Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке лексика? Яке походження цього слова?
2. Що вивчає лексикологія?
З Що називають лексичним значенням слова? Наведіть приклади.
4. Які слова називаються однозначними? Наведіть приклади.
5. Які слова називаються багатозначними? Наведіть приклади.
6. Що таке пряме й переносне значення слова?
7. Які слова називаються омонімами? Чим омоніми відрізняються від багато­
значних слів?
8. Що таке синоніми? перифрази? евфемізми?
9. Які слова називаються антонімами?
10. Які слова належать до загальновживаної лексики?
1 1. Яка лексика обмежена у вживанні? Дайте визначення професіоналізмів, діа­
лектизмів.
16. Які слова називаються діалектними? Наведіть приклади.
12. Яка лексика належить до власне української? Які її ознаки?
13. Які слова називаються застарілими? У чому різниця між історизмами та
архаїзмами?
14. Які слова називаються неологізмами?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.