Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика словосполучень

Для культури мовлення важливим є стилістичне ви­користання всієї різноманітності словосполучень у структурі речення. Словосполучення — лексико- семантична й граматична цілість щонайменше двох повнозначних слів, поєднаних підрядним або сурядним зв’язком.

Словосполучення становить речення або його части­ну: Розвинена мова; Любов і ненависть; Невже тебе не зачудовує, — як наш народ в труді росте? (П. Тичина). Словосполучення поза реченням (сонячний день, чита­ти статтю, працюю наполегливо) не є комунікатив­ною одиницею.

Для теорії і практики стилістики становлять інтерес як підрядні словосполучення, які більш частот­ні, структурно і за змістом різноманітніші, так і с у ряд­ні словосполучення. У підрядному словосполу­ченні зв’язок між компонентами підрядний, бо форма залежного в ньому компонента (найчастіше окремого повнозначного слова, часто в поєднанні з прийменником або часткою) детермінується, зумовлюється семантикою і морфологічними властивостями головного слова, а та­кож і його синтаксичною функцією в реченні. В підряд­ному словосполученні зв’язок підрядний: або узгоджен: ня (безсмертний <— подвиг), або керування (зневага —> до ледарів), або прилягання (відвідаю -» завтра).

Слова у словосполученнях (і реченнях) завжди поєд­нуються семантично й граматично. Таке поєднання обов’язкове. Без нього словосполучення неможливе. Поєднання слів дерев’яне озеро, носити озеро безглузді за змістом, у них наявна тільки морфологічна модель деяких різновидів словосполучення, пор.: глибоке озеро; вивчати озеро. У поєднаннях слів глибоким озеро, вивча­ти озером немає нормативної граматичної (морфологіч­ної) моделі словосполучення. В підрядному словосполу­ченні завжди наявне граматично незалежне слово (головне, стрижневе, опорне, підпорядковуюче, пояснюване, означуване) і граматично залежне (підпорядковане, пояснююче, означаюче).

Сурядні словосполучення формуються сурядним зв’язком, який забезпечує поєднання синтаксично рів­ноправних, незалежних один від одного компонентів. Кількість таких компонентів у закритих суряд­них словосполученнях сягає двох одиниць: Не тільки розумом, а й ділами любіть Україну; натомість у відкритих сурядних словосполученнях ця кількість може бути багатокомпонентною, кількісно не обмеженою: Словом, я до безумства люблю небо, тра­ви, зорі, задумливі вечори, ніжні осінні ранки (М. Хви­льовий).

Стилістика словосполучень, тобто їх функції, вияв­ляються тільки в контексті, у реченні. В окремо взято­му словосполученні: сонячнхСй ранок наявна лише мо­дель (семантична й морфологічна) підрядного словоспо­лучення — номінативна одиниця з двох елементів. Ця словесна модель може стати синтаксичною й комуніка­тивною одиницею (реченням) і набувати різних модифі­кацій, змін, виявів: Сонячний ранок; Сонячний ранок!; Сонячний ранок?; Сонячний ранок!? і т. ін. Отже, сло­восполучення поза реченням тільки існує, а будучи рег ченням, стилістично діє. З повною комунікативною са­мостійністю словосполучення виявляється лише у структурі речення .

Основа розмежування лексично адекватних слово­сполучень (сонячний ранок) і речень (Сонячний ранок!) дещо руйнується спільністю семантики цих мовних одиниць, однак таке руйнування не ліквідовує принци­пової індивідуальної своєрідності словосполучення по­рівняно з однозвучним реченням: сонячний ранок — це тільки найменування певного явища природи за тією самою ознакою (він, ранок, — сонячний): і сьогодніш­ній, і вчорашній, і той, який був тиждень тому, та ін.; натомість Сонячний ранок! як конкретне речення з’яв­ляється тоді, коли йдеться про ранок саме той, а не ін­ший, наприклад, тільки про сьогоднішній, учорашній або якийсь інший ранок. Стилістичне використання та­ких мовних одиниць, як слова, словосполучення, сполу­чення слів, реалізується в реченні. Будь-яке речення — це наслідок індивідуальної, зрідка колективної мовлен­нєвої творчості.

