Дудик П. С. Стилістика української мови

Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика

До лексичного складу мови належать певні групи повнозначних слів з неоднаковою семантикою. їх прий­нято називати лексико-семантичними.

Лексико-семантичні групи слів — такі групи повнозначних слів, кожна з яких своєрідна лексично, семантично і за виконуваними стилістичними функціями.

Лексико-семантичні групи слів становлять об’єкт вивчення лексикології, передусім такого її розділу, як семасіологія (грец. semasia — значення, смисл і logos — слово, вчення).

Семантика слів охоплює назви предметів, процесів, явищ, відношень між ними, реалій і фантазій, мрій то­що. Вона властива всім повнозначним словам. Службо­ві слова і вигуки у типовій для них функції семантично­го значення не мають.

Кожне слово індивідуально неповторне, має зна­ченнєву й фонетико-граматичну особливість, широку й вільну відтворюваність в усному й писемному мов­ленні. Наприклад, завдяки тому, що лексемі слово властива розгалужена семантика, з участю й на осно­ві цієї лексеми утворилось багато стійких поєднань слів (фразеологізмів і фразеологізованих зворотів), якими широко характеризуються виробничі, профе­сійні, морально-етичні та інші якості людини: ні сло­ва, ні півслова (не скаже), слово в слово, гріх слово ска­зати, дотримуватись (додержувати) слова, з першо­го слова, і слова не писнути (не сказати), брати сло­во назад, випустити (кидати) слово на вітер, медові слова, пусті (марні) слова, слова застряли в горлі, тягти слова з рота, блудити словами, розкидатися словами, обмовлятися двома-трьома словами, у двох (коротких) словах, висіти на чесному слові, бистрий на слово, живе слово, кругле слово, ламати слово, за­мовити слово, останнє слово, перше слово, повертати слово, міцне слово, слово честі, на чесне слово, спо­м’янеш моє слово, бити словом, слово по слову та ін. То­му мовці за потреби вживають одне й те саме слово ба­гато, навіть безліч разів.

Найповніше й найкомпактніше лексико-семантич- на сутність повнозначних слів простежується в таких явищах, як полісемія, омонімія, паронімія, синонімія, антонімія лексем та ін. Стилістично-функціональний потенціал цих шарів лексики неоднаково просторий, але значеннєво й комунікативно своєрідний і важли­вий. Найбільше це стосується полісемії і синонімії слів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.