Дудик П. С. Стилістика української мови

Публіцистичний стиль мови і мовлення

Лінгвістично і в той час вичерпно осмислити публіцис­тичний стиль мови і мовлення непросто, бо лексично й граматично він неоднорідний. Цей стиль різножанровий, через що й розлогий стилістично, і водночас за багатьма визначальними ознаками помітно індивідуальний. Мов­лення у виявах публіцистичного стилю — це мовлення за­собів масової інформації: радіо, телебачення, преси тощо.

Публіцистичний стиль представлений багатьма під­стилями (жанрами), кожен з яких внутрішньо неодно­рідний, мовленнєво своєрідний. Наприклад, мовне офор­млення передової газетної статті багато в чому не збіга­ється з тим, що становить мовленнєву сутність ювілейної промови чи мітингового виступу або ж звичайного допи- су-інформації до газети чи репортажу, звіту, інтерв’ю, фейлетону, есе, повідомлення, реклами тощо.

У мові немає таких слів, словосполучень, структур речення, яких не можна було б використати залежно від комунікативної потреби в публіцистичному стилі, тому Публіцистичне мовлення вважається всеосяжним.

Публіцистичне мовлення найповніше, найкомпакт- ніше й найпоказовіше реалізується в писемній формі — у газетах, в іншій суспільно-політичній літературі. Менш повно воно виявляється в усній формі. В обох фор­мах публіцистики спільного значно більше, ніж особли­вого, індивідуального. їм притаманна трафаретність висловлювання, тобто вживання специфічно-стилетвір- них слів, словосполучень і речень найрізноманітнішої будови. Обидві форми публіцистичного стилю (писемна й усна) мають своєю метою висвітлення актуальних сус­пільно-політичних та інших проблем сучасності. Справ­жній творець публіцистичного слова прагне досягти мовленнєво-стилістичної майстерності, щоб постійно висловлюватись у засобах масової інформації найбільш логічно, образно, емоційно.

Терміни «журналіст» і «публіцист», «журналісти­ка» і «публіцистика» близькі за значенням і вживають­ся як синонімічні. Щоправда, термін «журналістика» певною мірою семантично ширший, він охоплює більше понять і професійно-практичних дій, вживається, зок­рема, в таких сполученнях слів, як інститут журна­лістики, студенти-журналісти, викладачі журналіс­тики (а не публіцистики), професія журналіста (а не публіциста). Наявні й інші менш важливі розмежуван­ня цих понять-термінів.

Однією з центральних мовних проблем і об’єктом аналізу журналістики (й публіцистики) є виявлення комплексу власне мовних явищ, які становлять основ­ний зміст публіцистичного стилю. Як і всі інші стилі, публіцистичний стиль позначений своєрідними стиле- твірними особливостями.

Лексичні, фразеологічні особливості. У цьому стилі широко використовується суспільно-полі­тична, економічна, юридична, культурно-освітня лек­сика, в певних межах — і філософська, технічна, сіль­ськогосподарська тощо. Добір кожної з груп лексики визначається тематикою публіцистичного висловлюван­ня. Наприклад, газетний жанр подекуди характеризує пишномовність вислову, навіть патетичність, піднесе­ність, запал, ентузіазм, схвильованість та ін. Журналісти у багатьох мовленнєвих ситуаціях уникають буденних, емоційно нейтральних слів і словосполучень, вдаючись до лексем, які виражають почуттєвість, експресію: за­мість хлібороби вживають творці високих врожаїв, за­мість селяни — трудівники полів і под. Простежується помірковане використання слів іншомовного походжен­ня: геноцид, ксенофобія, консенсус, реципієнт, статус, статут, диференціація та ін. Залежно від жанрової на­лежності газетного і, ширше, публіцистичного тексту ви­користовуються слова й словосполучення в тропеїчному, переважно метафоричному, значенні, чим вагомо поси­люється образність написаного. Також і фразеологізми у публіцистичному мовленні в його різних жанрах вжива­ються неоднаково: найбільше їх у жанрах, споріднених із художніми текстами (нариси, оповідання, байки, есе, меншою мірою — фейлетони, гуморески, епіграми тощо);

