїв мови. Учителі форму­ють культуру мовлення учнів. Прийнято також говорити чи писати про логічність та емоційність мовлення дикто­рів радіо, телебачення, артистів, учителів тощо. Тільки мовлення буває логічним, точним або ж алогічним, не­точним, зрозумілим чи незрозумілим, образним, дореч­ним, тихим, напівтихим, голосним, дуже голосним, стислим, тривалим і т. ін. Скільки мовців — стільки й ін­дивідуальних, певною мірою неповторних мовлень.

Кожна з «живих» літературних мов є спільною для певного народу (або зрідка для двох чи й кількох народів, націй): українська — для українців, французька — для французів і т. ін. У кожній розвиненій мові сотні тисяч або й мільйони слів, ще більше властивих їм лексичних значень, морфологічних форм. Зі смертю людини припи­няється існування її мовлення (лише частково воно може зберегтися в записах: у книжках, статтях, листах помер­лого або на магнітній плівці, лазерному диску тощо), але зберігається мова, бо вона — явище всенародне. Мовлен­ня — це ще й своєрідний психо-фізіологічний процес, явище індивідуальне, особистісне, хоча, разом з тим, і со­ціальне, бо всі, хто належить до певного народу, загалом однаково користуються мовою — фонемами, словами з їх усталеним і колективно усвідомлюваним значенням. Усі носії певної окремої мови за однаковими нормами й пра­вилами формують зі слів найрізноманітніші словосполу­чення, речення, однотипно наголошують слова та ін.

Отже, поняття «мова» й «мовлення», а відповідно і «стилістика мови» й «стилістика мовлення», відрізня­ються одне від одного.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.