Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть першу у вітчизняному і слов’янському мовознавстві монографію з
питань акцентології. Хто її автор?
2. Як називається розділ мовознавства, в якому вивчається система словесних
наголосів?
3. Розкрийте зміст поняття акцентологія.
4. Що називається словесним наголосом?
5. Схарактеризуйте фонетичну природу українського наголосу.
6. На яких аспектах визначення наголосу зосереджують увагу українські до*
слідники М. Ф. Наконечний і Н. І. Тоцька?
7. Стисло розкрийте історію вчення українського наголосу.
8. Назвіть автора словника-довідника «Складні випадки наголошення».
9. Схарактеризуйте наголос у західно- і південнослов’янських мовах, а також в
одній з іноземних мов, яку ви вивчаєте.
10. На який склад у відомих вам мовах може падати наголос? На який склад в
українській мові може падати наголос?
11. Який у межах окремого слова наголос є постійним, а який — рухомим? Наве­
діть приклади.
12. Які функції виконує словесний наголос? Фонетика
13. Який наголос називається головним і який побічним?
14. Встановіть значення слів брбня і бромі.
15. Чи простежується закономірність у наголошуванні іменників із суфіксом -ак-
(-як-) у називному відмінку однини і множини: співак-співаки, моряк-моряки?
Наведіть приклади (три-п’ять слів).
16. Чи простежується закономірність у наголошуванні слів з іншомовним суфіксом
-ер-? Наведіть приклади.
17. Чи простежується закономірність у наголошуванні слів типу картоплина,
хатина; давнина, старовина; Київщина, Кіровоградщина ?
18. Назвіть закономірність у наголошуванні іменників жіночого роду із суфіксом
-иц-(я): льотчиця (льотчик), помічниця (помічник), трудівниця (трудівник).
19. Наведіть приклади слів, у яких у непрямих відмінках наголос переходить з
основи на закінчення.
20. Яка закономірність простежується у наголошуванні числівників 1 1,12,13, 14,
1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ; 50,60,70,80?
21. Назвіть основні закономірності в наголошуванні слів.
22. Які закономірності покладено в основу формування ритмічної структури
слова?
23. Хто вперше вивів формулу ритмічної структури п’ятискладового українського
слова?
24. Розкрийте зміст понять ініціаль, фіналь, дистрибуція. Наведіть приклади.
25. Що називається фонетичним алфавітом, фонетичною транскрипцією, транс­
літерацією?
26. Які вимоги ставляться до фонетичної транскрипції?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.