Дудик П. С. Стилістика української мови

Риторика як складова стилістики

Важливим елементом стилістики, загальної теорії й практики культури мовленняєриторика (грец. rhe­tor — оратор) — наука красномовства (ораторського мистецтва). Риторика — це також навчальний предмет, у якому викладено теорію красномовства, ораторського мистецтва. Таку назву мають і особливі навчальні під­ручники, посібники: Старовинні риторики перелічува­ли багато наук, конче потрібних ораторові. Лексема «риторика» нерідко використовується метафорично, пе­реносно: Лист був написаний просто, щиро, без фальши­вої риторики (І. Франко). В минулому риторикою нази­вали молодший клас духовної семінарії: Йому заману­лося женитись, і він, скінчивши риторику й філософію, …поїхав шукати собі жінки (І. Нечуй-Левицький).

Риторику можна вважати однією з особливих частин і виявів стилістики як загального вчення про функціо­нально найумотивованіше користування мовою. Ритори­ка спирається на ту частину мовознавчих узагальнень, знань, які ґрунтуються на особливій теорії і практиці мовленнєвого красномовства, передусім ораторського. Її основи сформувались уже в Давній Греції (Перікл, Сок­рат, Арістотель, Платон, Демосфен та ін.), розвинулись у Давньому Римі (Цицерон, Квінтіліан та ін.), пізніше своєрідно й частково поширились в епоху середньовіччя (умовно від падіння Римської імперії в476р.)ідо часів Відродження, або Ренесансу (в Італії у XIV—XVI ст., в інших країнах Західної і Центральної Європи — у XV— XVI ст.). Це був час переходу від середньовічної культу­ри до культури Нового часу.

Окремі положення з риторики простежуються в Із­борниках Святослава 1073і1076р. Видатними оратора­ми, отже й зачинателями вітчизняного риторичного слова, були митрополит Іларіон, церковно-освітній діяч Кирило Туровський (XII ст.). У XVI—XVII ст. оратор­ського мистецтва навчали в братських школах і в Киє- во-Могилянській академії (заснованої в 1632 p.). Нав­чання в ній відбувалося за латинськими підручниками періоду античності, але поступово створювались і під- ручники-посібники з риторики: Йосифа Кононовича- Горбицького (латинською мовою, 1637; Йоаникія Галя- товського — «Ключ разум’Ьнія» (давньою українською мовою, 1659; 1665), твори Антонія Радивиловського (помер 1688), Лазаря Барановича (1620—1693), Стефа­на Яворського (1658—1722), Димитрія Ростовського (Туптала) (1651 —1709), Феофана Прокоповича (1681 — 1736), Георгія Кониського (1713—1795). Ці та інші дія­чі української культури зробили значний внесок до тео­рії і техніки риторичного мовлення, яке формувалось на усталених на той час зразках церковно-релігійних про­повідей, промов, інших богословських, морально-по- вчальних поетичних і навіть драматичних творів. Ри­торику як мовленнєве красномовство можна умовно трактувати як давній особливий мовний стиль. У сті­нах Києво-Могилянської академії (у 1701 р. за цар­ським указом Петра І їй надано титулу і прав академії і перейменовано на Київську академію) було розвинено теорію і мовленнєву практику традиційних для Європи доби Відродження трьох стилів («слогов») — високого, середнього і низького, успадкованих ще з античності.

Мовлення в межах високого стилю зазвичай урочисте, пишномовне, йому властиві:

—  художні засоби: метафора, метонімія, синекдоха, антоніми, повтори, алегорія, перифраз, гіпербола та ін.;

—  розгорнуті фрази, інверсія, риторичні запитання;

—  повторювані вигуки тощо.

У високому стилі розповідалось про важливі події, видатних осіб.

Врівноважено спокійна, поміркована розповідь тіль­ки з частковим застосуванням художніх засобів, живої народної лексики і фразеології притаманна середньо­му стилю , мовними засобами якого повідомляли про менш важливі соціальні події.

Розповіді про буденні події, справи (сімейні, побуто­ві й повсякденні стосунки, про сільськогосподарську працю, ділові зв’язки мовців тощо) викладались у низькому стилі (Феофан Прокопович запровадив назву простий стиль). Для нього характерне емо­ційно нейтральне, звичне мовлення з мінімальним ви­користанням художніх засобів (метафори тощо).

Теоретичні основи риторики викладено в енцикло­педії «Українська мова» (2000), у підручнику для сту- дентів-філологів Л. Мацько, О. Сидоренко та ін. «Сти­лістика української мови» (2003) та ін.

Як слушно зауважують мовознавці (Л. Мацько та ін.), витоки сучасної стилістики, її важливу культурну ми­нувшину започатковано античною риторикою. Антична

 

риторика як наука красномовства ґрунтувалась на та­ких мовленнєвих якостях оратора, якими він досягав у своїх прилюдних виступах найбільшої майстерності, вишуканості. Основою для цього слугували його обдару­вання, навчання і вправи. Оратор-промовець повинен був по-особливому дбати і про правильність, і про есте­тичність свого мовлення. Крім того, мова ораторського твору мала відрізнятися від повсякденної мови. Прик­ладами красномовства є такі фрази: Заговори, щоб я те­бе побачив (Сократ); Красномовство є мистецтво керу­вати умами (Платон); Найкращий оратор той, хто своїм словом і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження (Цицерон); Спочатку було Сло­во (Євангеліє від Іоанна); Істина ж і благодать слугами суть майбутньому віку, життю нетлінному (Іларіон); З видимого пізнай невидиме (Г. Сковорода) та ін.

Риторика — це одне з відгалужень стилістики як те­орії і практики найдоцільнішого мовлення. Вона зорі­єнтована на формування у мовців здатності висловлю­ватись красномовно, поважно, інколи й іронічно, але зазвичай без звичної буденності. Невипадково риторич­не мовлення завжди особливо виразне й типове для пев­них жанрів публіцистичного стилю мови, особливо ко­ли автор художньо, з виразною почуттєвістю розповідає про щось життєво важливе: Все йде, все минає — і краю немає; І за що його, святого, мордували, Во узи кували, І главу його честную терном увінчали; Способники свя­тої волі — Із тьми, із смрада і з неволі Царям і людям напоказ На світ вас виведу надалі. Рядами довгими в кайданах… (Т. Шевченко).

Отже, риторичне мовлення завжди стилістично ви­разне, комунікативно зорієнтоване на красномовність, ораторство, через що повинно сприйматись як неповтор­но оригінальне, таке, в якому кожен з його творців ви­являє свою індивідуальність, особистість, особистісність, своє Я.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.