Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

Розділ VI. МОРФОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ ПРЕДИКАТНОСТІ І ПРЕДИКАТИВНОСТІ РЕЧЕННЯ

Дієслово та іменник утворюють центральну площину в системі час­тин мови. Вони є основними у продукуванніреченнєвих структур, при­чому в дієслові на віртуальному рівні прогнозується кількість учас­ників дії, їхнє місце при її перебігові. Іменник і дієслово пов’язані як ядерні компоненти предикативних одиниць і як організуючі начала структурування інших частин мови, статус яких можна визначити тільки з урахуванням їх позиційного статусу щодо іменника або дієслова в реченні. Так, характеризуючі властивості прикметника стають зро­зумілими при зіставленні цих ознак з ознаками іменникових лексем, основним значенням яких виступає значення предметності.

Супровідним елементом частиномовного статусу прикметника є відоб- ражувальний характер його граматичних категорій: рід, число, відмінок прикметника завжди детерміновані грамемами роду, числа та відмінка іменника. Така специфіка категоріальних значень прикметника доз­воляє часто тлумачити окремі категорії іменника як морфолого-син- таксичні або вводити поняття «морфолого-синтасичного вираження» граматичної категорії. Функціональний статус прикметника визначає іменник.

Дієслово у своїй формальній репрезентації своєрідно відображає всю гаму речення, форми вираження учасників дії. Домінування синтагма­тичних сем у семантичній структурі дієслова зумовлює його широкий валентний потенціал уже на віртуальному рівні лексеми, прогнозу­ванні виконавців певної дії. У цьому полягає суть власне-семантичної валентності дієслова, для якого ознака валентності є первинною. Від нього вона транспонується в інші частини мови, унаслідок їх похідності і спадкового характеру валентних можливостей, пор.: транспортува- ти->що? чим? куди? звідки? кому? і транспортування-» чого? чим? звідки? куди? ко му ? ; перевозити — >що? чим? куди? звідки? кому? і перевезення —» ч о г о ? чим? звідки? куди? кому? У похідних одиницях втрачається тільки лівобічна валентність і форма сильнокерованого придієслівного другорядного члена речення, позицію якого заповнює форма знахідного відмінка, на її місці виступає форма родового відмінка, який виконує функцію об’єкта, одну із своїх вторинних функцій. Поєднання дієслова з імен­ником, мається на увазі реалізація всіх валентних гнізд у власне-се-

 

Розділ VI. Морфологічні категорії.

 

279

 

мантичному і формально-семантичному плані, репрезентує предикат — ну і предикативну структуру речення.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.