Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістично обмежена лексика

Увесь словниковий склад літературної мови (частко­во і діалектного мовлення) становить загальновживана лексика і лексика стилістично обмежена (незагально- вживана, або спеціальна).

У своєму повному вияві стилістично обмеже­на лексика охоплює всі слова й лексичні сполучення слів, які перебувають поза межами лексики загально­вживаної. В єдності всіх своїх шарів стилістично обмеже­на лексика найчисельніша, комунікативно й стилістич­но найрозгалуженіша. Схематично можна виділити такі групи стилістично обмеженої нормативно-літературної лексики: професійно-виробнича, офіційно-ділова, нау- ково-термінологічна, побутова й емоційна та ін. Кожна з груп незагальновживаної лексик має своє стилістичне забарвлення й використання. Водночас фонетико-грама- тичні й функціональні межі між ними не усталені, мін­ливі, проміжні, взаємодоповнювальні, стилістично чітко не розмежовані. Наприклад, загальновживане за радян­ських часів слово-термін процент тепер стало пасивним, тоді як слово відсоток функціонально активізувалось, перейшло до активного лексичного складу мови.

Професійно-виробнича лексика. Ця група охоплює дуже велику кількість слів, які властиві мов­ленню осіб певної професії. Це переважно назви знарядь і матеріалів праці, виробничих процесів, характерних для різних професій, спеціальностей. Наприклад, лексеми оранка, сівба, боронування, угноєння, хімічні і мінеральні добрива, косовиця, обмолот тощо перева­жають у мовленні працівників сільського господар­ства, врубмашина, штрек, вуглекомбайн — у мовленні шахтарів, слова домна, мартен, вагранка частіше за інших використовують металурги, бетон, цегла, по­верх, риштування — будівельники, вмикач, вимкнен­ня струму, рубильник, високовольтна дуга — електри­ки, рея, камбуз, кубрик, такелаж, нордвест — моряки і т. ін.

Обсяг професійно-виробничої лексики швидко збіль­шується, уточнюється семантично в науковій, навіть у побутовій сфері, через що розгортається стилістично, функціонально. Терміновані професійно-виробничі лексеми нерідко наповнюються певними особистісни- ми емоціями, зрозумілими багатьом учасникам розмо­ви. Цю лексику дедалі ширше використовують в усно­му виробничому мовленні, у публіцистиці, в художній літературі тощо, напр.: Кожен з робітників так неба­гато виготовляє — гайку, болт, елерон, частину фю­зеляжу, крісло для пілота, шасі… А всі разом — лі­так! (В. Собко).

Лексика професійно-виробничих галузей, маючи своєю основою минуле, активно створюється і в наш час.

Офіційно-ділова лексика. Вона представле­на словами, рідше — сполученнями слів, які найчасті­ше використовуються в писемному мовленні: в ділових паперах, у канцелярському спілкуванні, в урядових, державних актах, постановах (заява, оголошення, спра­ва, акт, довідка, розпорядження та ін.). Офіційно-діло­ва лексика найбільшою мірою формує офіційно-діловий стиль мови.

Окремий шар офіційно-ділової лексики — це назви державних організацій, закладів і позадержавних (об’єднань за інтересами, віросповіданням, віком то­що): міністерства; партії, клуби, церкви та ін., а та­кож і найменування осіб, які обіймають відповідні поса­ди: Президент України, міністр; староста та ін.

Офіційно-ділова лексика широко використовується в усному мовленні (в діалогах і монологах), у держав­них установах, на виробничих підприємствах тощо. Частина ділової лексики стає загальновживаною.

Надмірне використання офіційно-ділової лексики поза типовими для неї сферами може надавати мовлен­ню гумористичного, іронічного забарвлення. Отже, тільки у власне діловому мовленні ця лексика стиліс­тично найдоречніша і комунікативно вмотивована.

Науково-термінологічна лексика. Одні­єю з найчисленніших груп лексем у словниковому скла­ді кожної сучасної розвиненої літературної мови, отже й української, є науково-термінологічна (наукова) лек­сика, яка обслуговує потреби загальнонаукового і галу­зево-наукового спілкування. Ця лексика відображає минуле і сучасне в науковому сприйманні людиною себе самої і всього навколишнього, зберігає вже пізнане людством для прийдешніх поколінь.

У науковій лексиці розрізняють такі основні шари:

—    загальнонаукова лексика (іншомовна і україн­ська). Це слова-терміни, які використовуються в усіх галузях знань, у виробництві, частково і в сучасному побуті освічених верств населення: аналіз, аналізува­ти, синтез, індукція, дедукція, клас, класифікація, кла­сифікувати, демонстрація, експеримент, система, систематизація, аргумент, абстракція, теорія, анало­гія; наука, дослідження, твердження, положення, прак­тика, спостереження та ін.;


—  науково-галузева (спеціальна) лексика. Розрізня­ють лексику філософську, етично-естетичну, психоло­гічну, педагогічну, історичну, філологічну (мовознавчу й літературознавчу), математичну, фізичну, біологічну, медичну, сільськогосподарську, інженерно-технічну, будівельну та ін.

Нині в світі сукупно налічується понад 22 тисячі різних наук, їх розділів, професій, спеціальностей, і всі вони оперують певною кількістю розрізнювальних тер­мінів.

