Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Словотворчі засоби

Нове слово виникає на базі вже наявного в мові і сприймається як похідне,
вторинне щодо того, від якого утворене. Наприклад, слова вітряк, денний сприйма­
ються як вторинні щодо слів вітер, день. Ознаками їх похідності є мотивованість
їхніх значень словами, від яких вони походять, а також складніша морфемна будова.
При словотворенні основною одиницею виступає не корінь, а частина слова (або й
ціле словосполучення), що мотивує значення похідного слова, є його словотворчою
базою.
Твірною основою називається частина слова, від якої твориться нове, похідне
слово. Наприклад:
ІдобрІйШ —»ІдобротТаї
твірна похідна
Похідною називається основа нового слова, утворена за допомогою афіксів. До
складу похідної основи, крім твірної основи, входить словотворчий афікс: суфікс,
префікс, постфікс, інтерфікс (кулемет), зрідка флексія із словотворчою функцією (кум
– кума).
Усі ці афікси називають у словотворі словотворчими засобами.
Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, в якій вони
утворювалися, становить словотвірне гніздо. Наприклад:
учити —> учитель —> учительський —> по-учительськи
учителювати учителька
Залежно від того, які словотворчі засоби використовуються (чи не використо­
вуються), розрізняються морфологічні і неморфологічні способи словотвору.
До морфологічних належать усі способи творення простих слів за допомогою
афіксальних морфем, а також творення складних і складноскорочених слів та творен­
ня слів шляхом відкидання афіксів, тобто безафіксним способом (садити -> сад).
173 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Морфологічні способи словотвору поділяються на афіксальні, осоновоскладання н
абревіацію.
До афіксальних способів словотвору належать префіксальний, суфіксальний
безафіксний, постфіксальний та змішані – суфіксально-префіксальний, префіксаль’
но-постфіксальний, а також флексійний.
Неморфологічні способи творення слів такі:
1. Морфолого-синтакснчний спосіб – це утворення похідних унаслідок переходу
слів з однієї частини мови в іншу. Наприклад: Поранений тихо стогнав.
2. Лексико-синтаксичннй спосіб – це утворення нового слова внаслідок посту,
пового злиття (зрощення) словосполучення в одне слово. Наприклад: одинадцять
сімсот, обидва, сьогодні, горілиць, втридорога, чимдуж.
3. Лексико-семантич н ий спосіб – це утворення нового слова внаслідок зміни зна­
чення (омонімії): Дніпро (річка) -> «Дніпро» (готель), Таврія (край, територія) -»
«Таврія» (автомобіль), супутник (людина) —> супутник (літальний апарат).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.