Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Групи прийменників за походженням і морфологічним складом

За походженням прийменники поділяють на прості, або первинні, і похідні, або
вторинні. До первинних прийменників належать ті, що вже втратили будь-який
генетичний зв’язок із самостійними словами (з, із, за, без, од, від, під, по, при, про, для,
до, між, на, над та ін.).
1 Значення просторової близькості прийменнику в сучасній українській мові не виражає (порівняйте рос.:
стоит у окна, ждет у входа — укр.: стоїть біля (коло) вікна, чекає біля (коло) входу).
290 Морфологія як розділ граматики
До вторинних належать прийменники прислівникового (близько, поруч,
навкруг, відповідно до, подібно до) та іменникового (коло, кінець) походження.
Ці слова можуть виступати то як прислівники чи іменники, то як прийменники.
Порівняйте, наприклад:
1 Навколо тихо бринів золотий півсон 1. Навколо залишених танків запанувала
передосіннього степу (М. Стельмах). тиша (Петро Павч).
2. Жоден ворог не проник в окреслене коло 2. Коло Гущі скупчилась молодь
т , Собко). (М. Коцюбинський).
3. Верба товста, та всередині пуста 3. …Усі процеси (на заводі) були сховані
(Нар. творчість). всередині приладів.
Увага! Прийменник всередині (прислівникового походження), що вживається
з родовим відмінком, слід відрізняти від однозвучної форми простого при­
йменника в (у) та іменника середина у місцевому відмінку (в (у) середині), який
виражає просторові відношення: знаходження між однаково віддаленими від
країв чого-небудь; між двома особами, предметами або часові; коли йдеться про
однакове віддалення від початку й кінця дня, тижня, місяця, року, століття (Див.:
СУМ, т. IX, с. 134). Наприклад: За обідом Йосипа посадили у середині, між
старою й старим (Панас Мирний), але: Підрядна частина може стояти все­
редині головного речення (у його межах): Всередині парламенту немає одно­
стайності щодо землеволодіння (серед парламентарів).
За морфологічною будовою прийменники поділяються на прості, складні і скла­
дені.
До простих належать усі первинні прийменники.
Прийменники, до складу яких входить два чи більше простих, називаються
складними, наприклад: з-за, з-під, понад, попід, з-поміж, поперед, посеред,
поміж.
До складених прийменників належать:у зв’язку з, незалежно від, відповідно
до, у напрямку до, незважаючи на, починаючи з та ін.
Частина мови Прийменник
Що виражає Залежність іменника (займенника, числівника) від інших слів у
словосполученні і реченні
Морфологічні
ознаки
Незмінювані слова. Поділяються на первинні (прості) і похідні,
складені з первинних або утворені шляхом переходу слів із
самостійних частин мови
Синтаксична
роль
Оформляють відмінкове значення іменника як члена речення
(з називним відмінком не вживаються)
Разом із відмінковими формами іменників, числівників, займенників приймен­
ники можуть виражати: простір, час, причину, мету, спосіб дії, порівняння, від­
ношення до матеріалу, а також указувати на предмет, на який спрямована дія.
Наприклад: приїхати до Києва, десять хвилин до п ятоїгодини, за турботами не лиг
291 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
спочивати, прийшов на екзамен, старший від сестри, навчатися з задоволенням,
шапка з хутра, вітати з днем народження.
Без прийменників вживається лише називний відмінок, місцевий відмінок
завжди вживається з прийменниками, а всі інші можуть бути як з прийменниками,
так і без них.
Відмінки Прийменники Приклади
р. без, біля, від, для, до,
з-за, з-під, проти, за,
між, в (у), з, коло
без даху, біля дверей, від сестри, для брата, до
батьків, з-за дерева, з-під землі, проти магази­
ну, за царя-гороха, між нив, у нас, з озера, коло
броду
д. завдяки, всупереч, вслід,
навперейми, навздогін,
наперекір, на противагу,
назустріч
завдяки їй, всупереч обставинам, вслід йому,
навперейми коневі, навздогін поїзду, наперекір
погоді, на противагу сказаному, назустріч
сонцю
Зн. над, під, перед, поза, на,
об, по, з, за, між, в(у)
над поля, під ранок, перед себе, поза спину, на
стіл, об стіл, по воду, з відро, за гору, між
квіти, в сад
Ор. над, під, перед, поза, з,
за, між
над деревами, під кущем, перед хатою, поза
парканом, з учнями, за школою, між вікнами
М. на, по, в (у), при на дорозі, по волі, в мисці, при дорозі
За походженням прийменники поділяються на прості (первинні) і похідні (вто­
ринні).
До простих належать прийменники в, на, до, від, у, при, з, за, над, через.
Похідними називаються ті прийменники, що утворюються від інших частин
мови:
— від іменників: край, круг, кінець, коло, протягом, шляхом, перед, наприклад:
Перед тобою світ — великий том розкритий (М. Рильський);
— від прислівників: вздовж, посеред, вслід, всупереч, близько, мимо, поруч, позад,
осторонь, поверх, наприклад: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі (Леся
Українка). Матвій тим часом стояв у світлиці близько порога (І. Франко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.