Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика сполучників

В усіх стилях мови й мовлення активно використо­вуються сполучники — неповнозначні (службові) слова, якими поєднуються в одне семантико-синтаксич- не ціле однорідні члени речення або предикативні (ре- ченнєві) частини складного речення.

Сполучники, на відміну від прийменників, помітно автономніші складові речення, вони нейтральніші, бо не входять до складу жодного з членів речення. їх семантй1 ко-синтаксична функція полягає в тому, щоб сурядним чи підрядним зв’язком поєднувати в певну змістову єд­ність як окремі слова, члени речення, так і предикатив­ні частини речення (сурядні чи підрядні) в одне синтак­сично складне речення. Тому й витворились у мові спо­лучники сурядні і сполучники підрядні.

Сурядні сполучники. До них належать:

—  єднальні (їх приблизно 15): і(й), та, ні…ні, та ні… та ні, ані…ані, ні…ані…; близькі до них (із значенням градації, нанизування, підсилення) а, ай, а що, а ще й, та ще й, а навіть…;

—   зіставно-протиставні (не менше 20): а, але, та (в значенні але), зате, проте, однак, хоч…зате, хоч…та, як…так, не тільки (не лише)…а й, не стільки…скільки, а втім, так (у сполучниковій функції), тим часом, а (але й), не то що…а (але), не так…як;

—   розділові сполучники (до 20): або (або…або), чи (чи…чи), то (то…то), не то…не то, хоч (хоч…хоч), як…так і, не тільки…але і (й), не лише…а й, не лише… але і (й), не стільки…скільки, якщо не…то…;

Підрядні сполучники і сполучні слова. У різних функціях їх більше 110: що (сполучник або сполучне слово), щоб, чи, немов, ніби, наче, бо, якщо, аби, коли б, для того щоб та ін. (тільки сполучники).

Сутність су ряд ного сполучникового зв’яз­ку полягає в синтаксично рівноправному, взаємоза­лежному поєднанні слів, словосполучень і речень, а підряд ний сполучниковий зв’язок — це зв’язок нерівноправних одиниць (слів, речень), одна з яких синтаксично залежить від іншої.

Сполучником (сполучниками) завжди виражається один із різновидів смислових відношень між однорідни­ми членами речення, і це вагомо позначається на змісті всього речення, на його модальності, тобто на зв’язках, відношеннях сказаного частинами речення і всім речен­ням до дійсності. Те, що виражається сполучником (сполучниками) в структурі речення, специфічно допов­нює висловлене всім реченням, особливо часто — фор­мами дієслова в реченні, інтонацією всього речення, синтаксично ізольованими словами в реченні — встав­ною чи вставленою частиною, звертанням тощо: Люди­на, птиця і бджола люблять погожу днину (Нар. твор­чість), пор.: Людина, і птиця, і бджола…; І людина, і птиця, і бджола…; Людина, а також птиця, і бджо­ла… Можна утворити й інші варіанти цього речення з трьома однорідними підметами, і щоразу один, два чи три однакові або ж фонетично різні сполучники при­вноситимуть у речення якийсь інший стилістичний відтінок, речення змінюватиметься інтонаційно, що також впливатиме на його зміст, створюватиме відті­нок чогось особливого, індивідуального, відтінок роз­мовності чи книжності, поетичності або інтимності, фа­мільярності тощо.

Сполучники в складі речень і між реченнями вико­ристовуються в найрізноманітніших поєднаннях, і це завжди важливо з погляду стилістичного. Наприклад, повторення сурядного сполучника і на початку рядків поетичного, зокрема, тексту об’єднує строфи в одне змістове й поетичне ціле, створює мовленнєву образ­ність висловлювання:

Хтось ударив без жалю по серці моїм, —

І забилося серце в вогні золотім…

І посипались іскри ясні,

І в дзвінкі обернулись пісні…

Погасло з літами і серце сумне…

Та прийшла ти і вдарила в серце мене, —

І летіли знов іскри ясні,

І в дзвінкі обертались пісні (О. Олесь).

Загалом такий же стилістичний ефект закладено і в кількаразовому повторенні підрядного сполучника, напр.:

У тім садку, де ми колись сиділи,

Стоять вишні і журяться похилі,

Що в хмари сонечко зайшло,

Що листя й квіти облетіли,

Що їх снігами замело… (О. Олесь).

Співзвуччя початку трьох останніх рядків певною мірою прозаїчне перетворює в поетичне. Книжне за сво­єю сутністю слово що стає таким, що не порушує образ­ності художнього тексту.

Отже, кожен доречно використаний у мовленні спо­лучник стилістично вагомий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.