Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістичне використання синтаксичних засобів мови

Стилістика як окрема й особлива галузь знань про мову, про найдоцільніше використання всіх мовних одиниць з властивою їм функцією (функціями) найпов­ніше виявляється на синтаксичному рівні, в елементах синтаксичної будови кожної мови, котра сформувалась із таких складових мовних одиниць, як словосполучен­ня, члени речення, речення і слова-речення, тобто своє­рідні функціонально-стилістичні замінники речень (Так; Ні; Хіба!; Геть!, Ой! і т. ін.).

Отже, в стилістичному синтаксисі роз­глядаються функції мовних структур. їх прийнято на­зивати синтаксемами.

Будь-яка синтаксична конструкція, навіть однослів­на, — це завжди певне впорядковане ціле: Сонце. Надве­чір’я — граматична, передовсім синтаксична організо­ваність обох односкладних номінативних речень поля­гає в обов’язковій для них формі називного відмінка. З весною! — еліптична структура, але: 3 весною вітаю вас; Я вітаю вас з весною — обидва речення повні, пер­ше з них односкладне, друге — двоскладне; 3 весною! — речення неповне (еліптичне); повнозначне слово в оруд­ному відмінку з прийменником з створює морфолого- синтаксичну облаштованість речення, яка своєрідна також і стилістично, бо слугує максимально стислою й узвичаєною формою вираження вітань, побажань. Син­таксична конструкція Чудовий ранок — речення (од­носкладне, поширене), але не будучи інтонаційно оформ­леною як речення, вона є підрядним словосполученням з узгоджувальним зв’язком, тобто потенційною, тільки можливою стилістичною одиницею, не зорієнтованою комунікативно: чудовий ранок.

На відміну від окремих слів і фразеологізмів, речен­ня не поділяють на стилістично марковані (які закріп­лені тільки чи переважно за якимсь окремим стилем мови) і стилістично немарковані (які нейтрально чи за певною емоційною ознакою вживаються в усіх мовних стилях) і не класифікують за стилями мови, тобто на ре­чення офіційно-ділові (офіційно-ділового мовлення), розмовно-побутові, наукові, художньо-літературні чи публіцистичні. Водночас певний сенс у такому поділі незаперечний, якщо зважити на найтиповіші ознаки синтаксису кожного із стилів, жанрів мови, на оформ­лення структури речень у кожному з них. Наприклад, заява має, як правило, усталені початкову і завершаль­ну форми. Однак немає речень загальновживаних і та­ких, які використовуються тільки в якомусь одному стилі. Навіть початкове речення заяви, будучи типовою структурною ознакою офіційно-ділового стилю, може без синтаксичної зміни вживатися в інших стилях. Ре­чення не поділяються також на речення із зменшуваль­ним значенням, речення із значенням пестливості чи згрубілості або зневажливості, непошанованості. Цих та інших значень, функцій може набувати речення будь- якої структури — двоскладне речення й односкладне, повне й неповне, поширене й непоширене, а також речен­ня різної комунікативної сутності, зорієнтованості — розповідне, питальне чи спонукальне. За словами О. По- номарева, «можна говорити лише про певні обмеження у вживанні окремих конструкцій чи зворотів у якомусь різновиді мовлення, а не про пов’язаність цих конструк­цій з одним функціональним стилем».

Синтаксична будова мови, будучи безмежно розга­луженою як структурно, так і функціонально, пере­важно виявляється у порівняно нечисленних струк­турних типах синтаксичних конструкцій — однослів­них, дво-, кілька- і багатослівних речень. Саме в структурі всіх різновидів речення найбільше зреалізо- вується те, що прийнято називати стилістичним син­таксисом. Його мета полягає в тому, щоб виявити сти­лістичну спроможність кожного із структурних типів синтаксичних одиниць — словосполучень, членів ре­чення, речень, функціональних (не структурних!) за­мінників речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.