Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.4.3. Склад чотири- і п’ятивалентних дієслів

загрузка...
На відміну від одно-, дво-, тривалентних дієслів чотиривалентних дієслів значно менше. «Виявляється певна закономірність: чим більшої кількості іменників вимагає дієслово, тим менша кількість цих дієслів» ([Вихованець 1988, с. 118]; див. також: [Загнітко 1990а]). Чотирма актантами характеризуються дієслова, що у своїй семантиці прогнозу­ють «модифікацію об’єкта», переведення його в інший якісний або кількісний стан, вимір унаслідок істотного впливу на нього, наприк­лад: відколоти, відбити, відрізати, приклеїти, прибити, пришити, причепити та ін. Лівобічна валентність і в цих дієслів залишається в інваріанті незмінною — номінатив, а в правій наявні: другий актант (інструменталь — орудний), третій актант (об’єкт — родовий із прий­менником), четвертий актант (об’єкт — акузатив без прийменника). У мовленнєвих репрезентаціях можлива зміна структурного порядку ак- тантів і варіативність щодо їх числа, але їх наявність передбачається семантикою самого дієслова, пор.: Євдоким спокійно виходить із хати, дверима відгороджує від себе жінчину лайку (Стельмах, 1959, с. 585); Раптом Василькові захотілося приклеїти одну летючку на спині нотаря клеєм (Турчинська, 1950, с. 74); Зарили [відьму] ниць у яму, хлопці прибили її осиковим кілком до землі і добре заплішили, щоб вона, бува, не вискочила звідти (Квітка-Основ’яненко, 1956, т. 2, с. 224); Він вмів відрізувати шматки навіть від черствої хлібини своїм ножем (Гірник, 1963, с. 48) та ін.

загрузка...

Ще менше нараховується дієслів із незаповненими п’ятьма гніздами. До таких лексем відносять дієслово нести [Вихованець 1988, с. 113]. П’ятивалентні дієслова переважно реалізують власні валентні гнізда відмінковими формами із значенням: суб’єкта (номінатив), об’єкта (аку­затив), адресата (датив), локатива (генетив прийменниковий) і локатива (акузатив або генетив прийменниковий), пор.: Семен приніс з міста гарну звістку матері до села; Тепер вже точно сказали, що батько знаходиться в госпіталі (Десняк, 1955, т. 2, с. 298); [Настя:] Я дуже поспішаю, бо маю перенести городину матері з левади до комори, а тоді ще бігти до буряків (Бондарчук, 1974, с. 115) та ін.

Щодо кількості, то і чотири-, і п’ятивалентних дієслів дуже мало в українській мові. Так, до чотиривалентних належать дієслова, що по­значають: 1) вилучення об’єкта певним знаряддям — ядерне дієслово відокремити: відокремити/відокремлювати, відмити/відмивати, відпирати/відіпрати, відчистити/відчищати, збити/збивати, стер­ти/стирати, стесати/стісувати, сточити/сточувати, вирізати/ вирізувати тощо; 2) виділення об’єкта з чогось певним знаряддям —

 

РОЗДІЛ V. Особливості міжрівневої граматичної категорії.

 

273

 

ядерне дієслово відділити: обірвати/обривати, обрубати/обрубува­ти, відкрутити/відкручувати, відгвинтити/відгвинчувати, відв’я­зати/відв’язувати, відгризти/відгризати, відклеїти /відклеювати, від колоти/відколювати, відкріпити/відкріплювати, відпаяти/відпа­ювати, від пороти/відпорювати, відрубати/відрубувати, відшарува­ти/відшаровувати, від ‘єднати/від ‘єднувати, відторгати/відторгну­ти, відцідити/відціджувати, відчепити/відчеплювати, сколоти/ско­лювати, здерти/ здирати, зірвати/ зривати, зрізати/зрізувати, зсікти/зсікати та ін.; 3) створення об’єкта певним знаряддям у ре­зультаті фізичної праці — ядерне дієслово зробити (зробити ножем отвір у дверях = суб’єкт + предикат (дієслово) + об’єкт + інструмент + + локатив): прокопати/прокопувати, прокосити/прокошувати, прокла­сти/прокладати, прорубати/прорубувати, прорити/проривати, про­стригти/простригати, протоптати/протоптувати і т. д. Зазна­чені групи дієслів утворюють ядерну площину чотиривалентних дієслів, поза нею перебуває незначне коло дієслівних лексем, які лише в окре­мих лексико-семантичних варіантах прогнозують чотири аргументи.

П’ ятивалентних дієслів налічується ще менше (60 лексем). До їх числа належать лексеми, що позначають об’єктне і суб’єктне пере­міщення з кінцевим елементом руху та адресатом дії — ядерне дієсло- но переміщати (лише незначна кількість дієслів цієї групи становить ядро п’ятивалентних лексем): нести, принести, занести, перенести, віднести, нанести, носити, приносити, заносити тощо.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.