Термін «сполучення слів» неадекватний термінові «словосполучення»: у словосполученні два члени речен­ня (підрядне словосполучення) або два, кілька чи багато членів речення (сурядне словосполучення), у сполучен­ні слів — лише один: Чорне море; Вінницька область; Микола Іванович; Ніна Лаврентїівна Івасюк; піду по­дивлюсь, переді мною, з тобою, ідіть же і т. ін. Предика­тивна основа в реченні На збори з’явилась більшість студентів сформувалася з одного словосполучення (два члени речення), але з двох сполучень слів: з’яви­лась <г- більшість (узгодження) і більшість -» студен­тів (керування); Я буду працювати: одне словосполу­чення з двох членів речення і два сполучення слів: Я -> буду (узгодження), буду —> працювати (прилягання).

Окреме словосполучення прийнято розглядати не тільки на власне синтаксичному рівні (із застосуванням до нього терміна «член речення»), а також на рівні лек­сико-морфологічному — як підрядне чи сурядне поєд­нання щонайменше двох повнозначних слів.

У словосполученнях, особливо підрядних (значно численніших), широко представлена синоніміка мовлен­ня, яка усвідомлюється і зреалізовується не тільки в кон­тексті речення, а й тоді, коли лексично й стилістично близькі словосполучення розглядають парами, навіть і не в реченнєвому контексті, напр.: «Заповіт» Шевченка — Шевченків «Заповіт»; розповідь Миколи — Миколина розповідь; синочок батька — батьків синочок; любов ма­тері — материна любов; подарунок брата — братів по­дарунок — значення присвійності й офіційності виразні­ше виявляється у словосполученні з двох іменників.

Ще активніше в усному і писемному мовленні вжи­ваються:

—   синонімічні словосполучення з відносним при­кметником, який синтаксично підпорядкований імен­никові, і словосполучення, в яких замість прикметника вживається іменник: нічна тиша — тиша ночі; дивізій­ний штаб — штаб дивізії (повністю термінологічне словосполучення); міські вулиці — вулиці міста, деле­гація заводу — заводська делегація;

—   синонімічні безприйменникові й прийменникові словосполучення різної частиномовної побудови: річ­ний звіт — звіт за рік; приміський ліс — ліс при місті; безсловесна пісня — пісня без слів; безтурботна ста­рість — старість без турбот; вихідного дня — у вихід­ний день; придорожні будинки — будинки вздовж доро­ги; пор. також: будинки від дороги й будинки через доро­гу (їх синонімічність менш очевидна);

—   синонімічні словосполучення з віддієслівним іменником (особливо в публіцистичному мовленні): пи­тання про вступників (не розв’язане) — …із вступни­ками; нарада про тваринництво (…з тваринництва). Пор.: бути, відсутнім через хворобу — стилістично май­же нейтральне, бути відсутнім з причини хвороби — книжне сполучення слів.

Синонімічними, отже й стилістично розрізнюваль- ними, вважаються словосполучення п’ятиповерховий палац і палац із п’яти поверхів; при сорокаградусній температурі і при температурі в сорок градусів.

Не менш розгалужена синоніміка в системі дієслів­них словосполучень. Наприклад, у реченні Українська мова утверджується як державна (3 газети) синтаксич­но залежну частину підрядного дієслівного словосполу­чення утверджується як державна можна трансфор­мувати, зокрема, на: у функції державної, на правах державної, на державному рівні.

Різні структурні форми, а на їх ґрунті й стилістична своєрідність синонімічних дієслівних словосполучень, пояснюються здатністю певних дієслів підпорядковува­ти собі іменники (або субстантивовані слова) із залеж­ним прийменником: плакати від радості — плакати з радості; страждати від сорому — страждати із соро­му; придатний до життя — придатний для життя; працювати з дозволу — працювати за дозволом; підіб­рати під колір — підібрати за кольором; неприємність через нерозуміння (…від нерозуміння, …з нерозуміння); не прийшов через хворобу (…по хворобі); увійшов до кім­нати (…в кімнату); просіяти крізь сито(…через си­то); їхати в метро(…на метро); жити між людьми (…між людей); літати над хмарами (…над хмари, …по­над хмари); працював вечорами(…по вечорах); летіти на літаку (…літаком) та ін.

У сурядних словосполученнях синоніміка дещо менш розгалужена, але також досить широка й стиліс­тично виразна, пор.: Працею людина і сильна, і красива (О. Гончар) і Працею людина сильна, красива (багато важить інтонування таких словосполучень).

Кожне із словосполучень мови, яке використовуєть­ся на синтаксичному рівні, завжди позначене певною стилістичною функцією. Нестилістичних словосполу­чень (як і слів) немає.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.