Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Групи числівників за будовою

За будовою Й особливостями творення числівники поділяються на три групи:
прості, складні і складені.
Прості числівники мають непохідну основу, що дорівнюється кореню. Сюди на­
лежать: І) назви чисел першого десятка (один… десять), сорок, сто, тисяча, мільйон,
мільярд і менш уживані більйон, трильйон та нуль; 2) збірні числівники обоє, двоє…
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА______________ __
23 0 десятеро; 3) неозначено-кількіст числівники кілька, багато, декілька, небагато;
4) порядкові числівники, похідні від простих кількісних (перший… десятий).
Складні числівники мають похідну основу, вони виникли внаслідок зрошення
колишніх складених числових назв з відповідними фонетичними змінами. До них
належать: 1) назви чисел другого десятка (одинадцять… дев ‘ятнадцять); 2) назви
десятків (двадцять… дев’яносто); 3) назви сотень (двісті… дев’ятсот); 4) збірні
числівники обидва, обидві; одинадцятеро… дев’ятнадцятеро, двадцятеро і три­
дцятеро; 5) дробові числівники півтора, півтори, півтораста; 6) неозначено-кіль­
кісні числівники кільканадцять, кількадесят, кількасот, стонадцять; 7) порядкові
числівники, похідні від складних кількісних (одинадцятий… дев ‘ятнадцятий, два­
дцятий і т. д.).
Складені числівники являють собою сполучення кількох числових назв — простих
(сто п ’ять), складного і простого (двадцять три) та інших поєднань (дві тисячі
сімсот п’ятдесят дев’ять; три мільйони п’ятсот шість тисяч сто сімдесят
чотири; п ’ятдесят двоє курчат; тисяча дев ятсот сімдесят другий рік).
До складених числівників можна віднести і дробові числівники (одна п ‘ята. три
восьмих, дві цілих і одна друга).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.