Дудик П. С. Стилістика української мови

Логічність мовлення

Одну з визначальних семантико-синтаксичних і сти­лістичних ознак мовлення становить його логічність.

Логічне мовлення — це мовлення продумане, виважене, семантично й структурно впорядковане. Йо­го сутність найбільшою мірою визначається повною від­повідністю сказаного чи написаного певним реаліям життя. Логічність мовлення обов’язково передбачає йо­го правильність, розумність, які втілюються в літера­турно-нормативних формах слів, у структурах речень, словосполучень тощо. Усе висловлене має відповідати життєвій правді, її логіці, реальному станові речей. Наприклад, речення Вагонні слюсарі… постукують мо­лотками по чавунних колесах вагонів є нелогічним, неправильним, тому що вагонні колеса виготовляють зі сталі.

Логічність мовлення ґрунтується на правдивості мислення. Воно здебільшого істинне, але може станови­ти собою і вияв фантазії як елемент людського буття, сприймання й відтворення дійсності.

Твердження у формі розповідного речення Земля обертається навколо Сонця одночасно і реальне, і ло­гічне, і точне, і правильне, і нормативне за мовною структурою. Але речення Земля вічно обертатиметься навколо Сонця суперечить логіці, істині, правді (думка алогічна, тобто хибна), бо нічого вічного, крім постійно змінюваної матерії, у всесвіті немає. Однак в обох ре­ченнях думку висловлено цілком нормативно: кожне слово вжито в тій формі і з тією семантикою, яка є об’єк­тивною і звичайною для нього в літературній мові. Хиб­ним за нормативною ознакою є вислів Земла обертаєть­ся навколо Сонця, хоча в ньому допущено тільки одну морфологічну (морфемну), водночас і фонемну та орфо­графічну, помилку. Отже, логічність мовлення має в своїй основі строгу точність. Це синонімічні розумово- мовленнєві якості сказаного чи написаного. Логічним і точним зазвичай може виступати і правильне, перевіре­не досвідом, міркування і хибне.

Часткова нелогічність мислення-мовлення наявна в таких зворотах: Це мало в два рази більшу за державну ціну…; в зимовий період, в опалюваний період; сільське господарство перебуває на підйомі; за цей період ми зро­били ремонтні обладнання. їх часто можна почути по радіо, телебаченню, прочитати в газетах. Слово період у цих сполученнях не єдино можливе, доцільно вживати й синоніми: зимою, взимку, під час зими.

У мовленні є немало алогічних словосполучень, напр.: привітали з досягнутими успіхами (успіхи завжди до­сягнуті і вітати будь-кого з тими успіхами, яких ще не до­сягнуто, є нелогічним); обговорювали підсумки проведе­них виборів (слово проведених зайве, бо підсумки виборів обговорюють після їх проведення); треба розглянути внесені пропозиції (не можна розглядати пропозицій, яких ніхто не вносив); оволодіти справжньою майстер­ністю (майстерність не буває несправжньою); наявні асигнування слід своєчасно використовувати (не мож­на використовувати асигнувань, яких немає); потрібно було звернутись до офіційних документів (будь-який документ офіційний); виконання взятих зобов’язань (слово взятих зайве) тощо. Зайве слово є і в таких сло­восполученнях, особливо характерних для розмовного й публіцистичного стилів мови: на долонях рук, місяць жовтень, моя власна думка, моя автобіографія; на сьо­годнішній день (замість на сьогодні, сьогодні) та ін.

 

Алогічність мовлення нерідко засвідчує неосвіче­ність, невихованість, неувагу й неповагу мовця до інших і до себе, до культури власного мовлення, характеризує його негативно, інколи й сатирично, напр.: Приймають­ся замовлення на пошкодження телефону. Звертатися за адресою… (З оголошення); Міське кладовище переїха­ло на новий масив. Кого похоронять на старому — бу­дуть відповідати. Ці приклади курйозні, але реальні, вони мають мовленнєву і позамовну основи.

Алогічними у мовленні є також поєднання слів, які розрізняються родовою і видовою семантикою: письмен­ники і поети; учні і п’ятикласники; корови, свині і свій­ські тварини; в лісі безліч старих дерев, сосон, беріз та ін.

Мовленню алогічному завжди повинне протиставля­тись мовлення логічне. Водночас така протиставність не має точних розмежувальних граней.

Логічність мовлення найчастіше порушується чи на­віть руйнується ненормативністю в семантиці слів, фра­зеологізмів, в ускладненій і ненормативній синтаксич­ній побудові висловлюваного, напр.: Вибачаюсь! (тобто мовець просить вибачення у себе) замість логічно пра­вильного Вибач!, Вибачте!, Пробач!, Пробачте!; пере­станьте нервувати! замість Перестаньте нервува- тись! (тобто не нервуйте себе).

Логічність висловленого (сказаного й написаного) виявляється в таких загальних оцінно-вимірних пара­метрах, як мова — мислення — мовлення. Щоб висло­витись логічно, потрібно добре знати мову і справжню сутність того, про що йдеться в кожному конкретному акті мовлення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.