Дудик П. С. Стилістика української мови

Запитання. Завдання

 1. У чому сутність комунікативно-стилістичних якостей мовлення? Які його складові, найтиповіші ознаки?
 2. Визначте основи мовної і мовленнєвої культури. Доведіть, що знання стилістичних функцій мовних одиниць, вміння практично по­слуговуватись ними в межах усіх стилів мови — одна з визначальних ознак високої культури мовлення кожного.
 3. З’ясуйте об’єктивні і суб’єктивні обставини мовлення, його ко­муні кати в н о-сти л і сти ч н і ха ра кте р и сти ки.
 4. Сформулюйте визначення мовної норми і мовленнєвої норма­тивності. Чим відрізняється мовна норма від мовного правила?
 5. Чи в усіх стилях мови повно й беззастережно потрібно дотриму­ватись нормативності мовлення? За яких мовленнєвих ситуацій до­пускається вживання ненормативних одиниць мови? Наведіть прик­лади мовленнєвої фонетичної, фонологічної, акцентуальної, лексич­ної, граматичної нормативності.
 6. Якнайширше проілюструйте варіантність мовних норм на се- мантико-лексичному, лексико-граматичному, граматичному, фразео­логічному, стилістичному рівнях мови.
 7. З’ясуйте сутність понять «правильність мовлення» і «культура мовлення», вдавшись до прикладів.
 8. Як пов’язані точність і логічність мовлення з його норма­тивністю?
 9. Які мовні одиниці формують чистоту мовлення, а які — руйну­ють? Розкажіть про стилістичне використання жаргонізмів, сленгіз- мів, арготизмів, варваризмів, екзотизмів і вульгаризмів.
 10. Яке мовлення вважається образним? Чи може/повинно бути образне мовлення точним?
 11. Поясніть, вдавшись до прикладів, такі якості стилістично вмо­тивованого мовлення, як простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість.
 12. Наведіть приклади доречного мовлення.
 13. Чому риторику доцільно вважати розділом стилістики? Визнач­те типові мовні ознаки риторичного мовлення.
 14. За яких умов і якими мовними засобами досягають евфонії (милозвучності) мовлення?
 15. У чому сутність української ментальності? Яким є зв’язок її із стилістикою українського мовлення? Наведіть і прокоментуйте слова і сполучення слів, які слугують засобом вираження певних ознак, ре­алій української ментальності.
 16. Підготуйте розповідь про комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки.
 17. Яке значення має термін «рідна мова»? Чому без глибокого знання рідної мови і любові до неї неможливе патріотичне виховання українців?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.