Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Доведіть, що мова є суспільним, а не біологічним чи психічним явищем.
2. Розкрийте зв’язки мови із суспільством.
3. Назвіть і схарактеризуйте основні функції мови.
4. Які гіпотези (версії) про походження української мови вам відомі?
5. Які форми має українська літературна мова? Схарактеризуйте їхні особли­
вості.
6. Розкажіть про внесок майстрів слова та науковців у становлення і розвиток/
української літературної мови.
7. Що вам відомо про витоки української писемності?
8. Назвіть і схарактеризуйте джерела формування та розвитку української літе­
ратурної мови.
9. Прокоментуйте особливості трьох територіальних наріч української мови. Чим
вони зумовлені?
10. Назвіть і схарактеризуйте колоритно-стильові різновиди мовлення.
11. Розкрийте зміст поняття «суржикова мова».
12. Якою є сучасна мовна ситуація в Україні?
13. У чому, на ваш погляд, важливість мовних обов’язків громадян України?
14. Прокоментуйте судження мовознавців «Мова є системою систем».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.