Термінами є однозначні слова й сполучення слів. Це лексеми з точно визначеною семантикою. З поши­ренням наукових знань терміни все більше використо­вуються у мовленні, доповнюючи собою загальновжи­вану лексику: трактор, комбайн, мотор, апарат, термометр, грип, переливання крові, суспільство, ви­робництво, шахта, вугілля тощо. Загальновживані слова, які використовуються у певних галузях знань, також сприймаються як терміни. Наприклад, слово корінь у біології — частина рослини, яка міститься в землі і якою рослина висмоктує з ґрунту воду з пожив­ними речовинами. На основі первинного значення цієї лексеми сформувалися інші значення: корінь (слова) в лінгвістиці і корінь у математиці. Ці три семантично різні лексеми є омонімами . Слово «корінь» викорис­товується і переносно: Вони [єзуїти] всьому злу корінь (Панас Мирний); Багато що в ній [статті] подобалося и Тарасові, особливо думки про єдиний корінь слов’янсь­ких народів (О. Іваненко).

Наукова лексика найповніше відображає всесвіт­ній і національний прогрес, інтелектуальне зростання, оновлення, збагачення всіх народів.

Стилістична спроможність власне наукових лексем досить обмежена, проте не зовсім нейтральна, бо кожне слово може вживатись тропеїчно, переносно, забарвлю­ючись у таких випадках певною почуттєвістю, емоцій­ністю.

Побутова лексика. Як і науково-термінологіч- на, побутова лексика становить одну з найпоширеніших груп у словниковому складі мови.

Побутову лексику часто називають специфічно- побутовою. Її використовують у побутовій сфері життя людини. Елементами побутової лексики є назви деталей побуту (селянського, робітничого та ін.), най­частіше — назви одягу, їжі, предметів, меблів тощо.

У специфічно побутовій лексиці розрізняють кілька груп:

—  слова, поширені в побуті майже всіх груп населен­ня: сніданок, обід, постіль, стіл, шапка, віник, борщ, каша, підлога, стеля, коридор-,

—   слова, які в минулому широко вживалися пред­ставниками окремих верств населення, переважно сіль­ськими мешканцями: свитка, кожушина, запаска, очі­пок, ослін, макогін, мисник.

Побутова лексика широко використовується в що­денному невимушеному, найтиповішому, наймасовішо- му усному спілкуванні, а також у багатьох творах ху­дожньої літератури, в публіцистиці.

Специфічно побутова лексика постійно поповнюєть­ся спеціальними назвами з різних галузей техніки, культури, напр.: телевізор, радіоприймач, холодиль­ник, пральна машина, електром’ясорубка, овочерізка, газова плита, домашня бібліотека тощо.

Отже, побутова лексика стилістично різноманітна і життєво важлива, тому широко й часто використову­ється у мовленні усіх стилів мови, хоча, певна річ, з не­однаковою частотністю в кожному з них.

Емоційна лексика. Виокремлення в лексиці літературної мови емоційних, емоційно-експресивних лексем здійснюється не за власне мовною ознакою, а за почуттєвою, тобто позамовною, ознакою. Номінативне словосполучення «емоційна лексика» є відносною тер­мінологічною назвою, бо кожне слово (поле, вікно, зе­лений, читати тощо) може стати в певному реченні, контексті емоційним, набути виразної почуттєвості. Якнайбільшою мірою це залежить від суб’єктивно-ін­дивідуального враження, почуття, з яким конкретний мовець використовує певне слово в усному чи писемно­му мовленні.

Існують, однак, дві основні умови, за яких слова мо­жуть ставати виразниками позитивної чи негативної емоційності, почуттєвості:

1)   слово само по собі має таку індивідуальну сут­ність, яка дає йому змогу виражати певне почуття, емо­цію. До них належать:

—   слова, яким властива органічна емоційність: по­зитивна (кохання, радість, здоров’я, щастя, дружба, відданість, щирість, веселий, чудовий, прекрасний, за­хоплюючий, порядний, радісно, весело, чудово) або нега­тивна (ворог, ненависть, огида, погань, злість, злодій, боягуз, бандит, жахливий, огидний, мерзенний, зрадли­во, противно)-,

—   похідні слова, в лексичне значення яких емо­ційність (позитивна чи негативна) привноситься афік­сом (префіксом, суфіксом або обома цими частинами слів одночасно): земелька, земелечка, доземелечка, приземелечка, землиця, землище, землюга; носик, носа­тий, носач, носичок, носище, носюга; чорнявий, чорня­венький, пречорний, пречорненький, чорнище; вітерець, вітронько, вітрище; біленько, по-біленькому, білесень­ко, пребілий, пребілесенький;

—  слова дитячого мовлення, здебільшого позитивно забарвлені: цяця (іграшка), няня, кизя, ляля, паця (свиня), му-му (корова), ам-ам (їсти) тощо;

—   органічно поетичні слова: година (в значенні час, пора), звитяга, витязь, линути, мовити, кедр, кипа­рис, тополя, калина (як символи) та ін.

2)   залежно від контексту (в писемному мовленні) або ж від конкретної ситуації (в усному мовленні) будь-яке емоційно нейтральне чи емоційно забарвлене слово може вживатись неоднозначно, набувати різної емоційності, навіть протилежної порівняно з тією, яка найчастіше об’єктивно (позаконтекстно й позаси- туативно) йому властива. Так, прикметник смачний має значення «приємний на смак», однак у реченні Той борщ був такий смачний, що вербівські бурлаки, виголодавшись після дороги, через велику силу наби­вали ним пельку (І. Нечуй-Левицький) слово смач­ний сприймається з негативним, іронічним забарв­ленням. Слово милостивий із значенням «який вияв­ляє милість» у реченні Отам-то милостивії ми Не- нагодовану і голу Застукали сердешну волю Та й цькуємо (Т. Шевченко) має протилежне, негативне, осудливе, іронічне значення.

Отже, емоційна лексика сама собою, особливо ж у контексті, в певній конкретній життєвій ситуації, сти­лістично досить виразна, експресивна, що й дає змогу кожному мовцеві вдаватись до емоційної лексики за найрізноманітніших обставин мовлення і з певною ко­мунікативно-стилістичною метою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.