\ Граматичні, переважно синтаксичні, особливості. У більшості жанрів публіцистики вжи­ваються слова з найрізноманітнішими словотвірними афіксами — префіксами й суфіксами: безаварійний, бе­запеляційний, безатомний, безбарвний, безбережний, безбілетний, безбожний, безболісний, безбоязний, безвер­хий, безвигідний, безвиїзний, безвинний, безвиразний, безвихідний, безвідлучний, безвідмовний та ін. Зафіксо­вано приблизно 350 іменникових суфіксів, понад 50 прикметникових, майже 20 дієслівних, 10 дієприкмет­никових: нога — ніжка, ніженька, ножище; ліс — лісис- шість, лісівник, лісівництво, лісівницький, лісівничий, лісковий, лісний, лісник, лісників, лісниківна, ліснику­вати, лісництво, лісниця, ліснйчий, лісничиха, лісни- чівка, лісовий, лісовик, лісовиків, лісовичка, лісовище, лісисько, лісище та ін. У публіцистичному мовленні ви­користовуються всі паралельні форми того самого слова: синові й сину, журналістові й журналісту, Степанові й Степану (хоча природною є форма з -ові, -еві, -єві); чер­воний — червоніший і більш червоний, найчервоніший і найбільш червоний (форми більш червоніший, самий чер­воний — ненормативні). Незмірно розгалуженою є струк­тура речень. Нелітературно сконструйовані форми ре­чень будь-якої структури, крім поодиноких, стилістично вмотивованих, випадків, практично не допускаються.

Писемне й усне публіцистичне мовлення зорієнтова­не на передавання масової інформації, тому за ним зак­ріпилось синонімічне найменування мовлення за­собів масової інформації (мовлення ЗМІ). Цей термін означає те саме (чи майже те саме), що й терміни «мова журналістики» і «мова публіцистики». Термін «мова преси» охоплює все надруковане чи написане від руки в межах публіцистичного стилю. Терміни «мова те­лебачення» і «мова радіо» позначають суттєво інші жан­рові різновиди публіцистичного стилю, — ті, що вико­ристовуються в засобах масової інформації. Тексти, які звучать по телебаченню і радіо, зазвичай готують напе­ред. Значно рідше мовлення телебачення і радіо буває спонтанним, тобто непідготовленим (прямі діалоги або монологічні виступи дикторів, запрошених осіб тощо).

Публіцистичне мовлення в обох формах (писемній і усній) і в усіх жанрах характеризується такою визна­чальною функціональною ознакою, як інформатив­ність — насиченість сказаного комунікативно доціль­ним змістом. Це розповіді про умови й факти матеріаль­ного й духовного життя народу, оповіді про все нове й важливе в суспільному та родинному житті.

Багатогранність суспільного життя зумовлює розви­ток публіцистики, журналістики, їх теоретичне й прак­тичне збагачення, висвітлення в засобах масової інфор­мації усього суттєвого, важливого і актуального для всіх чи більшості реципієнтів незалежно від їхньої про­фесії, віку, статі та ін.

Всесвітня, зокрема й українська, публіцистика в наш час — це дуже розгалужена система літературно- мовної творчості багатьох журналістів.

 

Стилетвірні засоби публіцистики в її писемній формі найповніше представлені в своєрідних особливостях мовлення газет і журналів переважно суспільно-полі­тичного змісту. Газети — це періодичні, переважно щоденні, друковані на великих аркушах паперу видан­ня, які містять різноманітні матеріали про поточні події суспільно-політичного, культурного та економічного життя. Словотвірне поле слова «газета» досить широке: газетка, газетний, газетник, газетниця, газетяр, га­зетярка, газетярство, газетярський. Журнал — пе­ріодичне друковане видання у вигляді книги або зоши­та для систематичних записів про що-небудь; книги для обліку відвідувань та успішності учнів.

