Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичні одиниці-конструкції

До синтаксичних одиниць-конструкцій належать: 1) словосполучення; 2) речення.
М інім альна синт аксична одиниця є складником-компонентом речення або
словосполучення.
З огляду на будову розрізняють одиниці-конструкції: 1) елементарні; 2) нееле-
ментарні.
У формально-синтаксичному і семантико-синтаксичному аспектах вони часто
збігаються.
Визначаючи елементарні/неелементарні речення і словосполучення, вчені, як пра­
вило, беруть за основу кількісний крит ерій, хоча поняття елементарносгі/неелемен-
тарності трактують по-різному.
Це пов’язано насамперед: 1) із розбіжністю в термінології; 2) з різним осмислен­
ням об’єкта дослідження:
• тільки підрядні словосполучення;
• підрядні і сурядні словосполучення;
• підрядні, сурядні, предикативні словосполучення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.