Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників

У мисленні і мовленні людей переважають кон­кретні іменники. Ними прийнято називати дис­кретні (роздільні, окремі) предмети, тобто речі, явища, факти, які можна порахувати: стіл, книга, вулиця, мо­ре та ін. Конкретні іменники здебільшого вживаються у формах однини і множини. Значна частина цих іменни­ків має або тільки однинну (зокрема, будь-яке прізви­ще, ім’я), або тільки множинну форму. Іменники з од- нинною формою можуть використовуватись у множині тільки метафорично і з особливою комунікативною ме­тою: Двох Україн не може бути (3 газети).

Особливий різновид іменників становлять іменники з абстрактним значенням. Семантично абстрактні іменники досить різні. Це переважно похідні лексе­ми, які утворилися від прикметників і дієслів. Називаю­чи узагальнені поняття, частина іменників з абстрак­тним значенням сприймається або нейтрально, або з пев­ного почуттєвістю, емоційністю.

До абстрактних іменників найчастіше належать:

—  назви якостей, властивостей особи (осіб): щирість, доброта, мужність, героїзм, патріотизм та ін.;

—   назви дій, процесів: балакучість, біганина, їжа тощо;

—  назви почуттів, різних виявів психічного, емоцій­ного станів людини: кохання, любов, ненависть, сум, здивування, злість та ін.;

—   назви фізичного і фізіологічного стану людини: здоров’я, хвороба, біль, непритомність і т. ін.;

—  назви наукових понять: діалектика, капіталізм, дарвінізм, вічність, клімат, повільність, швидкість та ін.

Більшість абстрактних іменників характеризується неповнотою парадигми числа, тому що вони сформува­лися у формі однини і позначають нематеріальні явища, які не підлягають обчисленню: краса, чорнота, терпін­ня, правда, велич, зухвальство, мовознавство, бороть­ба та ін. Частина абстрактних іменників має форму тільки множини: вибори, дебати, переговори, сутінки, іменини, перегони, оглядини та ін.

Деякі абстрактні іменники вживають і в однині, і в множині: швидкість, швидкості (Р. в. одн.), але швидкос­ті, швидкостей (Р. в. множ.); глибйни (Н. в. множ.) від глибина, можливості (Н. в. множ.) від можливість та ін.

За семантико-граматичними й стилістичними особ­ливостями виокремлюють матеріально-речовин- ні іменники — назви однорідних за своєю сутністю понять, які можна поділяти на частини, вимірювати, але які не підлягають рахунку. Це назви багатьох мате­ріалів, речовин і продуктів: залізо, срібло, сталь, брон­за; кисень, водень, азот; аспірин, пірамідон, кордарон;

 

молоко, хліб, пиво; жито, пшениця, ячмінь; звіробій, бу­зина, шипшина, бузок; малина, смородина, морква; це­мент, вапно, глина; цукор, мед, сіль та ін. Вони вжива­ються переважно в однині, але з виразною стилістичною метою в усіх стилях мови можуть використовуватись і в множині: Вівса, пшениці, ячмені — все се зіллялось в одну могутню хвилю; вона все топить, все забирає в по­лон (М. Коцюбинський).

Конкретні, абстрактні і матеріально-речовинні іменники розрізняються тематично, за властивою їм се­мантикою і певною сукупністю своєрідних морфологіч­них ознак,„отже, внаслідок цього вони неадекватні і ; стилістично. Якщо, наприклад, іменники з конкретним значенням найчастіше вживаються в розмовно-побуто- вому мовленні, значною мірою і в публіцистичному, то абстрактні іменники активно використовуються у мов­ленні суто науковому, академічному. Функціонально доцільне використання їх вагомо впливає на зростання загальномовної культури кожного, хто послуговується українською мовою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.