Публіцистичне мовлення різноаспектне, багатожан­рове. В ньому вже сформувались такі найважливіші жанри, різновиди публікацій:

–       —статті. Це різні за обсягом і тематичною зорі- єнтованістю публікації, переважно з найбільш актуаль­них проблем життя;

-—замітки. Так називають стислі журналістські повідомлення про щоденні, важливі майже для всіх (Що саме відбулося? Де? Коли? і под.) новини. Вони на­лежать до найдавнішого й найпоширенішого публіцис­тичного жанру;

—  звіти. У них досить повно розповідається про певну подію (події), про позитивне й негативне в одній із сфер життя, пропонуються способи поліпшення стану справ (звіти державних установ, партійних і профспіл­кових організацій, конференцій, симпозіумів, семіна­рів, виробничих зібрань, нарад та ін.);

—  інтерв’ю. Підготовлювана (підготовлена) до друку розмова, дискусія журналістів з політичним, гро­мадським чи будь-яким іншим діячем, здебільшого з до­сить відомою особою, з певної соціально важливої про­фесії, проблеми, події. Типова мовна форма інтерв’ю — діалогічна (питання — відповідь);

—  репортажі. Без цього жанру не обходяться жодна газета, суспільно-політичний журнал чи радіо, телебачення. Репортажі містять оперативну, динаміч­ну, точну, неоднакову за емоційністю інформацію про щось важливе в державі, світі;

—  кореспонденції. Ці публікації інформують про що-небудь нове, виробничо й політично важливе в житті. У них популяризується передовий досвід або ж ідеться про певні суттєві недоліки, визначаються шляхи їх усунення;

—  рецензії. Вони містять критичний аналіз, оцін­ку художнього, наукового та інших творів. Цей жанр поєднує в собі точність і логіку висловлювання, може ускладнюватись чи доповнюватись елементами худож­ньої образності;

—  огляди. В них дається оцінка певних фактів у деяких сферах життя (міжнародний огляд, економіч­ний огляд, спортивний огляд, кіноогляд та ін.);

—  есе. Це наукові, критичні та інші оповіді, які позначені вишуканістю форми;

—  листи. Найчастіше так називають публіцистичні тексти, які містять повідомлення про що-небудь; ними мовці писемно спілкуються на відстані. Розрізняють такі види листів: відкритий лист, лист-послання, лист без адре­си, звернення (державного діяча тощо), заява, привітання;

—  нариси . У формах цього жанру на документаль­ній основі узагальнено описуються важливі соціально- політичні події, центром яких є людина, її характер, поведінка. Для цього використовують деякі засоби ху­дожнього мовлення (тропи, особливо метафори, тощо). Нариси мають підвиди: нариси-замальовки, нариси портретні, проблемні, подорожні, пейзажні та ін.;

—  реклами . Ними у формі плакатів, оголошень то­що популяризуються певні твори, видовища, послуги з метою привернути до них увагу слухачів або читачів;

—  сатиричні жанри . Це переважно фейлетони, памфлети (гостровикривальні оповіді, в яких ідеться про найбільш суспільно негативні чи навіть небезпечні яви­ща), байки (сатиричні чи гумористичні розповіді алего­ричного змісту), гуморески, епіграми (ритмічно заверше­ні частини сатиричного вірша або окремий вірш не більш як із 14 рядків), пародії (в них автор сатирично чи гумо­ристично наслідує творчу манеру, мовлення інших осіб, навмисно перебільшуючи реальні якості того, хто став об’єктом пародіювання, яке здебільшого призводить до комізму), сатиричні афоризми (стислі, дотепні й зручні для запам’ятовування оповіді глибокого змісту);

До інших жанрів журналістики належать портрет­ні зображення (фото), пейзажі, натюрморти (найчасті­ше — зображення дичини, риби, предметів побуту, кві­тів, фруктів тощо), фотозамітки (знімки з коментарем), фоторепортажі, фотонариси та ін.

Публіцистичне мовлення виразно своєрідне перед­усім своєю лексикою і синтаксичною будовою, що пояс­нюється комунікативною зорієнтованістю публіцистич­них текстів: у газетах, у громадсько-політичних журна­лах, у виступах по радіо і телебаченню вкрай важливо висловлюватись точно і образно, щоб якнайбільше впливати на читачів і слухачів (глядачів), на їхню розу­мову і почуттєву сфери, на мислення, свідомість. Вис­ловлюватися публіцистично — писемно чи усно — озна­чає торкатися здебільшого справ життєво важливих, не суто індивідуальних, а громадських, колективних і ак­туальних.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.