Дудик П. С. Стилістика української мови

Стиль мови і стиль мовлення (стилі мовлення)

Терміни «стиль мови» і «стиль мовлення» синоні­мічні. Все ж у мовознавчій теорії і в мовленнєвій прак- тиці їх потрібно розмежовувати.

Стиль мови — різновид літературної мови; один із своєрідних спо­собів використання літературної мови.

Поняття «стиль мови» засвідчує високий рівень роз- витку мовних засооів, їх багатство, уніфікацію, відпра- цьовуваність, унормованість у межах певного стилю мо­ви. Це оцінка мовних засобів кожного із стилів у статиці. Термін «стиль мовлення» акцентує на конкретному — усному й писемному — функціонуванні, динаміці специ­фічних мовних засобів, які належать до окремого стилю.

Стиль мовлення — функціонально-стилістичне використання тих мовних одиниць, з яких сформувався кожен із стилів мови.

Коли йдеться про стилістичні можливості виражаль­них засобів сучасної української літературної мови як цілісної системи, доцільно вживати термін «стиль мо­ви» , а термін «стиль мовлення» застосовувати тоді, коли це стосується конкретного комунікативного викорис­тання окремою особою мовних елементів певного стилю.   стилі мовлення

Теорія і практика стилів мови і стилів мовлення опе­рують тими ж самими мовними одиницями (лексични­ми, морфемними та ін.), але в стилях мови структурні елементи мови (від фонем, літер і до тексту) усвідомлю­ються лише як неоднотипний і статичний мовний матері­ал з його особливими комунікативними можливостями, а в стилях мовлення ті ж самі мовні явища розглядають­ся у використанні, функціонуванні. Найбільші стиліс- ‘ тичні можливості мають речення (особливо в контексті з іншими реченнями), а ще більшою мірою — тексти. По­рівняймо дві синонімічні одиниці у формі простих речень (риторичного й нериторичного): Хто ж цього не знає! і Всі це знають. Семантично вони однозначні, але стиліс­тично нетотожні. Стилістично синонімічними є конс­трукції: Я думаю (двоскладне речення) і Мені думається (односкладне безособове речення).

Отже, терміни «стиль мови» і «стиль мовлення» та /поанд Ч У Бані ними лінгвальні реалії поєднують у собі як спільне, так і своєрідне. Стиль мови (як і мова в повно- ~му обсязіХ є явищем тільки соціальним, спільним для всіх носіїв мови, а стиль мовлення — явище хоч і соці­альне (за своєю сутністю, змістом), але водночас обов’язково і явище індивідуальне, суто особистісне, бо кожен у своєму усному чи писемному мовленні послуго­вується мовою в межах усіх її стилів по-особливому, ін­дивідуально.

(стилі мовлення)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.