Дудик П. С. Стилістика української мови

Запитання. Завдання.

 1. Сформулюйте визначення мовного (і мовленнєвого) стилю. Які мовні стилі прийнято розрізняти?
 2. У чому сутність стилетвірних (лексичних, фразеологічних, гра­матичних) і нестилетвірних особливостей?
 3. Що спільне й відмінне між стилем мови і стилем мовлення, сти­лем мови і культурою мовлення?
 4. Які стилетвірні ознаки розмовно-побутового стилю мови і мов­лення?
 5. Визначте стилетвірні ознаки офіційно-ділового стилю мови і мовлення, проілюструвавши їх прикладами.
 6. Які найтиповіші ознаки наукового стилю мови і мовлення?
 7. Охарактеризуйте жанри художнього стилю мови і мовлення. Яка динаміка його розвитку в минулому і в наш час?
 8. У чому полягає своєрідність конфесійного стилю мови і мов­лення?
 9. Чим епістолярний стиль мови і мовлення відрізняється від ін­ших? З’ясуйте його визначальні стилетвірні ознаки.

10. Охарактеризуйте кожен з експресивних різновидів мовлення, проілюструйте сказане прикладами.

 1. Які мовні ознаки усної і писемної форм мовлення?
 2. У чому сутність культури усного й писемного мовлення?
 3. Якою мірою діалоги і монологи характерні для різних стилів мо­ви? Визначте їх своєрідні стилістичні ознаки, навівши приклади.
 4. Доведіть, що усне мовлення — явище різностильове, а розмов­не мовлення — одностильове.

15. У чому умовність терміна «усне книжне мовлення»? Яким є йо­го стильовий вияв?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.