Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістичні можливості загальновживаної лексики

В усіх стилях і жанрах мови соціально й комуніка­тивно найважливішою є загальновживана лексика.

Загальновживана лексика — слова й лексичні сполучення слів,

якими користується кожен, хто володіє певною мовою.

Вони пов’язані з повсякденним життям усіх грома­дян, позначають такі реалії, в яких кожен мовець що­дня має потребу, і тому вони всім зрозумілі. До загаль­новживаної лексики належать:

—   назви осіб за родинною ознакою: мати, батько, син, дочка, родич та ін.;

—  назви осіб за найпоширенішою професією: учи­тель, лікар, студент, директор і т. ін.;

—   назви осіб за типовими рисами характеру, інши­ми прикметами і якостями: трудівник, працелюб, ле­дар, боягуз, сміливий, ледачий та ін.;

—   назви частин тіла людини і тварин: голова, ноги, руки, роги, хвіст і т. ін.;

—   назви сфер людської діяльності, галузей знань: філософія, математика, біологія, медицина і под.;

—  назви найуживаніших знарядь праці: ніж, лопа­та, молоток, відро, ножиці т. ін.;

—   назви найвідоміших абстрактних понять: бороть­ба, життя, смерть, любов, земля, небо тощо;

—   назви типових явищ суспільного життя, природи: вода, сніг, дощ, тварина, говорити, їсти, спати, сьогод­ні, ніколи, один, десять і под.;

—  назви предметів домашнього вжитку: хата, стіл, вікно, гривня та ін.;

—  назви народів, культур, мов: українці, французи, греки, римська культура, французька і т. ін.;

—   найуживаніші прийменники, сполучники, част­ки, вигуки: з, від, до, між, і, а, або, чи, о, ох та ін.

Загальновживана лексика здебільшого використо­вується як стилістично й емоційно нейтральна чи майже нейтральна, бо загальновживані слова зазви­чай не містять оцінки, відображають не чуттєве, а ло­гічне сприймання їх мовцями. Водночас і на загально­вживані слова з усталеним лексичним значенням і гра­матичними ознаками може нашаровуватись значення виразно стилістичне, передусім емоційне. Слова йти, дощ емоційно нейтральні, але речення Пішов дощ мож­на вимовити не тільки з нейтральною розповідною інто­нацією, а й з більшою чи меншою почуттєвістю (радістю чи смутком: Пішов дощ!), відповідно речення сприй­меться не нейтрально, а емоційно. Отже, виокремлення в лексиці мови емоційно нейтральних загальновжива­них слів (і наукових термінів) переважно умовне. За­гальновживані слова окремо і особливо в реченні (Кни­га!, Сонце!) можуть набувати найрізноманітнішої емо­ційності.

Активний розвиток у XX ст. науки, техніки і куль­тури спричинився до розвитку загальновживаної лекси­ки, до ширшого, ніж раніше, використання її не тільки в нейтральному, а й у певному стилістично забарвлено­му, емоційному значенні. Слова, які спершу належали тільки до професійної лексики (радіо, трамвай, лек­ція, конференція, ракета, атомна енергія, телебачен­ня та ін.), стали загальновживаними.

Загальновживана лексика властива всім стилям лі­тературної мови в їх писемній і усній формах, тому її на­зивають міжстильовою. На фоні цієї лексики розпізна­ють шари незагальновживаної лексики.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.